4

Ειρηνοδικείο Αθηνών 1745/2013: Κατά τόπον αναρμόδιο

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Με την απόφαση αυτή η κα Ειρηνοδίκης Αθηνών δέχτηκε τον σχετικό προβαλλόμενο από τους καθ' ών ισχυρισμό, περί της κατά τόπον αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου εκείνου. Σχετικά δε με τη ρήτρα περί παρεκτάσεως της αρμοδιότητας, η οποία είχε συμπεριληφθεί στο κείμενο της ενδίκου δανειακής συμβάσεως, το Δικαστήριο απεφάνθη, ότι η κατ' άρθρο 42 ΚΠολΔ συμφωνία περί παρεκτάσεως της αρμοδιότητας, κατά το μέρος που δεν αποτέλεσε προϊόν ατομικής διαπραγμάτευσης, κρίνεται άκυρη ως καταχρηστική, καθώς αντίκειται στο άρθρο 2 παρ 6 και 7 του Ν.2251/1994 "περί προστασίας του καταναλωτή".

Citation preview

Page 1: Ειρηνοδικείο Αθηνών 1745/2013: Κατά τόπον αναρμόδιο
Page 2: Ειρηνοδικείο Αθηνών 1745/2013: Κατά τόπον αναρμόδιο
Page 3: Ειρηνοδικείο Αθηνών 1745/2013: Κατά τόπον αναρμόδιο
Page 4: Ειρηνοδικείο Αθηνών 1745/2013: Κατά τόπον αναρμόδιο