1 ‌ظ‚ط¯ط§طµâ€Œط¯غŒظ‘ط´â€Œظ‰ط±ط§ظŒط§ط¦â€Œâ€Œظ‰ظ‘ع¯ظڈط§ظŒط±â€Œظ‘ظپ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظ„ظ„ط§ط¬â€Œط±ط§طھط¬â€Œظژظکط´ط§ظ—-11

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1...

 • ئازار

 • ‌كوردستان‌رێمى‌تى‌هه‌حكومه ‌الندانانپتى‌‌هزار‌هو مێر‌هى‌ئامارى‌ه‌هست‌هد

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كان‌‌رى‌ئابورى‌و‌نرخه‌بۆ‌رووپێوى‌نيشانده‌‌سااڵنه‌اپۆرتىر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌7102بۆ‌ساڵى‌كوردستان‌‌رێمى‌هه‌له

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كان‌ییه‌پێوانه‌‌شى‌ژماره‌به

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7102ئادار

 • 1029 ئادار@

  ی پارێزراوه وه مافی چاپكردن و باڵوكردنه : پێشنیار كراوه وه خواره ی مه وه ك ئه وه پێ بكه ى هئاماژ تكایه رتهۆاپرم رگرتنی زانیاری مه كاتی وه مه كان ییه پێوانه شی ژماره , به1029رێمی كوردستان ی ئاماری وه سته ده

  7102ساڵى ۆب رێمى كوردستان هه كان له رى ئابورى و نرخه نيشانده رووپێوى بۆ سااڵنهرتی ۆاپر : ن به ندى بكه یوه بۆ زانیاری زیاتر په

  Contact@krso.gov.krd:ئیمێل www.krso.gov.krd :میكترۆنى ناونیشانى سایتى ئه

  9170 255 66(0)00964 / 3143 896 750(0)00964:فۆن مه ته

  63: هزنجير

 • 7102رێهى كوردستان بۆ ساڵى ًٌ لً كان رى ئابورى و ىرخً ىيشاىده رووپێوى بۆ ڕاپۆرتى سااڵىً

  كان ييه پێوانه شى ژماره / بهى كوردستانرێه ى ئانارى ًٌ ستً ده I

  7102رێهى كـــوردستان بـۆ ساڵى ٌـً اڵوسان لً اى ًٌڕیی وتێك ى پێواىً ژناره (1)ى خشً ىً

 • 7102رێهى كوردستان بۆ ساڵى ًٌ لً كان رى ئابورى و ىرخً ىيشاىده رووپێوى بۆ ڕاپۆرتى سااڵىً

  كان ييه پێوانه شى ژماره / بهى كوردستانرێه ى ئانارى ًٌ ستً ده II

  سوپاس و پێزاىيو

  ‌ده‌‌ةّ ‌نّ‌پێٔیصتٕ ‌‌‌زاُیَ ‌پێزاُیِٕ‌خۆٌان ‌الیّ‌ئّ‌ى‌ئاراشتّشٔپاس‌و ‌ة‌و ‌و ةٔون‌طدار‌ةّ‌‌نّ‌َٗ‌ةهّ‌‌ێزاُّڕّ‌ن ‌ئّ‌‌ئاٌاده‌ىّ ‌‌رٌّنا‌ىّ‌‌اپۆرتّڕ‌م‌نردُٕ ‌وةّ‌ّْ‌ئاٌارى‌ى‌شتّ‌دهُدإُ ‌پارێزگانان‌ّ‌٘تی‌رایّ‌ةّ‌رێٔه‌رێً ‌ئاٌارى نإُ .‌دا‌نردووه‌م‌ناره‌طدارٗ٘ان‌ىّ‌ةّ‌نّ

  تيهى كار

   ًبااڵ ى لێژى رێً‌ى‌ئاٌارى‌ّْ‌شتّ‌رۆنٕ‌ده‌شّ ُدى‌‌ش٘روان‌ٌدٍد‌ٌدٕ‌اىدَٗ‌رطت٘ارى‌ُاوه‌رپّ‌شّ

   ًىڕى كارگێ لێژى ‌عزٗز‌طاْرعٍر‌‌-1 دٗيٍان‌ٌدٍٔد‌شيٍان‌-2 ‌ط٘رَٗ‌كاشً‌صٔفٖ -3 ‌ُاف٘ا‌رطٔ‌طّ -4 ‌ڤَ٘‌ٌدٍد‌عٍر‌ئّ -5

