14
®´º°Á¦¸¥ ¦µ¥ª·µ¡ºÊµª·¥µ«µ¦r ´Ê¤´¥¤«¹¬µe¸É Ò Á¨n¤ Ó µ¤¤µ¦µµ¦Á¦¸¥¦¼o¨³´ª¸Êª´ ¨»n¤µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼oª·¥µ«µ¦r (´¦´¦» ¡.«. ÓÖ×Ñ) µ¤®¨´¼¦Â¨µµ¦«¹¬µ´Ê¡ºÊµ ¡»«´¦µ ÓÖÖÒ ¦¦µ·µ¦ ¦.´¤§·Í ·ª·É¤  iµ¥«·¨¦¦¤ µµªd¥¦´r ¦´£µ¡ ¨·Â¨³´Îµ®nµ¥ ¦·¬´«¼¥r®´º° Á¤º°Å¥ ε´ µµª{¸ ª·¥´¤¡´r ÒÑÒ/ÒÕ ®¤¼noµ¤¸¥µ Ô °¥ ÒÑ ¦´µ·Á«¦r ε¨Å¦¤oµ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´»¦¸ ÒÒÑÑÑ Ã¦. ÑÓÚÓÕ×ÔÒ×, ÑÙÒÕÕÖÚÚ×Ù, ÑÙ×ÔÑÑÕÒÒÔ Ã¦µ¦ ÑÓÖÚÕÔÚÓÔ E–mail : [email protected] Website : www.muangthaibook.com µÁ¨·¤«¦¸ ´¬»¡µ : ¼oÁ¦¸¥Á¦¸¥ µ°´¬¦«¦¸ ¦³° : ¼o¦ª µ¡·¤»µ °¼pÁ¦· µµª°µ¦¸¥r Á°¸É¥¤µ¤ ¦.´¤§·Í ·ª·É¤ : ¦¦µ·µ¦ ¼oÁ¦¸¥Á¦¸¥ : µÁ¨·¤«¦¸ ´¬»¡µ ¼o¦ª : µ°´¬¦«¦¸ ¦³° µ¡·¤»µ °¼pÁ¦· µµª°µ¦¸¥r Á°¸É¥¤µ¤ ¦¦µ·µ¦ : ¦.´¤§·Í ·ª·É¤ ¡·¤¡r¦´Ê¸É 1 : Á¤¬µ¥ 2561 εª : 3,000 Á¨n¤ ¨·Ã¥ : ¦·¬´«¼¥r®´º° Á¤º°Å¥ ε´ µµª{¸ ª·¥´¤¡´r 101/14 ®¤¼noµ¤¸¥µ 3 °¥ 10 ¦´µ·Á«¦r ε¨Å¦¤oµ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´»¦¸ 11000 æ. 0–2924–6316, 08–1445–9968, 08–6300–4113 浦 0–2594–3923 E–mail : [email protected] Website : www.muangthaibook.com ISBN : 978–616–281–426–6 ¦µµ : 55 µ

º°Á¦¸¥ ¦µ¥ª· µ¡ºÊ µ ª· ¥µ«µ ¦ racademic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1526536714... · 2018-05-17 · ® ´ º°Á¦¸¥ ¦µ¥ª· µ¡ºÊ µ ª· ¥µ«µ

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

( . . )

.

/

. – – , – – ,

– –

– –

E–mail : [email protected]

Website : www.muangthaibook.com

: :

. :

:

:

: .

1 : 2561

: 3,000

: 101/14 3 10 11000 . 0–2924–6316, 08–1445–9968, 08–6300–4113 0–2594–3923 E–mail : [email protected] Website : www.muangthaibook.com

ISBN : 978–616–281–426–6

: 55

1 2

( . . 2560)

2551

2

1 2

1 1

1 3

1.1 8

1.2 12

1.3 14

1.4 19

1 21

2 23

2.1 24

2.2 30

2 34

1 35

2 36

1 38

1.1 38

1.2 42

1.3 44

1.4 48

1.5 54

1.6 61

1 63

2 64

2.1 64

2.2 68

2 74

2 75

76

( 2.3 . 1/1)

Q = ms T Q = mL

( 2.3 . 1/2)

( 2.3 . 1/3)

( 2.3 . 1/4)

( 2.3 . 1/5)

