of 36 /36
www.foamglas.com Isolatiesystemen voor gevels

Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Embed Size (px)

Text of Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Page 1: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

www.foamglas.com

Isolatiesystemenvoor gevels

Page 2: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels
Page 3: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Inhoud

Esthetiek en bescherming 4

Gevels met zware afwerking 6

Gevels met lichte afwerking 15

Bouwfysische eigenschappen 20

Preventieve bescherming tegen brand 26

Zuinigheid op termijn 29

Positieve ecobalans 31

3

Page 4: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Esthetiek en bescherming

De gevel is het 'gezicht' van een gebouw. Hij vervult echterniet alleen een esthetische rol, maar nog tal van anderebelangrijke functies. Hij moet het gebouw beschermentegen regen, koude, hitte en neerslag. Ook op het vlakvan geluidsdemping, brandveiligheid en vooral warmte-isolatie is hij van fundamenteel belang. FOAMGLAS® vol-doet ruimschoots aan alle eisen die aan gevelisolatie wor-den gesteld.

1

1 Gevel met zware afwerking,Altersheim am Neumarkt,Winterthur, Zwitserland

2 Gevel met cortenstaal-afwerking, Differdange,GH Luxemburg

4

2

Page 5: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

FOAMGLAS®

Een superieur isolatiemateriaal

FOAMGLAS® is duidelijk superieur aangangbare isolatiematerialen. FOAMGLAS®

bestaat uit miljoenen minuscule, herme-tisch afgesloten glascellen die zijn gevuldmet lucht. Het zijn deze glascellen waar-aan FOAMGLAS® zijn uitstekend én blij-vend isolatievermogen te danken heeft.

FOAMGLAS® is absoluut water- endampdicht. Cellulair glas is bestandtegen slagregen, neemt geen vocht open is uitzonderlijk drukvast, ook bijlangdurige belasting. Gezien de speci-fieke grondstof – glas – is FOAMGLAS®

bovendien onbrandbaar, maatvast (krimptnauwelijks), zuurbestendig en resistenttegen knaagdieren en insecten (rotniet). Bovendien is FOAMGLAS® com-pleet vrij van giftige stoffen en geschiktvoor elk geveltype. Zijn lange levens-duur maakt cellulair glas ook econo-misch gezien een bijzonder favorabelisolatiemateriaal.

FOAMGLAS®

Ideaal voor elke gevel

Materialen, structuren, kleuren en vor-men: FOAMGLAS® kent zo goed alsgeen beperkingen. FOAMGLAS® is danook een uitmuntende oplossing voor demeest uiteenlopende types van gevels.

Isoleren met cellulair glas staat – zelfs bijgeringe inbouwdiepte – garant voor hogeisolatiewaarden en een absoluut mini-mum aan koudebruggen. FOAMGLAS®

leent zich daarenboven voor bijna elktype gevelbekleding.

Gevels met zware afwerking:natuursteen, gebakken klei,metaal, glas

Gevels met lichte afwerking:steen, hout, metaal, glas, plexiglas,vezelcement, metalen roostersvoor gevelbegroeiing

Spouwmuren: baksteen,kalkzandsteen, decoratief beton

FOAMGLAS®

Uitzonderlijke voordelen

Efficiëntie: aan welke weers- en tempe-ratuursinvloeden een gebouw ookblootstaat, met FOAMGLAS® krijgt heteen optimale bescherming. De energiedie nodig is om een gebouw op te war-men en af te koelen, wordt tot eenminimum beperkt.

Zuinigheid: thermische isolatiesystemenvan FOAMGLAS® overtuigen door hunlange levensduur. Bij tal van gevelreno-vaties kon de aanwezige FOAMGLAS®-isolatie, zelfs na 40 jaar, gewoonbehouden blijven.

Veiligheid: FOAMGLAS® is absoluutonbrandbaar. Dankzij de A1-classificatiehaalt het de hoogste Europese brand-klasse.

Ecologie: dankzij zijn uitzonderlijk langelevensduur en zijn totale onschadelijk-heid voor het milieu is FOAMGLAS® eenecologisch materiaal bij uitstek

1 FOAMGLAS®-platenen -panelen

2 Van hoog tot laag een stabielegevelisolatie, Villa’s vanGanshoren, Brussel, België

3 Spouwmuur, Kantonsschule'Luegeten' Zug, Zwitserland

4 Groen isoleren met zekerheid,Groengevel Woonvoorziening,Winterswijk, Nederland

5 Onbegrensdevormgevingsmogelijkheden,Kunsthaus Graz, Oostenrijk

6 Gevelsysteem: bestand tegenzand, wind en regen,Appartement Oostduinkerke,België

4 5

1 2

6

5

3

Page 6: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

6

Architect Rooding Architecten bna, Doesberg, NederlandBouwjaar 2006Toepassing FOAMGLAS® WALL BOARD (gevel), FOAMGLAS® T4 (groendak)

Geventileerdegevel metschanskorvenbekleding

Schanskorven gevel Wateronthardingsinstallatie Vitens, Corle, Nederland

Schanskorven – met keien gevulde,draadstalen ‘dozen’ – winnen aan po-pulariteit. Behalve in wegenbouw- enwaterbouwprojecten worden ze steedsvaker toegepast als gevelbekleding inzowel woning- als utiliteitsbouw. Degrove, open, waterdoorlatende structuurvan een schanskorf stelt bijzondere eisenaan de achterliggende isolatie van eengebouw. Niet alleen vormt de korfvullingeen prima (permanente) huisvesting voorallerlei levende organismen. Bij brandbiedt een open schanskorfgevel weinigof geen weerstand tegen brandover-slag. FOAMGLAS® biedt ook in dit gevaleen uitstekende oplossing. Foamglas iswaterdicht, immuun voor ongedierte,onbrandbaar en uitzonderlijk stabiel.Een gebouw waarin alle voordelen vanschanskorven en FOAMGLAS®-isolatieten volle zijn benut, is het pompstationin Corle, gebouwd in opdracht van dewaterleidingsmaatschappij Vitens. Hetwerd ontworpen door Rooding Architec-ten. De opdracht bestond erin eengebouw te realiseren voor het onthardenen nafilteren van het water. Behalve

door zijn vorm lijkt het gebouw ookdoor de schanskorven en het groendakvolledig in de landelijke omgeving opte gaan. Net als de schanskorven zijnFOAMGLAS®-isolatieplaten functioneel,uiterst duurzaam en ecologisch verant-woord.

Gevelisolatie:onaantastbarezekerheidwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Onderconstructie (beton)2 FOAMGLAS® WALL BOARD,

partieel gekleefd, nadenvolledig gevuld

3 Chemisch anker4 Schanskorven gevuld met

natuursteen

1

2

3

4

Page 7: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

7

Architecten Lode Uytterschaut, Johan Ketele, Rutger Davidts, BelgiëBouwjaar 2008Toepassing FOAMGLAS® WALL BOARD, verlijmd

Geventileerdegevel, lodengevelpanelen

Museum, Shoes or no Shoes (SONS), Kruishoutem, België

Shoes or no Shoes is het nieuwe paradijsvoor alle schoenenfetisjisten. Dit prachtigeen architectonische hoogstandje biedtruimte aan een schitterende collectieliteratuur, kunst en informatie gericht opschoenen en voeten. Het museum leidtbezoekers doorheen verschillende etni-sche culturen en volkeren, gaande vande eerste geschoeide voetstappen vande mens tot vandaag, en verrast even-eens met een enorme collectie schoe-nen, waaronder unieke exemplaren vanontwerpers zoals Salvatore Ferragomoen Manolo Blahnik. Voor de renovatiekoos het designteam voor een volledigandere uitstraling van het bestaandegebouw: om een massieve en monu-mentale eenheid te realiseren, bekleed-de het de architectonische volumes metlood. De bestaande spouwmuur bleefbehouden, en daarop kwamen achter-eenvolgens FOAMGLAS® WALL BOARDals gevelisolatie en de loden gevelaf-werking. De zeer complexe gevelstruc-tuur was nodig om de bijzonder zwareloden panelen te kunnen ophangen. Erwerd voor FOAMGLAS®-isolatie gekozen

omwille van zijn weerstand tegen weers-invloeden gedurende de lange uitvoe-ringsperiode. Een andere reden is datFOAMGLAS® WALL BOARD stabiel blijften al zijn kenmerken (isolatiewaarde,onbrandbaarheid, ongevoeligheid voorongedierte…) blijft behouden.

