Τεύχος 14, Το Βήμα της Αυτοδιοίκησης, ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Το Βήμα της Αυτοδιοίκησης, Τριμηνιαία Έκδοση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας

Text of Τεύχος 14, Το Βήμα της Αυτοδιοίκησης, ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας

 • T T K N

  piOpiO - OpiO - piO 2008 T 14

 • fi

  3

  fi

  2

  O 14

  .

  pipiOpiOpi

  pi OpiO . pifi 14, 41222, pi

  . 2410259757, fax 2410539259Email: tedklar@otenet.gr

  Web site: www.tedklarisas.gr

  OO /O

  fi .. .

  OpiO piO

  . fi 14, 41222, pi

  . 2410251261, fax 2410539259

  pi piO ,

  fi , , ,

  fi ,

  Opi HMOIOPAIKO OPANIMO

  EEYEPIA

  fi . . /

  .. .. .

  .. ...

  O

  fi

  fi fi

  . fi

  Mediterritage

  pifi

  3

  4

  5

  8

  10

  12

  14

  18

  20

  26

  30

  31

  3235

  45

  . fi - - - .. .

  fi fi - fi , fi fi . fi fi fi fi -.

  fi - fi fi fi - fi fi .

  fi fi .. fi fi. 28 4 fi , , fi - ..

  EEYEPIA

 • fi . 2007-2010

  4

  piOpipiO OpiO . piOO

  1. /,.................................................................. piOO

  2. , ........................................................ fi

  3. ,.............................................................fi .

  4. fi /,...................................................................... 5. , ............................................................. 6. /, ............................................................... 7. ,....................................................................... 8. ,.......................................................... fi9. , .............................................................. 10. ,................................................................................ 11. ,.................................................................. 12. fi, ........................................................... 13. , .............................................................. 14. pi, ................................................................ 15. , ...................................................................fi . 16. fi, ........................................................... 17. fi , ..........................................

  OpiO OpiO . piOO

  1. , ................................................................ piOO

  2. fi , .........................................................................

  3. fi , .................................................. 4. , .......................................................... 5. fi , ..................................................

  5

  T 2007-2013

  ,

  fi ,

  fi fi , - fi, fi fi fi fi fi 2007 2013.

  fi fi - 2007-13 20 - Imperial . fi - O O . fi, - fi . , , - .

  fi . fi fi fi fi , fi .

 • 7

  6

  fi fi fi fi , fi , fi fi , fi fi, .

  fi fi . , fi 2007-2013.

  fi, 2007-2013. :

  fi fi , -fi 55% 2007-2013.

  fi, fi 24%

  fi, fi 21% fi - . . , fi - fi:

  fi fi fi fi .

  fi- .

  , -.

  - fi, .

  fi, - , fi .

  , - fi.

  fi fi , , .

  , fi . .

  -, - fi fi .

  . , .fi fi . , . fi . , . fi . , fi - fi .

  , , fi fi . fi fi.

  , . fi fi fi fi, , fi .

  O -, , .

  O fi . - fi -

  , - fi O.., fi ... fi fi fi fi -fi.

  O fi fi - fi fi fi - fi .

  O . fi . fi, fi fi fi O O - fi.

  . : fi

  . fi - fi .

 • 9

  8

  fi fi fi , (O), fi fi .

  21/2/2008 fi . ,fi fi , fi - . fi, - fi, fi () . fi.

  . , fi O.

  .. - .. (fi ), (fi ), (fi ),fi ( fi) (- )

  , , , . fi - 7 , , - O.

  fi , fi , fi . , -

  fi fi, .O fi fi - fi - . .

  O fi fi fi - fi fi. fi fi , fi fi -. , - fi fi fi.

  fi fi 15 28 , fi. fi , fi . fi , O - fi fi .. O . fi fi O.

  fi

  fi , fi

 • 11

  10

  fi fi fi . pi. , fi fi fi - -. fi O, , -, .

  fi O, fi 5 fi, . . fi - fi - .

