മഴക്കൂട് 2011 | Mazhakkoodu 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

An online creative effort in Malayalam based on the theme "rain"

Text of മഴക്കൂട് 2011 | Mazhakkoodu 2011

 • Mazhakkoodu Online Magazine 2011

  Editors : Nikhil P

  Kavya Manohar

  Layout & Coverpage : nkLgfx nklgfx@gmail.com

  Statement about ownership and other particulars :

  Printer and Publisher : Kaakkakkoodu

  Year of Publication : 2011

  Address : http://kaakkakkoodu.blogspot.com/

  Copyright info:

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

 • ,

  ,

  .

  .

  -

  () ..

  ..

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  .

  ...

  .....

 • 8

  9

  14

  12

  15

  10

  16

 • 22

  18

  19

  20

  23

  31

  34

 • 6

 • 7

 • 8

  | Kavitha Manohar

  .

  .

  ...

  .

  .

  ...

  .

  ...

  .

  ...

  ..

  .

  ,

  ...

 • 9

  .

  .

  , .

  | Nikhil P

  ,

  .

  !

  ,

  ,

  ,

  ?

 • 10

  ,

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  . .

  .

  .

  . ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  . .

  .

  . [

  , .

  . ]

  | Praveen K

  ... , ?

 • 11

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  (

  .

  .)

  .

  .

  .

  , ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  . .

  .

  .

 • 12

  ...

  ....

  ...

  ..

  ...

  '' ....

  | Abith Francis

  ",

  ,

  ,

  ,

  ,

  .....

  ...

 • 13

  ...

  " ... ( )

  ??

  Rain

 • 14

  . , ...... ; . , . , . ; , ..... . , ..... , , ..... , ....... , ; . , , . , .

  ... | Dileep Nair

 • 15

  | Dileep Nair

  .

  , .

  -

  , .

  .

  .

  .

  .

  | Netha Hussain

 • 16

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ?

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  , ,

  ?

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  ?

  .

  , .

  | Raziman T V

  , .

 • 17

  . . , ,

  ? .

  ? ?

  ?

  .

  .

  . , ? .

  . .

  , .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  . .

  . . . .

 • 18

  ,

  - .

  ,

  - .

  ,

  .

  - .

  ,

  :?

  - , .

  " ... ( ) | Nikhil Varma

 • 19

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ...

  .

  .

  .

  .

  -

  .

  :

  ,

  ...

  | Ranjith K B

 • 20

  " ..?"-

  - - (

  ).

  . .

  .

  .( !) .

  , , ,

  .

  .

  , ?

  ?

  !!

  | Kavya Manohar

  - ??

 • 21

  . .

  .

  .

  , .

  .

  .

  .

  , . . . .

  .. . .

  . .

  .

  ..

  - ??

 • 22

  When the sun handed down

  his empire, the sky

  to the moon,

  When the long spidery shadows

  waned and diffused with

  darkness,

  The wool of silver yarn,

  spun in the paradise,

  uncoiled and divided

  to flow down to earth

  and knit the heaven's garments

  to that of the earth's.

  Rain | Netha Hussain

 • 23

  | Nikhil P

 • 24

  . .

  . ,

  . 27 ( )

  ...

  7:40 27 .

  .

  . ,

  ( ),

  (2

  ).

  . ()

  " aka ?!!" . " "

  aka () . . , . .

 • 25

  (!) 20

  . . .

  . !

  .

  . .

  !

  .

  " "

  . . ..

  .

  , !

 • 26

  .

  .

  .

  . ,

  .

  . " ? KSRTC , ..."

  . .

  .

  ,

  .

  .

  . .

  .

  . ATM .

  .

 • 27

  KSRTC .

  . KSRTC . .

  .

  . . ,

  . ,

  .

  . "" . ",

  ... ..."

  : "...."

  . . .. ..

  .. , , -...

  .

  . .

  ( !).

  . . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  :

  .

 • 28

  .

  " " .

  .

  ", , .." ?

  " ..

  ..

  .." ?

  ...?

  ,

  ..

  .. ,

  ...

  .

  28 . .

  KSRTC . .

  .

 • 29

  .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  . . '' .

  , .

  ( !) .

  .

 • 30

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  24

  .

  .

  , ,

  ,

  .

  .

  .

 • 31

 • 32

 • 33

  Photos Kavya

  Kavitha

  Dileep

  Ousted Clicks

 • 34

  :

  . ,

  .

  .

  .

  . .. ..

  .

  . ClouD's EnD .

  . IISER .

  . .

  .

  . ..

  .

  .

  .

  .

  .

 • 35

  ... . , ,

  ,

  .

  .

  , .

  . . . ...

  .

  , ,

  .

  ,

  mistranslated .

  . NIT .

  .

  .

  .. . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

 • 36

  ..

  ...

  , ,

  ,

 • 37

  Disclaimer:

  All the copyrighted images and other materials used in this book to the knowledge of editor are listed for attribution below. Editor is not responsible for unin-

  tended inclusion of any copyrighted material in this book. All complaints regarding copyright issues must be brought in attention of the following email id:

  kaakkakkoodu@googlegroups.com

  Photo Attributes:

  Page 8 : CreativeCommonsFlickrUser pawpaw67

  Page 9 : CreativeCommonspetshopboxstudio blog

  Page 11 : CreativeCommonsdevianArtUser ceroxx1

  Page 12 : CreativeCommonsFlickrUser Reinis Ivanovs

  Page 18 : CreativeCommonsgeographiccouk Chris Downer

 • -Send your feedback on graphix & layout to-

  -nkLgfx@gmail.com-