Een juweel van eengevel in het landschapwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Oud metselwerk (oneffen)2 FOAMGLAS® WALL BOARD

W+F verkleefd met 8 noppen /plaat en de naden afgedichtmet bitumineuze koudlijmPC® 56

3 Galva kramplaat 15 x 15 cm4 Mechanische bevestiging5 Gegalvaniseerd railsysteem6 Houten latwerk7 Rubberen band + koperen

plaat8 Loden onderplaat9 Loden bekleding op houten

plaat

1

2

3

4

5

7

8

6

9

Page 8: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

8

Architect Architectuur morph4, GH LuxemburgBouwjaar 2008Toepassing FOAMGLAS® T4+ en FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevel,natuursteen

Eengezinswoning, Diekirch, GH Luxemburg

Zowel de architect als de aannemerzijn fervente voorstanders van ecologi-sche duurzaamheid, respect voor hetmilieu, energie-efficiëntie, maar ook vanflexibel ontworpen volumes voor en overgeneraties heen. Met deze eengezins-woning wilden zij aantonen dat hetmogelijk is over te stappen van een huismet een ‘groen’ karakter naar een eco-logisch duurzame constructie die zichelegant inpast in het stedelijke land-schap. Om maximaal gebruik te makenvan de natuurlijke energieën heeft hethuis een kleine opening aan de voorzij-de, een grote gevelpartij in het noorden,en zijruiten aan de zuidkant. Sommigeramen hebben driedubbel glas om ther-mische bruggen maximaal te beperken.De woning is opgetrokken uit betonnenprefabelementen die kunnen dienen alswarmtereservoir en is uitgerust met eenwarmtepomp en vloerverwarming. Voorde architect en de aannemer was hetduidelijk dat geen enkel ander isole-rend product dan FOAMGLAS®-isolatieaan hun verwachtingen kon voldoen.Op de platte daken ligt FOAMGLAS®

Tapered (met geïntegreerde helling).De gevels werden geïsoleerd metFOAMGLAS® W+F en vervolgens afge-werkt met natuursteen. De ondergrond-se muren kregen FOAMGLAS® READYBOARD als isolatie, terwijl voor de vloe-ren FOAMGLAS® FLOOR BOARD werdgebruikt. De keuze voor FOAMGLAS®

garandeert tevens een perfecte lucht-dichtheid van de woning.

E-peil en architectuurin één oplossingwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen drager-metselwerk2 FOAMGLAS® W+F-panelen

volledig verkleefd met PC® 563 Mechanische bevestiging4 Gevelbekleding in

natuursteen

1

2

3

4

Page 9: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

9

Architect Halter Architecten AG, Rapperswil, ZwitserlandBouwjaar 2003Toepassing FOAMGLAS® T4+, verlijmd

Geventileerdegevel, glas

Schwyzer Kantonalbank, Pfäffikon, Zwitserland

Glazen gevels betekenen een zwarebelasting voor de draagconstructie envooral voor de thermische isolatiedaarachter. Tengevolge van warmteop-hoping kunnen achter het glas de tem-peraturen extreem hoog oplopen, entijdens een stortbui binnen enkeleseconden drastisch dalen. Dat leidtvaak tot condensatieproblemen in degevelstructuur. FOAMGLAS® is het enigeisolatiemateriaal dat zulke omstandig-heden aankan. FOAMGLAS® is dimen-sioneel stabiel en maatvast. Het vervormtniet en zet ook niet uit, zelfs niet bijgrote temperatuurschommelingen envocht.

Maat- en vormvastondanks hitte envochtwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen draagconstructie2 FOAMGLAS® T4+ verlijmd met

PC® 563 Gekleurde bekleding4 Draagconstructie met

kramplaten5 Beglazing

12

3

4

5

Page 10: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

10

Architect Pierre C. Limbor, Oostende, BelgiëBouwjaar 2008Toepassing FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevelisolatie,volkernplaten

Appartementsgebouw Oostduinkerke, België

Een gevel aan de kust staat bloot aanextreme weersinvloeden zoals fellewinden en zware regen. Om dergelijkeweersinvloeden te kunnen weerstaan,moet bij een geventileerd gevelsysteemde achterliggende isolatie zeer stabielblijven. FOAMGLAS® W+F voldoet uit-stekend aan deze voorwaarde. DeFOAMGLAS® W+F-isolatieplaten werdentegen de betonnen wand verlijmd metPC® 56, zodat een volledig luchtdichteisolatielaag ontstaat. Gezien de druk-vastheid van de isolatie kan de struc-tuur bovenop de isolatie worden aan-gebracht. Zo worden koudebruggentot een minimum beperkt en luchtlek-ken volledig vermeden. De gevelafwer-king bestaat uit kunstharspanelen diemet onzichtbare mechanische bevesti-gingen werden opgehangen aan dealuminium onderstructuur. De combi-natie FOAMGLAS® W+F en kunsthars-panelen resulteert in een duurzaamgevelsysteem dat de tijd en het weeruitstekend weerstaat.

Gevelsysteem:bestand tegen zand,wind, regen…www.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Metselwerk / Snelbouw 14 cm2 FOAMGLAS® WALL BOARD

W+F 6 cm verkleefd met5 noppen / plaat en de nadenafgedicht met bitumineuzekoudlijm PC® 56

3 Galva kramplaat 15 x 15 cm4 Mechanische bevestiging5 Alu railsysteem6 TRESPA®-paneel

1

23

4

5

6

Page 11: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Architect L Bellello, BelgiëBouwjaar 2010Afwerking FOAMGLAS® W+F

Geventileerdegevel,vezelcementplaat

Villa’s van Ganshoren, Brussel, België

Voor het isoleren en slagregendichtmaken van een blinde kopgevel vanhet appartementsgebouw «247» koosde Brusselse sociale woningbouwmaat-schappij Villa’s van Ganshoren voorFOAMGLAS® W+F-gevelisolatie en eenafwerking met vezelcement gevelpa-nelen. De reden lag voor de hand: invergelijking met de traditionele isola-tiesystemen voor deze toepassing biedtFOAMGLAS®-isolatie een evenwaardigeisolatiewaarde, maar garandeert hetde constantheid van deze -waarde(0,038 W/mK) gedurende de hele levens-duur van het gebouw, ongeacht deweersomstandigheden en het vochtge-halte van de omgevingslucht. Tevens isFOAMGLAS® 100% onbrandbaar – watvoor gevelisolatie toch zeer belangrijkis – en verzekert het isolatiemateriaaleen volledige luchtdichtheid, wat ven-tilatieverliezen voorkomt. FOAMGLAS®

is daarenboven onsamendrukbaar, waar-door de draagstructuur van de vezelce-mentplaten bovenop de isolatie kanbevestigd worden in plaats van ertus-sen. Het gevolg: veel minder warmte-

verlies tengevolge van koudebruggen.De speelse variatie in kleur en vorm vande vezelcementplaten geeft de duur-zaam geïsoleerde kopgevel een her-kenbaar karakter.

Van hoog tot laag eenstabiele gevelisolatiewww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Wand2 FOAMGLAS® WALL BOARD

W+F 8 cm verkleefd met8 noppen / plaat en de nadenafgedicht met bitumineuzekoudlijm PC® 56

3 Galva kramplaat 15 x 15 cm4 Mechanische bevestiging5 L-profiel Isolco 40 mm lang6 Epdm voegband 2 mm dik7 Eternit gevelpaneel 8 mm dik

1

2

3

7

4

6

5

11

Page 12: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Architect Schiltz Architectes-Ingénieurs S.A.Bouwjaar 2007Toepassing FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevel,cortenstaal

Woning, Differdange, GH Luxemburg

Om de oppervlakte te vergroten, werdeen element toegevoegd, zonder hetuitzicht van de woning aan te tasten.Door het gesloten gedeelte aan destraatkant en het open gedeelte naarde tuin te situeren, blijft het gezin zijnintimiteit behouden. De keuze voor eenbekleding met cortenstaal is een knip-oog naar de rol van de stad Differdangein de geschiedenis van de Luxemburgsemetaalbewerking. Zeker bij cortenstaalis het van vitaal belang om te isolerenmet een materiaal dat generaties langmeegaat en niet om de paar jaar ver-vangen moet worden. FOAMGLAS® W+Fis het perfecte isolatiemateriaal dat ookin de tijd zijn isolerende eigenschappenbehoudt. FOAMGLAS® W+F is specifiekbedoeld voor de isolatie van verticalewanden, zowel binnen als buiten. Dethermische weerstand is de beste vanhet hele FOAMGLAS®-gamma (lambda= 0,038 W/mK). De verlijming van deFOAMGLAS® W+F-platen en de voegenmet PC® 56 staat garant voor een perfecte

afdichting tegen waterdamp. Zo wordtvoorkomen dat de isolatiewaarde ver-mindert.

