คําอธิบายรายวิชา 1104 126 ...· ด วยวิธีเอไซด

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of คําอธิบายรายวิชา 1104 126 ...· ด...

 • 2.1)

  1102 104 (General Chemistry) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  -

  1102 105 1(0-3-0)

  (General ChemistryLaboratory)

  Pre.: Co.:

  1103 123 1 (General Physics I) 3(3-0-6)

  Pre.:

  Co.: 1103 113 1

  1103 113 1 1(0-3-0)

  (General Physics Laboratory I)

  Pre.:

  Co.: 1103 123 1

  4 (1)

  (2)

  (

  ) (3) (4)

  1103 124 2 (General Physics II) 3(3-0-6)

  Pre.:

  Co.: 1103 114 2

  1103 114 2 (General Physics II) 1(0-3-0)

  Pre.:

  Co.: 1103 124 2

  3 (1)

  (2) (3)

  1104 126 1 (Calculus I) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1104 127 2 (Calculus II) 3(3-0-6)

  Pre.: 1104 126 1

  Co.:

  1104 223 3 (Calculus III) 3(3-0-6)

  Pre.: 1104 127 2

  Co.:

  1309 100 1(1-0-2)

  (Introduction to Engineering)

  Pre.: Co.:

  1309 101 (Engineering Drawing) 3(2-3-4)

  Pre.: Co.:

  1309 102 1(0-3-0)

  (Engineering Workshop Practice)

  Pre.: Co.:

  1302 103 (Engineering Statistics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

 • 1309 200 3(2-3-4)

  (Computer Programming)

  Pre.: Co.:

  EDP

  1302 212 (Engineering Materials)

  3(3-0-6)

  Pre.: 1102 104

  Co.:

  2.2

  2.2.1

  1301 224 (Engineering Statics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1301 301 2(1-2-3)

  (Mechanical Engineering Drawing)

  Pre.: 1309 101

  Co.:

  1301 350 (Automotive Engineering) 3(2-3-4)

  Pre.: Co.:

  1301 360 1 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory I)

  Pre.: Co.:

  1301 372 3(3-0-6)

  (Manufacturing Process and Industrial Management)

  Pre.: Co.:

  1301 390 (Practical Training) 0(0-0-6)

  Pre.: Co.:

  :

  40 320

  (S) (U)

  1301 391 (Numerical Method) 3(2-3-4)

  Pre.: 1309 200

  Co.:

  1301 410 (Automatic Control) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 428

  Co.:

  1301 460 2 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory II)

  Pre.: Co.:

  1301 470 3 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory III)

  Pre.: Co.:

  1301 490 1 1(0-2-1)

  (Mechanical Engineering Project I)

  Pre.: Co.:

  : 4

  100

  (

 • 2

  )

  1301 491 2 1(0-2-1)

  (Mechanical Engineering Project II)

  Pre.: 1301 490 1

  Co.:

  1301 490

  1

  1306 200 3(2-3-4)

  (Fundamental Electrical Engineering)

  Pre.: Co.:

  3

  .

  2.2.2

  1301 220 (Engineering Dynamics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  2

  1301 223 (Mechanics of Materials) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 224

  Co.:

  1301 320 (Mechanics of Machinery)3(3-0-6)

  Pre.: 1301 220

  Co.:

  1301 321 1 (Machine Design I) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 223

  Co.:

  1301 331 (Fluid Machinery) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 232

  Co.:

  1301 421 2 (Machine Design II) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 321 1

  Co.:

  1301 428 (Mechanical Vibration) 3(3-0-6)

  Pre. : 1301 220

  Co.:

  2.2.3

  1301 232 (Fluid Mechanics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1301 234 (Thermodynamics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1 2

  1301 330 (Heat Transfer) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 234

  Co.:

  1301 340 (Refrigeration) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 234

  Co.:

 • 1301 341 (Air-conditioning) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 340

  Co.:

  1301 351 3(3-0-6)

  (Internal Combustion Engine)

  Pre.: 1301 234

  Co.:

  -

  1301 450 3(3-0-6)

  (Power Plant Engineering)

  Pre.: 1301 330

  Co.:

  2.2.4

  1301 433 3(3-0-6)

  (Energy Management in Industry)

  Pre.: Co.:

  2.3

  2.3.1

  1301 429 (Piping Engineering) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 232

  Co.:

  1301 461 3(3-0-6)

  (Air Pollution Control Process)

  Pre.: Co.:

  1301 462 3(3-0-6)

  (Environmental Engineering Problems)

  Pre.: Co.:

  1301 474 (CNC Technology) 3(2-3-4)

  Pre.: Co.:

  CNC

  1301 492 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Mechanical Engineering)

  Pre.: Co.:

  1301 494 1(0-2-1)

  (Mechanical Engineering Seminar)

  Pre.: Co.:

  : 4

  100 .