  O

  fi fi:

  fi - 2004

  pi -

  fi fi

  -

  fi -

  fi fi

  fi

  2 20.000

  O

  -

  fi 27

  pi fi

  ( ) fi Latin Party 2 fi

  O fi fi fi

  . pi. ,

  fi, fi fi , fi - .

  fi fi fi , fi.

  O . fi , .

  fi fi fi . -

  9 fi fi - . fi .

  fi

  fi

  fi , - fi , .

  fi pi 2003 fi fi fi .

  , 18 fi , fi 14 30 .

 • 13

  12

  fi - (13-3-2008) .

  O fi . .. fi - fi .

  450 . 2008 fi - fi, - , . fi fi fi fi .

  fi fi fi fi fi . . O.

  fi - fi.

  fi fi - - fi . fi , fi fi - O.

  fi fi -, fi 31/3 fi . O fi:(, O, ).

  - 15/4 fi .

  O . - fi fi.

  - 2003 1, 411 10 fi fi 2008

  fi 2009 fi fi. fi

  fi 2003 2007 O fi - fi . fi - . O fi :

  fi fi fi - fi 2008.

  450 .

  fi O - fi fi O, , , , . fi.

  .. fi 13/3/2008 fi fi fi fi O O.

  fi - fi fi fi . - fi .

  fi .

  . :

  fi fi

 • 15

  14

  2006-2013 fi , . fi fi, -, fi :

  . fi fi - - - (fi 60 . )

  . fi 146 24 fi-, fi- (fi 19 . )

  . fi - 75 (-fi 63 . )

  . fi fi fi 29 (fi 2. )

  . fi - (-fi 4,2 . )

  . fi , - 27 O (fi 2 .)

  . fi, - fi fi 40 (fi 11 . )

  . fi fi 35 (fi 3 . )

  . fi

  fi (, fi ..)

  fi , () pi - 17.500 , . :

  ,

  . - - ,

  , fi fi Internet .

  fi

  , fi- fi .

  fi: .

  O - fi , fi fi .

  O fi , O2006 914 , 120 fi 16.582 ( 17.616)- , fi fi pi .

  fi fi

  fi, 7,3 - , (), , - fi - fi .

  2006-2013

  pi 2006, - 2006-2013, -fi - Internet fi . fi :

  . fi . fi

 • 17

  16

  fi fi fi fi

  O , -

  fi , , fi, -fi fi - - fi fi , fi - / - .

  fi, fi, - fi :

  , - fi

  -

  fi fi

  fi fi ,

  , 2006-2013

  fi- / fi- , , - fi / .

  fi fi fi: 60 (fi fi fi

  49 )

  3 -

  15 fi ( - ) .

  - fi fi- - - / fi , fi ( 250 ) pi . O - fi fi

  .

  fi , fi - ( fi fi ), fi fi fi , - fi- - .

  fi , fi ( ) :

  , ( fi fi fi , , fi- )

  , - - fi fi - , fi fi .

  .

  () pi (pi), 13 16.00-22.00. CLASSICAL IMPERIAL HOTEL .

  , fi . - 520 , fi , 28 .

  fi , fi - -, fi ,fi .

  , .

  fi , fi .

 • fi

  19

  fi

  18

  O (G.I.S)

  fi fi fi fi - fi fi .

  fi (G.I.S), fi- - .

  fi fi fi .

  - fi fi .

  fi fi fi - .

  . fi fi , fi fi . -fi, fi fi .

  fi fi fi

  fi:, , , , fi fi , fi . . , fi fi fi fi fi fi .. 2/2600/2001 fi .

  . .

  fi fi - fi fi .

  O fi fi :

  - fi fi fi

  - fi - fi fi- fi

  fi ,

  fi fi- fi fi .

  fi fi . fi .

  fi fi fi - fi .

  . (G.I.S)

  fi fi

  O fi fi . , . , - 24 pi 2008.

  fi fi fi - - - fi . -fi fi -, fi , , , fi fi .

  fi fi