Cortenstaal enFOAMGLAS®-isolatie,een ijzersterkecombinatiewww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen drager / metselwerk2 Primer (PC® EM: 1/10 verdund

met water)3 FOAMGLAS® W+F-panelen

volledig verkleefd met PC® 564 Hechtlaag PC® 565 Mechanische bevestiging +

gegalvaniseerde winkelhaak6 Gegalvaniseerd profiel7 Gegalvaniseerd koperen profiel8 Rubber9 Cortenstaal gevelbekleding

1

3

2

4

5

7

8

6

9

12

Page 13: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

13

Architect Christian Bauer & Associates Architects, GH LuxemburgBouwjaar 2002Toepassing FOAMGLAS® WALL BOARD, verlijmd

Geventileerdegevel,cortenstaal

Ingenieursbureau Jean Schmit, GH Luxemburg

Na achtereenvolgens een schrijnwerke-rij, een klein koelbedrijf en een drukke-rij, is hier nu het ingenieursbureauJean Schmit Engineering gevestigd. Deverbouwingswerken hiervoor gebeurdenin 2000 en 2002. Het basisidee van dearchitect was om de afwerking van hetgebouw, dat al verscheidene transfor-maties had ondergaan, te verwijderen,en het geheel een sterke identiteit tegeven. De bestaande structuren hebbengediend als uitgangspunt en het geheelwerd geoptimaliseerd en vernieuwd metbehoud van de ‘spirit’ van het gebouw.Voor de afwerking werd gekozen voorcortenstaal, om zo een coherent geheelte vormen met de afwerking van hetinterieur met baksteen en staalcon-structies. De gevels werden geïsoleerdmet FOAMGLAS® WALL BOARD om dedoeltreffendheid van de isolatie in detijd te waarborgen. Het zal nooit nodigzijn om de gevelbekleding in corten-staal te verwijderen om de isolatie tevervangen.

Een baken in deomgeving met despirit van stabiliteitwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen drager / metselwerk2 FOAMGLAS® WALL BOARD-

panelen verkleefd met PC® 56(bitumineuze koudlijm /8 noppen per paneel /gesloten voegen)

3 Metalen profiel4 Cortenstaal gevelbekleding5 Mechanische bevestiging van

het metalen profiel

12

3

4

5

Page 14: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

14

Architect Carla Collazo, BelgiëBouwjaar 2010Toepassing FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevel,keramischegevelbekleding

Privéwoning, Oosterzele, België

De bouwheer is niet over één nacht ijsgegaan. Toen hij het perceel aankocht,stond hierop een woning die dateerdevan midden de jaren ‘60. Doordat hetprogramma van de bouwheer niet kongerealiseerd worden op het bestaandevloeroppervlak en gezien de uitgespro-ken eis om energiezuinig te kunnenwonen, werd geopteerd voor een totaal-renovatie en gedeeltelijke uitbreiding.De bestaande structuur werd aan debuitenzijde volledig ingepakt metFOAMGLAS® W+F. De uitstekende ther-mische eigenschappen van FOAMGLAS®

W+F evenals de mogelijkheid om hetgeheel perfect wind / luchtdicht temaken, speelden bij de keuze eenessentiële rol. De afwerking gebeurdemet een duurzame keramische gevel-bekleding, opgehangen aan een com-binatie alu- / houten latwerk. Alle beves-tigingsprofielen voor de gevelbekledingwerden aangebracht aan de buitenzij-de van het isolerende schild. Op diemanier worden koudebruggen tot eenminimum beperkt.

Een geslaagdrenovatieprojectwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Houten structuur2 FOAMGLAS® W+F volledig

verkleefd en de nadenafgedicht met bitumineuzekoudlijm PC® 56

3 Vezelcementplaat4 Houten latwerk5 Keramische gevelbekleding

1

2

2

3

4

5

Page 15: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Architect Crepain & Binst, Antwerpen, BelgiëBouwjaar 2009Toepassing FOAMGLAS® W+F, 90 mm dik, verlijmd

Open gevelbe-kleding, alumi-nium roosters

KBC De Vesten, Leuven, België

Het architectenbureau Crepain & Binstontwierp het kantoorproject KBC DeVesten in het kader van de stadsver-nieuwing van Leuven. De kelderverdie-ping wordt gebruikt als privéparking engedeeltelijk ook als openbare fietsen-stalling voor de NMBS. De betongevelboven dit gedeelte – in totaal ongeveer1.400 m2 – werd aan de buitenzijdegeïsoleerd met FOAMGLAS® W+F.FOAMGLAS® W+F heeft een verbeterde

-waarde van 0,038 W/mK en is op zichwater- en waterdampdicht, wat dit pro-duct uitermate geschikt maakt voorgevelisolatie. Dankzij het volledig opvul-len van de voegen tussen de isolatie-panelen met behulp van koudlijm is hetgebouw absoluut beschermd tegenweersinvloeden. Vermits het aluminiumroosterwerk niet waterdicht is, werdende isolatiepanelen afgewerkt met eengewapende coating die dienst doet alsbescherming en afwerking. Het eindre-sultaat is esthetisch en functioneel. HetFOAMGLAS® W+F-systeem isoleert enbeschermt het gebouw op lange termijnmet een constante -waarde.

Luchtopengevelafwerkingmet een luchtdichtisolatieschermwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen dragende wand2 FOAMGLAS® WALL BOARD

W+F 9 cm verkleefd met8 noppen / plaat en de nadenafgedicht met koude bitumi-neuze koudlijm PC® 56

3 Metalen draagprofiel4 Coating PC® 404-zwart +

wapening PC® 1505 Metalen roosters6 Bekabeling voor camera-

bewaking7 Glazen vliesgevel in de lijn

van de metalen roosters

1

2

3

4

5

6

7

15

Page 16: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

16

Architect Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten, Nederland(LKSVDD Architecten)Bouwjaar 2009Toepassing FOAMGLAS® READY BLOCK, verlijmd

Groengevel

Groengevel Woonvoorziening Philadelphia Winterswijk, Nederland

Na het succes van groendaken wordensteeds vaker ook de voordelen van eengroene gevel gewaardeerd. Uiteraardomwille van de esthetische aspecten,maar ook om het ecologische belang,zeker in stedelijke gebieden. Het groenvangt vervuilende stoffen en CO2 op,beschermt tegen de inwerking van uv-stralen en grote temperatuurschomme-lingen, en vormt een biotoop voor vogelsen insecten. Een uitstekende manier omgeïsoleerde groengevels te realiseren, ismet FOAMGLAS®-isolatie. FOAMGLAS®

wordt volledig op de buitenzijde vande gevel verkleefd en vormt daarmeeeen stevige, stabiele basis voor plan-tengeleidende draadframes of andereconstructies. FOAMGLAS®-platen nemenabsoluut geen vocht op, schotelen ofkrimpen niet, en kennen een constanteisolatiewaarde die met de tijd nietafneemt. Samen met de worteldoor-groeibestendige dakbedekking verzekerthet FOAMGLAS® – Groengevelsysteembij uitstek een duurzaam geïsoleerdeachterconstructie voor een begroeidegevel. FOAMGLAS® is bovendien abso-

luut onbrandbaar volgens NEN 6064 /Euroklasse A1, kent geen rookontwik-keling, en draagt niet bij aan de uit-breiding van een brand. Ook vanuitmilieuoogpunt is FOAMGLAS® een primakeuze. FOAMGLAS® wordt voor 2 / 3de

gefabriceerd uit gerecycleerd glas, bevatgeen (h)cfk’s en / of andere milieube-lastende stoffen, en kan opnieuw wor-den gebruikt.

Groen isoleren metzekerheidwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Groengevel beschrijving1 Onderconstructie (beton,

metselwerk)2 FOAMGLAS® READY BLOCK

volledig verkleefd, nadenvolledig gevuld

3 Muuranker4 Afstandhouder5 Uv-bestendige,

worteldoorgroeibestendigedakbedekking

6 Klimhulp: spankabels,roosters of netten

7 Begroening

1

2

34

5

6

7

Page 17: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

17

Architect Gino Debruyne & Architecten, Sint-Andries Brugge, BelgiëBouwjaar 2009Toepassing FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevel, houtenbekleding

Centrum «Ons Erf», Nursingtehuis gehandicapten, Brugge, België

Het centrum Ons Erf, een nursingtehuisvoor gehandicapten, is zo ontworpendat het gebouw over de vijver en hetterrein schuift. Om het centrum archi-tecturaal niet te laten opvallen, maarwel landschappelijk in de site te inte-greren, is het afgewerkt met een hou-ten gevelbekleding. Deze gevelbekle-ding werd aangebracht op een houtenonderstructuur die is gemonteerd op deFOAMGLAS® W+F-isolatie die op zijnbeurt werd verkleefd op de dragendewand. De architect koos deze gevelop-bouw omwille van zijn duurzaamheiden het optimale thermische rende-ment. De keuze voor FOAMGLAS® W+Fwerd eveneens bepaald door zijn weer-stand tegen ongedierte. Doordat hetproject is ingeplant in een site met veelgroen, moest de gevelisolatie bestandzijn tegen onder andere muizen. Omeen doorlopend isolerende schil tebekomen, zijn eveneens de onderzijdevan de vloerplaten die boven de vijverhangen alsook de ondergrondse wan-den (die in de vijver staan) geïsoleerdmet FOAMGLAS®.