Q = Q

( 2.3 . 1/6)

( 2.3 . 1/7)

( 3.2 . 1/1) ( 3.2 . 1/2) ( 3.2 . 1/3)

( 3.2 . 1/4) ( 3.2 . 1/5)

( 3.2 . 1/6)

( 3.2 . 1/7)

1

( 2.3 .1/1)

Q = ms T Q = mL

( 2.3 .1/2)

( 2.3 .1/3)

( 2.3 .1/4)

( 2.3 .1/5)

Q = Q

( 2.3 .1/6)

( 2.3 .1/7)

1

2

(Thermal Energy)

1.1

( : http://www.nationalgeographic.com)

3

( ) 0

( )

0

0

0

0

80 /

1

80

Q = mL

Q = (cal)

m = (g)

L = / (cal/g)

4

0

1

1

1 / (cal/g °C)

Q = ms T

Q = (cal)

m = (g)

s =

(cal/g °C)

T = (°C)

100

100

540

1 540

5

.

Q = mL

Q = (cal)

m = (g)

L = / (cal/g)

200 0 0

( 80 cal/g)

m = 200 g L = 80 cal/g Q

Q = mL

Q = 200 g 80 cal/g

Q =16,000 cal

200 16,000

6

5,400

( 540 cal/g)

Q = 5,400 cal L = 540 cal/g m

Q = mL

5,400 cal = m (g) 540 cal/g

m =

5,400 cal540 cal/g

m = 10 g

5,400 10

2,000 25

85

( 1 cal/g °C)

m = 2,000 g T = 85 – 25 = 60 °C

s = 1 cal/g °C Q

Q = ms T

Q = 2,000 g 1 60 °C

Q = 120,000 cal

120,000

7

1,000 0 100

( 80 cal/g

540 cal/g

1 cal/g °C)

Q1 =

Q2 = 0 °C 100 °C

Q3 =

Q1 = mL

= 1,000 g 80 cal/g

= 80,000 cal

Q2 = ms T

= 1,000 g 1 100 °C

= 100,000 cal

Q3 = mL

= 1,000 g 540 cal/g

= 540,000 cal

= Q1 + Q2 + Q3

= 80,000 cal + 100,000 cal + 540,000 cal

= 720,000

0 oC 0 oC 100 oC 100 oC Q1 Q2 Q3

8

(Temperature)

(Thermometer)

1.1.1 2

1.

(Calorie)

" "

2

– (cal) 1

1 °C 4.184

– (Cal kcal)

1 1 °C 4.184 1000 – (

)

9

1.2

( : http://globe–views.com)

2. ( ) 35 °C – 42 °C

1.3

( : http://globe–views.com)

1.1.2

10

11

1.1.4 1.

2.

3.

1.1.5 2 (Boiling

Point) (Freezing Point) 4

1. (°C) 0 100

2. (°F) 32 212

3. (K) 273 373

4. (°R) 0 80

C5

= F 329

= R4

= 5273K

12

27

K 2735

= 5C

K – 273 = C 55

K – 273 = 27 55

K = 27 + 273

K = 300

10

F 329

= 5C

F – 32 = C 95

F – 32 = 10 × 9

5

F – 32 = 18

F = 18 + 32

F = 50

(Matter)

13

1.2.1 (Solid)

1.5

1.2.2 (Liquid)

1.6

14

1.2.3 (Gas)

1.7

1.3.1

15

1.8

( : http://tamagozzilla.blogspot.com)

1. 1 2. 1 3. 1 4. 1

1.

1.1

16

2. 2

3. 2

4.

1

2

3

1.

2.

3.

17

1.3.2

4

4

1.

2. 10

4

1.3.3

1.9

( : http://vkbaansuankaew.com)

18

1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 500

1. 2. 500 3. 4. 5. 3–5

3–5

1.2

19

1.

2.

3.

3

1.10

1.10

( )

( )

20

(Melting)

(Melting Point)

(Evaporation)

(Boiling Point) 2

(Condensation) (Conden–

sation Point)

(Freezing) (Freezing Point)

21

1. 600 g

( = 80 / )

2. A B 2

3. 10 0 °C 10

4. A 25 °C B 298 K

22

5.

( )

1

2

3

4

5

6

535

1,000

1,590

1,800

1,200

6. “

40

. . . .