  1301 497 3(3-0-6)

  (Computational Fluid Dynamics)

  Pre.: Co.:

  CFD

  1302 341 (Engineering Economics) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

 • 1302 450 3(3-0-6)

  (Production Planning and Control)

  Pre. : 1302 332

  : 1306 120

  Co. :

  1306 300 (Electrical machines) 3(2-3-4)

  Pre.: Co.:

  1301 705 3(3-0-6)

  (Mathematic for Research)

  Pre.: Co.:

  steepest-ascent

  2.3.2

  1301 411 (Vehicle Structure) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 223 (Mechanics of Materials)

  Co.:

  SSS SSS

  1301 420 3(3-0-6)

  (Intermediate Mechanics of Materials)

  Pre.: 1301 223

  Co.:

  3

  3

  2

  1301 425 3(3-0-6)

  (CAD in Mechanical Engineering)

  Pre.: Co.:

  1 2 3

  1301 427 (Farm Machinery) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1301 416 (Viscoelasticity) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 212

  Co.:

  1301 417 (Composite Materials) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 212

  Co.:

  1301 714 3(3-0-6)

  (Finite Element Approximation

  and Application of Computer Package)

  Pre.: Co.:

  1 2

  3

  2.3.3

  1301 430 (Combustion) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1301 431 3(3-0-6)

  (Thermal System Design)

  Pre.: Co.:

 • 1301 436 3(3-0-6)

  (Fuel atomization and Sprays)

  Pre.: Co.:

  1301 441 3(3-0-6)

  (Advanced Air Conditioning and Refrigeration)

  Pre.: 1301 341

  Co.:

  1301 463 3(3-0-6)

  (Compressible Fluid Dynamics)

  Pre.: 1301 232

  Co.:

  1301 451 3(3-0-6)

  (Fluid Power Technology)

  Pre.: 1301 232

  Co.:

  -

  1301 452 (Gas Turbine) 3(3-0-6)

  Pre.: 1301 232

  Co.:

  2.3.4

  1301 432 3(3-0-6)

  (Energy Management in Building)

  Pre.: Co.:

  1301 434 3(3-0-6)

  (Solar Energy Engineering)

  Pre.: Co.:

  1301 438 (Renewable Energy) 3(3-0-6)

  Pre.: Co.:

  1301 772 3(3-0-6)

  (Biomass Energy Conversion)

  Pre.: Co.:

 • 1104 126 1 (Calculus I) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  1104 127 2 (Calculus II) 3(3-0-6)

  Pre. : 1104 126 1

  Co. :

  1104 223 3 (Calculus III) 3(3-0-6)

  Pre. : 1104 127 2

  Co. :

  1103 113 1 1(0-3-0)

  (General Physics Laboratory I)

  Pre. :

  Co. : 1103 123 1

  4 (1)

  (2)

  (

  ) (3) (4)

  1103 123 1 (General Physics I) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  1103 114 2 1(0-3-0)

  (General Physics Laboratory II)

  Pre. :

  Co. : 1103 124 2

  3 (1)

  (2) (3)

  1103 124 2 (General Physics II) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  1102 104 (General Chemistry) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  -

  1102 105 1(0-3-0)

  (General Chemistry Laboratory)

  Pre. : Co. :

  1309 101 (Engineering Drawing 3(2-3-4)

  Pre. : Co. :

  1301 222 (Engineering Mechanics) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  2

  1302 201 (Engineering Materials) 3(3-0-6)

  Pre. : 1102 104

  Co. :

  1309 200 3(2-3-4)

  (Computer Programming)

  Pre. : Co. :

  EDP

  1302 202 (Engineering Statistics) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  1302 306 (Manufacturing Processes) 3(3-0-6)

  Pre. : 1309 102

  1302 205 1

  Co. :

 • 1301 234 (Thermodynamics) 3(3-0-6)

  Pre. : Co. :

  1 2

  1306 200 3(2-3-4)

  (Fundamental of Electrical Engineering)

  Pre. : Co. :

  1309 100 1(1-0-2)

  (Introduction to Engineering)

  Pre. : Co. :

  1309 102 1(0-3-0)

  (Engineering Workshop Practice)

  Pre. : Co. :

  1301 360 1 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory I)

  Pre. : Co. :

  .2

  1302 204 1(0-3-0)

  (Engineering Drawing using Computer Software)

  Pre. : 1309 101

  Co. :

  1302 205 1 1(0-3-0)

  (Manufacturing Laboratory I)

  Pre. : 1309 102

  Co. :