Rust, karakter enstabiliteit hand inhandwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Dragende wand2 FOAMGLAS® WALL BOARD

W+F verkleefd met 8 noppen /plaat en de naden afgedichtmet koude bitumineuzekoudlijm PC® 56

3 Mechanische bevestiging4 Houten geventileerd latwerk5 Verticale houten afwerking

1

2

3

4

5

Page 18: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

18

Architect Celoria Aldo, Morbio Inferiore, ZwitserlandBouwjaar 2003Toepassing FOAMGLAS® W+F, verlijmd

Geventileerdegevel, koperenlamellen

Casa Travella, Castel S. Pietro, Italië

Een van de opvallendste kenmerkenvan Casa Travella is dat de gevel van debovenverdieping is uitgevoerd metkoperen lamellen. Koper verleent hetgebouw niet alleen een onmiskenbaaruniek cachet, het is ook extreem weer-vast en duurzaam. Samen met deFOAMGLAS®-isolatie – die een levens-duur heeft die deze van het gebouwevenaart – resulteert dit in een doel-treffende, weervaste gevelconstructie.Eventuele waterinsijpeling via de voe-gen is uitgesloten. Cellulair glas vormteen ondoordringbare barrière.

FOAMGLAS® – uiterstresistent tegen allenatuurinvloedenwww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen draagconstructie2 FOAMGLAS® W+F verlijmd

met PC® 563 Regelwerk4 Koperen lamellen

1

2

3

4

Page 19: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Architect Rüssli Architekten AG, Luzern, ZwitserlandBouwjaar 2002Toepassing FOAMGLAS® T4+, 120 mm dik, verlijmd

Niet-geventileerdegevel, plaatstaal

Meergezinswoning Steinhofstrasse, Luzern, Zwitserland

FOAMGLAS® is dampdicht, waardooreen ventilatieruimte niet nodig is. Ookdure en gecompliceerde bevestigings-systemen, extra regelwerk, een houtenbekisting als draagconstructie en ver-en ontluchtingssleuven zijn overbodig.Daardoor kunnen kosten wordenbespaard en kan de vereiste stevigheidvan de constructie tot een minimumworden herleid. De eenvoud van deconstructie en de plaatswinst in hetinterieur maken het systeem uiterstrendabel.

Spaarzaamheid doorplaatswinst en eeneenvoudige constructiewww.foamglas.bewww.foamglas.nl

Opbouw1 Betonnen draagconstructie2 FOAMGLAS® T4+, verlijmd

met PC® 563 Bevestiging met

PC®-kramplaten4 Plaatstaalbekleding met

staande naad

1

2

3

4

19

Page 20: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Bouw- en woonkwaliteit

De klassieke aandachtspunten omzowel de bewoners als het gebouwoptimaal te beschermen, zijn hetbehoud van warmte en de beschermingtegen vocht, geluid en brand. Aspectenzoals efficiëntie, levensduur, een gezondbinnenklimaat, energiebesparing en eco-logie zijn dan ook van doorslaggevendbelang. Thermische isolatie speelt daar-bij een essentiële rol, zeker bij 'energie-autonome’ gebouwen.

Een gebrekkige thermische isolatiebetekent een niet te onderschattenrisico, niet alleen op het vlak van warm-teverlies, maar ook voor de bouw-constructie. Een doeltreffende, correctgeplaatste thermische isolatie bespaartop verwarmingskosten en helpt bouw-schade vermijden.

Geen bouwknopen

Geventileerde gevels die worden gerea-liseerd met efficiënte materialen en opde correcte manier, voldoen geruimetijd aan de vereisten inzake weersbe-scherming en esthetiek. Essentieel hier-bij is dat bouwknopen (koudebruggen)vermeden worden. Dergelijke thermischzwakke punten ontstaan onder anderedaar waar de constructie van de gevel-bekleding in de dragende structuur beve-stigd wordt.

Bouwfysische eigenschappen

De bouwfysische vereisten van een buitenmuur wordengedicteerd door de omgeving, de architecturale vormge-ving en het uiteindelijke gebruik van een gebouw. Aanwelke weers- en temperatuursinvloeden en aan welkeandere invloeden staat het gebouw bloot? Welke effectenheeft de architecturale vormgeving op de constructie en demateriaalkeuze van de buitenmuren? Wat is bouwfysischnodig voor een aangenaam en gezond binnenklimaat?FOAMGLAS® heeft op die vragen het antwoord.

1

20

1 KBC De Vesten, Leuven, België

Page 21: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Dat blijkt uit onderzoeken (o.a. vanEmpa Dübendorf-Zwitserland) die deverliezen van diverse systeemtypeshebben gemeten en met behulp vaneen driedimensionaal programmahebben berekend. De resultaten vande Swiss Federal Laboratories forMaterials Testing and Research tonenduidelijk aan dat de mechanischebevestigingen die nodig zijn om degevelbekleding doorheen de thermi-sche isolatie aan de ondergrond vastte maken, bouwknopen veroorzaken.Deze bouwknopen hebben een nefasteffect op de isolatiewaarde van degeventileerde gevel: afhankelijk van deconstructie en de gebruikte materialengaat doorheen deze koudebruggenongeveer 13 tot 80% warmte verlo-ren. (zie afbeelding 'Warmteverliezen'p. 26/27). Ze vormen een brug tussende koude buitenlucht en het binnenkli-maat, en laten warmte van binnennaar buiten stromen. Dit negatieveeffect neemt nog toe naarmate beterwordt geïsoleerd en als gevolg daarvansterker uitgevoerde verankeringsme-chanismen nodig zijn.

De trend naar nog meer doorgedrevenisolatie zal zich doorzetten. Inno-verende, energietechnisch geoptimali-seerde oplossingen zijn dan ook nood-zakelijk. In Zwitserland voegden hetMinisterie van Energie en de HogeschoolNordwestschweiz/beider Basel (FHNW)de daad bij het woord: ze riepen debetrokken industrieën op tot eenideeënwedstrijd. Begin 2000 werdonder de titel 'Thermisch geoptimali-seerde draagconstructies voor geventi-leerde gevels' aan tien teams een studie-opdracht gegeven. Het FOAMGLAS®-team ontving voor de gevelconstructieFOAMGLAS®-plus de eerste prijs eneen ontwikkelingsbudget.

Het FOAMGLAS®-plus-concept

Met dit innovatieve concept voorgeventileerde gevels halen buitenmu-ren uitstekende bouwfysische waar-den. Door het gebruik van maatvastisolatiemateriaal uit cellulair glas endoor de draagconstructie en de gevel-bekleding aan te brengen vóór de ther-mische isolatie, vormt zich een doorlo-pend isolerend schild.

Het gevelsysteem FOAMGLAS®-plus isopgebouwd uit:

FOAMGLAS®-platen die volledigverkleefd met gevulde voegenrechtstreeks op de gevel worden gelijmd.Er zijn geen extra mechanischebevestigingen nodig, waardoor er in deconstructie geen thermische bruggenontstaan.

Kramplaten (U-profielen uit verzinktstaal) die in de draagstructuurbevestigd worden vooraleer de onder-constructie en de gevelbekledingworden aangebracht.

De kramplaten en ankers laten allegangbare onderconstructies toe (hout,metaal), evenals zowel lichte alsmiddelzware bekledingen in kleine,medium of grote formaten.