   ًى ژنێريارى و ووردبيو لێژى ‌نٔردشتان‌ُجات‌شاٌٖ‌-1 ‌ةظار‌خصَ‌عيٖ‌-2 ‌خدر‌شيٍ٘ان‌ٌؤٌَ‌-3 ‌اشٍاع٘و‌ٌدٍد‌اشٍاع٘و‌-4 ‌نِار‌ع٘داىلادر‌اخٍد‌-5 ‌ُٓاد‌خاتً‌خصَ‌-6 ‌ ‌

 • 7102رێهى كوردستان بۆ ساڵى ًٌ لً كان رى ئابورى و ىرخً ىيشاىده رووپێوى بۆ ڕاپۆرتى سااڵىً

  كان ييه پێوانه شى ژماره / بهى كوردستانرێه ى ئانارى ًٌ ستً ده III

   ًرى ى ٌوىً لێژى ‌رى‌پرۆژه‌ةّ‌رێٔه‌ةّ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌طٓال‌ْاُی‌عيی‌-1 ‌ُدى‌رطت٘ارى‌ُاوه‌پّ‌ر‌شّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عٍر‌عيی‌ُٔگٔلص‌-2 ‌ُدى‌رطت٘ارى‌ُاوه‌پّ‌ر‌شّ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ُگ‌اشٍاع٘و‌ٌٔىٔد‌رّْ‌شّ‌-3 ‌  ًى ووردبيو كردىى فۆرم لێژى ‌ٌدٍد‌ُٗٔس‌ٌدٍد -1 ‌دىدار‌عيٖ‌ةراًٗ -2 ‌شروَٗ‌تٔف٘ق‌خصَ -3 ‌ٌٔىٔدُگ‌اشٍاع٘و‌‌رّْ‌شّ -4 ‌ٌدٍد‌اٌَ٘‌ۆْێر -5 ‌  ًڕێكخستيى ڕاپۆرتى لێژى ‌طٓال‌ْاُی‌عيی‌-1 ‌ُٔگٔل‌عٍر‌عيیص -2

  ‌  ًكردىى ڕاپۆرت ئاناده و وه شيكردى طٓال‌ْاُی‌عيی‌-‌‌‌‌

 • 7102رێهى كوردستان بۆ ساڵى ًٌ لً كان رى ئابورى و ىرخً ىيشاىده رووپێوى بۆ ڕاپۆرتى سااڵىً

  كان ييه پێوانه شى ژماره / بهى كوردستانرێه ى ئانارى ًٌ ستً ده IV

   ًولێر پارێزگاى ًٌ ئانارى تى رایً بً ێوهڕ ب وىێر‌رى‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌ّْ‌ةّ‌ێٔهڕ‌ةّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاٌان‌عزاىدیَ‌رطید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -1 وىێر‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌ّْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رزگار‌عارف‌جرجیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -2 وىێر‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌ّْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ْاونار‌تٔفیق‌خٍد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -3 وىێر‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌ّْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نر‌شاةر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویَ‌ةّ‌پّ -4 وىێر‌ّْ‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ُاز‌عيی‌عتداهلل‌‌‌ةّ -5 وىێر‌ئاٌارى‌پارێزگاى‌ّْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ُاشم‌شالم -6 ‌نۆیّ‌‌ئاٌارى‌ى‌رٌاُگّ‌فّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌ٌّ‌شاىح‌خّ‌‌ٌّ‌ت‌خّ‌نۆشره -7 ئاٌارى‌شۆران‌ى‌ْۆةّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرێهار‌خصَ٘‌جرج٘س -8

   ًپارێزگاى سلێهاىى ئانارى تى رایً بً رێوه ب ‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌رى‌ئاٌارى‌ةّ‌ِرێٔه‌ةّ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عروف‌ٌدٍٔد‌عٔشٍان‌ٌّ‌-1 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌شتار‌ٌدٍد‌عتداىلادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-2 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌فازل‌تٔفیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چێِّ -3 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ٌام‌ٌجید‌جٍیو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طّ -4 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رێهار‌جٍال‌ٌدٍد -5 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ُ٘گا‌صاةر‌عيٖ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -6 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا‌شع٘د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاُا‌جّ -7 ئاٌارى‌پارێزگاى‌شيێٍإُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Recommended

View more >