21

2 Geventileerd gevelsysteem,AppartementsgebouwOostduinkerke, België

2

Page 22: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Warmteverliezen in % bij verschillende draagconstructies

Houten onderconstructieuit één laag1

1 ondergrond2 isolatiemateriaal3 metalen steunprofiel4 houten onderconstructie

+21%

Gekruiste houten latten1

1 ondergrond2 grondlatten3 isolatiemateriaal 14 isolatiemateriaal 25 tengellatten6 draaglatten

+13%

Stalen console met stalenhoekprofielen1

1 ondergrond2 isolatiemateriaal3 thermische onderbreking4 verankeringspunt5 draagprofiel6 draaglatten

+17%

1 Cijfers en gegevens overgenomen uit het deskundigenrapport 'Bepaling van warmtetechnische invloeden van bouwknopen bij geventileerdegevels'. In overeenstemming met de Technische Richtlijnen, uitgave 1998, 2001 en 2004

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

45

6

22

Page 23: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

23

Aluminium console metaluminium hoekprofielen1

1 ondergrond2 isolatiemateriaal3 thermische scheiding4 console5 draagprofiel

+28%

Metalen binnendozenen extra buitenisolatie2

1 ondergrond2 metalen binnendoos3 isolatielaag 14 isolatielaag 25 houten lat6 draagprofiel

+80%

GevelsysteemFOAMGLAS®-plus3

1 ondergrond2 FOAMGLAS®-platen T4+3 kramplaat4 anker met plug5 houten onderconstructie

+4%

1 Cijfers en gegevens overgenomen uit het deskundigenrapport 'Bepaling van warmtetechnische invloeden van koudeknopen bij geventileerde gevels'2 Cijfers en gegevens uit het 'Empa slotrapport F+E' nr. 127378: geventileerde gevels’3 Cijfers en gegevens uit 'Koudebruggen door krachtige verankering van geventileerde gevelbekleding'

1

2

3

4

5

1

2

3

45

6

1

2

34

5

Page 24: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Gevelbekleding op FOAMGLAS®

Dankzij de thermisch optimale veran-kering kan het FOAMGLAS®-plussys-teem de totale isolatiewaarde van eengevel aanzienlijk verbeteren. In hetideale geval mag de gevelopbouwbovendien geen bouwknopen verto-nen. FOAMGLAS® is het enige isolatie-materiaal dat hiertoe alle nodige bouw-fysische en materiaaltechnische eigen-schappen bezit.

Luchtdichtheid vanisolatiemateriaal en -systeem

Bij diffusieopen en niet luchtdichteisolatiematerialen treden in een geven-tileerde gevel warmteverliezen optengevolge van de vrije circulatie vanlucht- stromen rond en doorheen deisolatielaag. Bij het gebruik vanFOAMGLAS® is dat onmogelijk. Nietalleen is FOAMGLAS®-isolatie dankzijzijn gesloten cellenstructuur absoluutlucht- en winddicht, ook het isolatie-systeem in zijn totaliteit is compleetondoordringbaar voor lucht en wind.Mogelijke luchtstromen zijn dus al opvoorhand uitgesloten. Zodra de isolatieop de ondergrond is verlijmd, kan ergeen koude lucht meer circuleren,noch door het isolatiemateriaal, nochachter de isolatie of langs de wanden.Bij FOAMGLAS® zijn uitsnijdingen voorverankeringen en opvulwerk achterafniet nodig. Dat maakt het perfectmogelijk om rond een gebouw eendoorlopend isolerend schild aan tebrengen. FOAMGLAS® is maat- envormvast. Tengevolge van temperatuur-schommelingen en vocht zal de isolatiena inbouw nooit zwellen of verzwak-ken. Dankzij de onvervormbaarheid enmaatvastheid kunnen bij totale spouw-vulling met cellulair glas bovendiengeen lege ruimtes ontstaan die lucht-stromingen en verhoogde warmteverlie-zen tot gevolg hebben. Geventileerdegevelsystemen hebben een draagstruc-tuur nodig waarop de gevelafwerkingwordt aangebracht. Deze structuurheeft een zeer belangrijke invloed ophet isolerend vermogen van de gevel.Bij de traditionele isolatiesystemenbestaat de draagstructuur uit alumini-um of houten latten die op de gevelwordt bevestigd, en waartussen het

24

21

4

3

65

7 98

1 Waterdicht De hermetisch gesloten glascellen maken FOAMGLAS® volledig ondoordringbaarvoor vocht, zowel tijdens als na de bouwwerken. FOAMGLAS® is volledig en blijvendwaterdicht, zelfs bij overstroming. Het isolatiemateriaal is bestand tegen slagregen en neerslag,en volstrekt onrotbaar. FOAMGLAS® blijft decennialang, winter en zomer, droog endoeltreffend. Vanaf het moment van de plaatsing is het isolerend effect van cellulair glasconstant, en dit gedurende de hele levensduur van het isolatiemateriaal.

2 Bestand tegen ongedierte De cellenstructuur van FOAMGLAS® voorkomt elke aantastingdoor knaagdieren, micro-organismen en mieren. Dit voordeel is vooral van belang bijondergrondse toepassingen. FOAMGLAS® vormt geen basis voor nesten, broed- ofkiemplaatsen. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor gebouwen voor de voedingsindustrie.

3 Drukbestendig FOAMGLAS® heeft een zeer hoge drukweerstand. FOAMGLAS® is het enigeisolatiemateriaal dat zelfs bij langdurige belasting niet vervormt. FOAMGLAS® weerstaat lastentot 160 ton/m2.

4 Onbrandbaar Cellulair glas is onbrandbaar (Europese klassering A1), ontwikkelt geen rook,vormt geen giftige gassen, kent geen druppelvorming en veroorzaakt geen vlamoverslag.FOAMGLAS® kan zonder gevaar worden gestockeerd en verwerkt. Bij brand verspreidtFOAMGLAS® geen vuur via de spouwruimte.

5 Waterdampdicht FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal dat volstrekt waterdampdicht is.De waterdamp kan er niet indringen en er dus ook niet condenseren. FOAMGLAS® verhindertook het indringen van radongassen. FOAMGLAS® kan niet vochtig worden en kan bijgevolgeveneens worden gebruikt als vochtwering.

6 Maatvast Glas krimpt nauwelijks en zet ook maar heel weinig uit. De uitzettingscoëfficiënt isvergelijkbaar met die van staal en beton. Bij temperatuurschommelingen en bij wijzigingen inde luchtvochtigheid is er geen gevaar voor verzakking of open voegen.

7 Zuurbestendig Puur glas kan niet worden beschadigd door chemische stoffen, zuren,meststoffen of aardolieproducten.

8 Gemakkelijk te verwerken Aangezien FOAMGLAS® is samengesteld uit glascellen met dunnewanden, is het materiaal gemakkelijk te verwerken. Eenvoudige werktuigen zoals eenhandzaag volstaan.

9 Milieuvriendelijk FOAMGLAS® is volstrekt onschadelijk voor mens en milieu. FOAMGLAS® iseen anorganisch product dat is opgeschuimd zonder cfk, hcfk of pentaan en dat geen vezelsbevat die kankerverwekkend kunnen zijn. Het materiaal bestaat voor minstens 66% uitgerecycleerd glas en wordt geproduceerd met groene stroom. Na gebruik als warmte-isolatiekan FOAMGLAS® opnieuw worden gebruikt als onder andere granulaat.

Productvoordelen van FOAMGLAS®

Page 25: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

25

isolatiemateriaal wordt aangebracht.Het nadeel van deze systemen is dat hetisolatiemateriaal ter hoogte van de latten-structuur doorbroken wordt. Dat resul-teert in bouwknopen die het thermischverlies kunnen doen oplopen van 13 tot80%. Bovendien kunnen zich bij detraditionele systemen achter de gevel-afwerking luchtstromen voordoen, watleidt tot aanzienlijke bijkomende ener-gieverliezen. Het gevelisolatiesysteem vanFOAMGLAS® is zo ontwikkeld, dat hetrisico op koudebruggen drastisch ver-mindert. Doordat FOAMGLAS®-platenverlijmd worden, volstaat een minimaalaantal bevestigingen en bijgevolg ookeen minimum aantal doorboringen (4tot 5 per m2). Extra mechanische beves-tigingen zijn niet nodig. Zo wordt eendoorlopend isolerend schild gevormd,waardoor het thermisch verlies tenge-volge van koudebruggen beperkt wordttot maximaal 4%. De FOAMGLAS®-isola-tieplaten worden recht-streeks op degevel verlijmd met een 1-componen-tenlijm. In deze isolatieplaten wordenmetalen kramplaatjes gedreven die ver-volgens in de draagstructuur wordenbevestigd. De kramplaten dienen voorde verdeling van de belastingen dieworden veroorzaakt door de onder-constructie van de bekleding, alsook

Verankeringssysteem:bevestigings- en draagankera ondergrondb isolatiemateriaalc verankering

Bij de verwerking op de werf nemen de warmteverliezen met ongeveer 30%toe (koude lucht dringt doorheen spleten in het isolatiemateriaal naar binnen).

Zo goed mogelijk geplaatste verankering

+34%

Ter plaatste aangebrachte verankering

+50%

a

b

c

Warmteverlies in % tengevolge van bouwknopen en luchtlekkenBron: Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research), eindrapport F+E

FOAMGLAS® biedt de beste bouwfysischeeigenschappen:

FOAMGLAS® is bij uitstek geschikt voor innoverende systemen die hetprobleem van koudebruggen daadwerkelijk oplossen

in Zwitserland sleepte het FOAMGLAS®-team in een studieopdrachtvan het Ministerie van Energie en de Hogeschool NWS/BB de eersteprijs in de wacht voor de FOAMGLAS®-plus-gevel

door gebruik te maken van kramplaten en daarop de gevelbekleding tebevestigen, ontstaat een ondoordringbaar, doorlopend isolerend schild

doordat de isolatieplaten worden verlijmd, volstaat een minimaal aantaldoorboringen, wat resulteert in een minimaal aantal koudebruggen

FOAMGLAS® is niet alleen door zijn materiaalstructuur (geslotenglascellen) volkomen luchtdicht. De volledige verlijming van de voegenén van het oppervlak van de isolatieplaten maakt eveneens het helesysteem absoluut luchtdicht

de vormvastheid van FOAMGLAS® verhindert dat de isolatie na inbouwzwelt of verzakt

voor de ondersteuning van de metalenhoekprofielen waarop de bekledings-elementen bevestigd worden. Een com-pacte verlijming van de FOAMGLAS®-isolatieplaten over het hele oppervlakgarandeert dat het systeem absoluutluchtdicht is. FOAMGLAS® blijft zijn ther-misch rendement dan ook volledigbehouden.

Page 26: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

1

1 Verwoestende brandschadewordt dikwijls veroorzaaktdoor vuurverspreiding viagevel en dak

26

Preventie begint bij materiaalkeuze

'Brandcatastrofe', 'Veiligheidsvoorschriftenflagrant genegeerd', 'Nog 2 gewondenin levensgevaar', 'Aanwijzingen vaninbreuken op de veiligheidsvoorschrif-ten', 'Brandend inferno', 'Snelle versprei-ding van het vuur begunstigd door...'

Krantenkoppen als deze maken duidelijkdat veel gebouwen – hoewel die vol-gens de voorschriften zijn gebouwd –niet bestand zijn tegen de kracht vanvuur en de enorme hitte die zich tijdenseen brand ontwikkelt. Oorzaak hiervanis meestal een combinatie van hogebrandgevoeligheid van de inrichting vanhet gebouw, snelle vuurverspreiding,sterke wind en slechte toegang tot debrandhaard.

Daarom moet bijzondere aandacht wor-den besteed aan brandpreventie. Doorgeschikte bouwmaterialen te kiezen,kan het risico van een brand – en van deuitbreiding ervan – sterk worden vermin-derd. Dat heeft FOAMGLAS® al dikwijlsbewezen.

Smeulbranden: buitengewoongevaarlijk

Smeulbranden breiden zich voorname-lijk uit in het binnenste van bouwdelenen blijven daardoor lang onopgemerkt.Tussen een sluimerende en een uitbre-kende brand verstrijken vaak verscheide-ne uren.

Preventieve bescherming tegen brandNa een brand ontstaan dikwijls heftige discussies over devraag of het vuur en de gevaarlijke rookontwikkeling ver-meden hadden kunnen worden. In het antwoord speelthet isolatiesysteem een doorslaggevende rol. Weten-schappelijk onderzoek toont onomstootbaar aan datFOAMGLAS® de uitbreiding van een brand kan voorko-men. FOAMGLAS® is niet alleen onbrandbaar, het isola-tiemateriaal produceert ook geen rook of giftige gassen.

Page 27: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Isolatiematerialen uit minerale vezelsvormen bij smeulbranden een gevaar:doorheen de dicht opeengehooptevezels die met reactiegevoelige midde-len aan elkaar zijn gebonden, kan lucht(zuurstof) stromen. In de 'VDI-Nach-richten', nr. 48 van 27 november 1998stond te lezen: ‘Steenwol is in de hoog-bouw een vertrouwd isolatiemateriaaldat vooral uitmunt door zijn gedrag tij-dens een brand. Een proefrapport waar-schuwt echter voor smeulbrandrisico.’Gezien de toenemende thermischeeisen en bijgevolg de grotere isolatiedik-tes neemt bij minerale wol het gevaarvan smeulbranden steeds maar toe.

FOAMGLAS® vormt geen enkel risicovoor smeulbranden: de gesloten cellulai-re glasstructuur zorgt ervoor dat zuur-stof de vuurhaard niet kan bereiken.FOAMGLAS® is volstrekt onbrandbaar(A1 – EN 13501).

FOAMGLAS®: noch rooknoch giftige gassen

Bij isolatiematerialen zoals polystyreenen polyurethaan zijn het de rook en degiftige gassen die bij brand een crucialerol spelen.

FOAMGLAS® produceert geen rook ofgiftige gassen. FOAMGLAS® bestaat uiteen minerale structuur van gesloten cel-len en bevat geen bindmiddelen.

FOAMGLAS®: uitzonderlijkbrandveilig

Op het vlak van brandveiligheid isFOAMGLAS® met geen enkel anderzogenaamd 'onbrandbaar' isolatiemate-riaal te vergelijken. FOAMGLAS® geeftnooit aanleiding tot het ontstaan vaneen brand, en helpt die ook nooit ver-spreiden. Integendeel: een juiste toepas-sing van FOAMGLAS® kan branduitbrei-ding voorkomen.

Zeker is zeker: isoleermet FOAMGLAS®

De veiligheid van mensen en dingenmag niet beperkt blijven tot het puurnaleven van de aanbevolen normen.Architecten en opdrachtgevers zoudenhun veiligheidsmaatregelen dusdanigmoeten definiëren, dat het brandrisicovan de gevelconstructie minimaal is.Daarvoor moeten preventieve maatrege-len worden genomen.

27

1 Brand van een woning2 Brand en toxische gassen:

bij de brandramp op deluchthaven van Düsseldorf(1995) stierven 17 mensen

2

1

Page 28: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

28

FOAMGLAS® verzekert een daadwerkelijke preventievebescherming tegen brand

FOAMGLAS® bestaat uit puur glas en is absoluut niet brandbaar (brandklasse A1, brandgetal 6,3,niet brandbaar, door de VFK toegelaten met TA nr. 5273).

FOAMGLAS® behoudt zijn isolatievermogen ook bij zeer hoge temperaturen. Het materiaal vervormtniet onder de 730°C en kan niet in elkaar zakken.

Dankzij de gesloten celstructuur van FOAMGLAS® kan zuurstof de brandhaard niet bereiken.FOAMGLAS® is gasdicht. Het indringen van hete brandgassen of de uitbreiding ervan in de isolatielaag

is uitgesloten. FOAMGLAS® voorkomt dat een brand zich uitbreidt.FOAMGLAS® is dampdiffusiedicht en maakt daardoor – in tegenstelling tot andere isolatiematerialen –

een brandgevoelig dampscherm overbodig.FOAMGLAS® ontwikkelt noch druppelvorming, noch rook, noch toxische gassen die de gezondheid

kunnen schaden en mogelijk levensgevaarlijk zijn.

~5.

0m

~4.

0m

~3.

0m

~ 1.5 m ~ 3.0 m~ 2.0 m

500

800

500

100

200

200

200

100

100

500

800

900

a b c

1

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3

Wind 2m/s Wind 4m/s

1 De afbeelding toont aan dehand van drie voorschriftentijdens brandexperimentenaan welke temperaturen bijgevels ontwikkeld worden.

Page 29: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Het belangrijkste is niet zichtbaar

Of het nu gaat om woon-, winkel-,industriële of openbare gebouwen, hetis de kwaliteit van het dak en de geveldie bepalend is voor de levensduur ende stevigheid van het gebouw. Zowelbij een plat dak als bij een gevel zijnlangetermijnconstructies rendabeler dangoedkope systemen.

De gevel vervult de functie van eenbeschermende mantel: hij moet hetgebouw beschutten tegen weersinvloe-den zoals slagregen, vorst en hitte.Materialen als beton, glas, metaal envezelcement zijn verkrijgbaar in een bijnaoneindig veelvoud aan kleuren en vor-men, en beschermen een gebouw tot 5decennia en langer. Dikwijls is echter nietde zichtbare gevelbekleding de zwaksteschakel in de beschuttende ketting, maarwel het onzichtbare isolatiemateriaal.

Door de enorme belasting van vocht,temperatuurschommelingen, tocht envervuiling is de levensduur van veel iso-latiematerialen korter dan die van debekleding. De wisselende weersinvloe-den kunnen stabiliteitsgebreken veroor-zaken, met schade of kwaliteitsvermin-dering van de gevelconstructie alsgevolg. Daardoor kan er regen en vochtvia de voegen van de gevelbekledings-elementen naar binnen dringen, en uit-eindelijk de isolatie en de ondergrondaantasten.

Zuinigheid op termijn

Succesvolle investeerders zijn vooruitziend. Ze kiezen niethet goedkoopste op korte termijn, maar het gunstigsteop lange termijn en behalen zo een optimale opbrengst.Hun streefdoelen zijn een efficiënt beschermde construc-tie en een kwalitatieve bouwschil. De isolatiewaardevan FOAMGLAS® is gegarandeerd hoog en constant, endit gedurende de hele levensduur van het gebouw.Aangezien FOAMGLAS® lucht- en waterdicht is, is geenventilatiespouw nodig en volstaat een dunne ondercon-structie. Zo kan de wanddikte slanker zijn dan bij andereisolatiematerialen, en kan een maximum aan bewoonba-re oppervlakte worden gecreëerd.

1

1 Een beslissend criterium voorde rentabiliteit is delevensduur van hetisolatiemateriaal

29

Page 30: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Met FOAMGLAS® is dit risico totaal uit-gesloten: het cellulair isolatiemateriaalis absoluut vormvast en uitermate goedbestand tegen schadelijke invloedenvan eender welke aard. FOAMGLAS®

behoudt zijn volle efficiëntie dan ookgedurende de volledige gebruiksduurvan een gebouw.

Constant isolerend vermogengedurende decennia

Gebrekkige isolatie leidt tot vochtinfil-tratie, stabiliteitsverlies en luchtlekken.Deze veroorzaken op hun beurt eenenorm energieverlies en vereisen con-structieve saneringswerken.

Door de specifieke eigenschappen vanFOAMGLAS® – o.a. de absolute resis-tentie tegen vocht en de absolutevormvastheid, samen met het feit dathet isolatiemateriaal op de ondergrondwordt verlijmd – waardoor luchtlekkenworden voorkomen, is ernstige schadevolledig uitgesloten.

FOAMGLAS® garandeert dat de vereisteenergetische waarden gedurende veledecennia behouden blijven. Bij passief-en nulenergiegebouwen is dat van essen-tieel belang. Vanaf het moment van deplaatsing is het isolerend effect vanFOAMGLAS® gegarandeerd, en dit gedu-rende zijn hele levensduur.

Plaatswinst en geen luchtlekken

De waterbestendigheid van FOAMGLAS®

verhindert vochtinfiltratie vanaf de bui-tenzijde en weert damp vanuit de bin-nenzijde.

In de zomermaanden hoeft FOAMGLAS®

niet uit te drogen.

Het FOAMGLAS®-plussysteem houdt lucht-stromen tegen en omhult een gebouw opeen volkomen luchtdichte manier.

Het FOAMGLAS®-plussysteem maakt eengeventileerde spouw overbodig. Despouw tussen de bekleding en het isola-tiemateriaal is beperkt tot de maat dienodig is voor de constructieve bevesti-ging van de bekleding. Zo kunnenverscheidene centimeters gewonnenworden. Deze plaatsbesparing in degevelconstructie, gerekend over diverseverdiepingen, betekent een aanzienlijkewinst aan bewoonbare oppervlakte.

30

25 2 14 18 6

6cm

ruim

tew

inst

FOAMGLAS® garandeert een meerwaarde

bouwen met FOAMGLAS® betekent bouwen met het gunstigste systeemop lange termijn, niet met het goedkoopste op korte termijn

FOAMGLAS® is uitermate vormstabiel en uitzonderlijk goed bestandtegen schadelijke invloeden van eender welke aard

FOAMGLAS® is het enige isolatiemateriaal waarvan de isolatiewaardenconstant blijven gedurende de volledige gebruiksduur van het gebouw

doordat FOAMGLAS® uitstekend bestand is tegen vocht,temperatuurschommelingen, tocht, vervuiling enz., worden dureherstellingen voorkomen

FOAMGLAS® behoudt zijn energetische waarden gedurendeverscheidene decennia

met FOAMGLAS® worden ventilatieruimtes overbodig, wat leidttot een aanzienlijke ruimtewinst

25 6 16 18

Een wandconstructie volgens hetFOAMGLAS®-plusconcept en metFOAMGLAS®T4+ 140 mm alsthermische isolatie heeft eenU-waarde van 0,26W/m2K.

6 cm ruimtewinst bij gevelopbouwen bij gelijke U-waarde door:1. de minimale warmteverliezen,

waardoor minder dik moet wordengeïsoleerd

2. de minimale dikte van de construc-tie (geen ventilatieruimte nodig)

Een klassieke opbouw geïsoleerd metminerale wol en met een aluminium-onderconstructie met eenkoudbrugonderbreking heeft eenU-waarde van 0,26W/m2K

Page 31: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

Fabricage en samenstelling

Het fabricageproces van FOAMGLAS®

bestaat uit 2 deelprocessen. In het eer-ste wordt een deel van de ruwe grond-stoffen gesmolten, daarna met de ove-rige ruwe grondstoffen gemengd envervolgens gemalen. In het tweededeelproces zwelt deze mengeling –zoals tijdens het gistproces bij het bak-ken van brood – tot het uiteindelijkeisolatiemateriaal FOAMGLAS®.

Als ruwe grondstof wordt vandaagzo'n 66% gerecycleerd glas gebruikt.Tijdens het fabricageproces komt kool-dioxide (CO2) vrij en vormen zich mil-joenen kleine luchtbellen waarin hetgas hermetisch opgesloten wordt enblijft. Deze structuur garandeert deunieke dampdiffusiedichtheid (µ = ∞)van FOAMGLAS®.

Milieuvriendelijke fabricage

De gebruikte grondstoffen zijn uitslui-tend van minerale aard en onschadelijkvoor het milieu. Het belangrijkstebestanddeel van FOAMGLAS® is gere-cycleerd glas dat gewonnen wordt uitkapotte vensterruiten. Andere grond-stoffen zijn veldspaat, natriumcarbo-naat, ijzeroxide, mangaanoxide, kool-stof, natriumsulfaat en natriumnitraat.Door glasafval te recycleren levertFOAMGLAS® een belangrijke ecologi-sche bijdrage.

Positieve ecobalans

FOAMGLAS® staat niet alleen borg voor sterke prestatiesop technisch, maar ook op ecologisch vlak. Het isolatie-materiaal verzekert een aanzienlijke energiebesparing,en vormt geen enkele belasting voor het milieu en demenselijke gezondheid.

1

1 FOAMGLAS® wordtvervaardigd met hernieuwbareenergiebronnen

2 FOAMGLAS®: miljoenenhermetisch geslotenglascellen.

2

31

Page 32: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

32

1

2

5

6

7

3

13

9

9

10 8

11

12

4

Geringe milieubelasting

Dankzij de optimalisering van hetfabricageproces en de energiewinninguit water- en windkracht scoort FOAM-GLAS® ook zeer goed op het vlak vanluchtverontreiniging (broeikasgassen)en het verbruik van energie en grond-stoffen. De laatste 10 à 15 jaar

werd de behoefte aan niet-hernieuwbare energieteruggeschroefd van 48,15 totongeveer 19,7 MJ/kg

werd de uitstoot van drijfgassengehalveerd

werd het aandeel gerecycleerdglas opgetrokken tot 66%

liep het aantal milieubelastendeproductieprocessen terug van 1.619tot 903

liep de eco-indicatorscore(EI99 H,A) terug van 0,13 tot 0,09

Door de vermindering van het energie-verbruik is ook de terugverdientijd vande geïnstalleerde thermische isolatieaanzienlijk verminderd.

Beschikbaarheid van ruwegrondstoffen

Basisgrondstof voor de fabricage vanFOAMGLAS® is tegenwoordig gerecy-cleerd glas (vroeger kwartszand) datgewonnen wordt uit kapotte venster-ruiten. Glasafval is in de bouwindustrievrijwel onbegrensd beschikbaar. Isolatie-materialen uit synthetische stoffendaarentegen worden gefabriceerd opbasis van aardolie, een steeds beperkterbeschikbare grondstof.

Levensduur

Cellulair glas gaat dankzij zijn materiaal-eigenschappen (mineraal, waterbesten-dig, diffusiedicht, zuurbestendig, onbrand-baar, hittebestendig) uitermate langmee. De hoge levensduur van het mate-riaal heeft een positief effect op hetecologische en economische leefprofielvan de bouwdelen en daardoor van hethele gebouw. Door duurzame bouwma-terialen te gebruiken kunnen onder-houds- en renovatiecycli aanzienlijkworden teruggeschroefd.

FOAMGLAS® productieproces(Tessenderlo, België)

1 Mengen en doseren van de grondstoffen: recyclageglas, veldspaat, natriumcarbonaat,ijzeroxide, mangaanoxide, natriumsulfaat, natriumnitraat.

2 In de smeltoven heerst een constante temperatuur van 1.250 °C.

3 Het gesmolten glas verlaat de oven.

4 Controleruimte voor het productieoverzicht.

5 Het afgekoelde glas wordt via een loopband in de maalmolen gebracht.

6 Toevoeging van koolstof.

7 In de maalmolen worden alle ingrediënten tot een fijn poeder vermalen en vervolgensin inox vormschalen gegoten.

8 De inox vormschalen met de ruwe mengeling doorlopen de expandeeroven bij eentemperatuur van 850 °C. Zo krijgt FOAMGLAS® zijn typische, gesloten celstructuur.

9 Terugwinnen van warmte.

10 In de gecontroleerde afkoelinstallatie wordt het cellulair glas spanningsvrij afgekoeld.

11 In de snij-installatie krijgen de blokken de gewenste vorm en grootte. De resten wordenweer in het fabricageproces ingebracht.

12 De FOAMGLAS®-platen worden ingepakt en krijgen een label.

13 De FOAMGLAS®-producten zijn klaar voor verzending.

Page 33: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

33

Emissies tijdens verwerkingen gebruik

Cellulair glas bevat geen ecologischnadelige en ook geen toxicologischebestanddelen, dus geen middelen diehet broeikaseffect bevorderen of deozonlaag aantasten, geen brandvertra-gers of kankerverwekkende stoffen, engeen minerale vezels. Bij een vakkundigeplaatsing komen er bij de verwerking, bijde plaatsing op de werf en tijdens degebruiksduur geen emissies vrij die hetmilieu of de gezondheid kunnen scha-den.

0 20000 40000UBP/m2

17157

21807

FOAMGLAS® W+FFOAMGLAS® T4+

0 2000 4000 6000 8000

Cellulair glas

Afvalverwerking Productie Totaal

14.9888903

UBP/kg

ρ λD* d Gewicht UBP* UBPIsolatie pro m2 pro kg pro m2

kg / m3 W / mK m kg / m2 UBP / kg UBP / m2

FOAMGLAS® T4+ 115 0.041 0.21 24.15 903 ~ 21 807

FOAMGLAS® W+F 100 0.038 0.19 19.00 903 ~ 17 157

* Deze gegevens komen uit de databank KBOB/Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research), juni 2009 (www.empa.ch)** De UBP 2006 geven de milieubelasting weer door de benutting van energiebronnen, land en zoet water, door lucht-, water- en bodememissies

alsook door recyclage van afval. De milieubelasting door de grijze energie en het broeikaseffect zijn eveneens in de totaalscore opgenomen.

FOAMGLAS® schuwt de vergelijking nietHet aantal milieubelastende processen (UBP 2006**) voor de productie en de recyclage van FOAMGLAS® bedraagtvandaag 903 punten per kg isolatiemateriaal. Daarmee bekleedt FOAMGLAS® ecologisch de leidende positie.

Ook bij de vergelijking van het aantal geplaatste m2 met een voorgeschreven isolatievermogen van 0,2W/m2 K presteertFOAMGLAS® uitstekend. De milieubelastende punten voor FOAMGLAS® zijn respectievelijk 17.157 en 21.807 per m2

(zie tabel):

3

3 FOAMGLAS® T4+

Page 34: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

34

Emissies bij ongecontroleerdeverbranding

Bij de verbranding van isolatiemateria-len in open lucht kunnen tot 1.000keer meer schadelijke stoffen vrijko-men dan bij een verbranding in eengekeurde verbrandingsinstallatie. Vooralisolatiematerialen uit kunststofschuimzijn op dit vlak uiterst problematisch.Onderzoek in Duitsland heeft aange-toond dat de rookgassen die ontstaanbij de verbranding van polystyreenacuut giftig zijn. Langdurige gezond-heidsproblemen zijn dan niet uit tesluiten. Maar ook het verbranden vanisolatieafval in een gekeurde verbran-dingsinstallatie is niet zonder gevaarvoor het milieu. Cellulair glas is dankzijzijn onbrandbaarheid totaal ongevaar-lijk. FOAMGLAS® ontwikkelt ook geengiftige rook.

Berging en verwerking

Eveneens een belangrijk aspect bij deecologische waardebepaling van isolatie-materialen is de latere opslag. Bij deverschillende types van thermische iso-latiematerialen bestaan op dit vlak groteverschillen. Scores die zijn gebaseerdop de methode van de ecologischeschaarste tonen aan dat vooral isola-tiematerialen uit geschuimde kunststofhet milieu in hoge mate belasten.

4

4 Museum Shoes or no Shoes(SONS), Kruishoutem, België

Page 35: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

35

Recyclage

Aangezien glas onbrandbaar is, stelthet probleem verbranding zich niet.FOAMGLAS® kan zinvol opnieuw wor-den gebruikt als bijvoorbeeld gruisvoor straatbeddingen of als vulmate-riaal in geluidsdempende wanden.Aangezien FOAMGLAS® maatvast is,milieuneutraal, anorganisch, niet rot-baar en zonder risico voor het grond-water, is het isolatiemateriaal daarvoorbij uitstek geschikt. Productieafval ten-gevolge van het versnijden wordtopnieuw in het fabricageproces inge-voerd.

FOAMGLAS®: een belangrijke bijdragetot de bescherming van het milieu

FOAMGLAS® bevat vandaag reeds 66% gerecycleerd glas, afkomstigvan gebruikte vensterruiten. In de toekomst zal dit percentage nogtoenemen.

Voor de fabricage van FOAMGLAS® wordt groene stroom gebruikt.Tegenover 1995 is het energieverbruik nodig voor het vervaardigen

van FOAMGLAS® met 50% verminderd. Daardoor is cellulair glas éénvan de materialen die voor zijn productie het minst energie vraagt.

FOAMGLAS®-isolatie is totaal onschadelijk voor de gezondheid enhet milieu.

FOAMGLAS® kan na afbraak van een gebouw opnieuw wordengebruikt als bv. vulmateriaal.

FOAMGLAS® heeft een extreem lange levensduur, wat ecologischgezien het meeste voordeel biedt.

Kortom: FOAMGLAS® is een isolatiemateriaal dat volledig tegemoetkomt aan de ecologische eisen van onze tijd. Het combineertdoeltreffendheid met milieuvriendelijkheid en een lange levensduur.

5

6

5 Het aandeel gerecycleerd glasvoor FOAMGLAS®-productenbedraagt vandaag reeds 66%

6 Vulmateriaal uit gebrokenFOAMGLAS®

Page 36: Foamglas - Isolatiesystemen voor gevels

www.foamglas.bewww.foamglas.nl

Pittsburgh Corning Europe N.V.Afdeling Verkoop BouwBelgië & G.H. LuxemburgLasne Business Park, Gebouw BChaussée de Louvain 431B-1380 LasneTel. + 32 (02) 352 31 82Fax + 32 (02) 353 15 [email protected]

Pittsburgh Corning Nederland B.V.Postbus 723430 AB NieuwegeinTel. + 31 (0)30 6035241Fax + 31 (0)30 [email protected]

FOAMGLAS® voldoet aan de voorwaarden van de Zwitserse ELUAT-test (onderzoeksrapport Empa nr.123544 A, gebaseerd op de succesvolle test van met bitumen beklede FOAMGLAS®-monsters).Conform declaratierooster D.093.09 van de Technische Keuring voor Afval (TVA) mag FOAMGLAS®

worden gedeponeerd op een stort voor inerte stoffen.

Copyright: november 2010. Pittsburgh Corning behoudt zich te allen tijde het recht voor de technischeproductspecificaties te veranderen. De momenteel geldende en actuele waarden vindt u in onsproductprofiel op onze homepage onder:www.foamglas.be Nederlands documentatie brochures productprofielwww.foamglas.nl documentatie brochures productprofiel

HG-DW-2000-1110 B-B-nl-BRO-0005

FOAMG

LAS®

,der

ökolo

gische und recyclierbareD

ämm

stoff

Jetzt mit rund66% Glasrezyklat