Fiziologija krvi sanja ilic

  • View
    157

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Fiziologija krvi sanja ilic

PowerPoint Presentation

KRVUloga krviZapreminaFizicko-hemijske osobineSastav krviSanja Ili I-5Krv je crveno teno tkivo,kojeneprekidno cirkulie u krvnimsudovima.

Krv je takoe endogena telesna tenost svojstvena samo kimenjacima.

Uloge krvi :RespiratornaNutritivnaRegulatornaOdbrambenaTransportnaKrv pomou eritrocita(hemoglobina) prenosi potreban O2 i odnosi CO2,svojimleukocitima stupa u borbu protiv svakog stranog tela koje je dospelo u organizam,pomou trombocita i ostalih faktora za zgruavanje krvi spreava gubitak ne samo tenosti,nego i onoga sto se u njoj trenutno nalazi...Pomou plazme prenosi hranljive sastojke svim elijama u organizmu i odvodi tetne materije.

Takoe regulie telesnu temperaturu i koliinu vode u tkivima.Krv koja u svom sastavu ima aglutimine,lizine i dr. Antitela koja uestvuju u zatiti organizma protiv mikroorganizama i drugih tetnih stvari , na taj nain brani organizam.Putem krvi se prenose hormoni,vitamini,enzimi,lekovi..ZapreminaOdrastao ovek telesne mase oko 70kg ima oko 5l krvi.Od te koliine plazma ini 2750 ccm, a crvena krvna zrnca 2250 ccmKrv sadri veliku koliinu jona,natrijuma,i ostalih elektrolita.Ph u krvi predstavlja konstantnu vrednost.Krv je tenost u kojoj je stalna koncentracija H jona,od kojih zavise kiselost,baznost i neutralnost reakcije krvi.Ph se kree 7,3-7,5.Venska krv je neto kiselija od arterijske.Sastav krviCentrifugiranjem krvi kod koje je spreeno zgruavanje,krv se razdvaja na dva dela :Krvnu plazmuKrvne elije

Krvna Plazma :

Krvna plazma je ukasta belanevinasta tenost,u kojoj se nalaze organske i neorganske materije.Krvna plazma sadri :92% voda7-8% proteini1-2% ostali sastojci

Organski sastojci krvne plazme:Krvna plazma od ogranskih materija sadri najvie belanevina,masti..Od belanevina naroito su vani:Albumini(transportni proteini krvne plazme ,odravaju stalan osmotski pritisak krviImunoglobulini(uestvuju u odbrambenim reakcijama imunskog sistema)Fibrinogen(njega stvaraju elije jetre i od njega nastaje fibrin za vreme koagulacije)Neorganski sastojci krvne plazme :Voda Mineralne soli(K,Ca,Mg,fosfati i hloridi..)Krvne elije:U krvne elije ubrajamo:

Crvena krvna zrnca(Eritrociti)Bela krvna zrnca(Leukociti)Krvne ploice(Trombociti)Eritrociti Eritrociti su najbrojnije krvne elije.Imaju izgled okruglih tela(oblik diska)Eritrociti slobodno plivaju u plazmi.Sastoje se iz vode (62-64%)Hemoglobina(31-33%) Strome (3-7%)

Stvaranje eritrocita vri se u crvenoj kotanoj sri.Duina ivota ER je oko 120 dana.Koliina hemoglobina kod mukaraca iznosi 140-160g/lA kod ena 120-140 g/lHemoglobin je nosilac glavne funkcije ER-prenoenje O2 iz plua u tkivaOksihemoglobin nastaje vezivanjem gvoa iz O2

Leukociti-Le (bela krva zrnca) iji je normalan broj kod zdravih odraslih osoba izmeu 5-8 x 109 / lLe moemo podeliti na:GranulociteAgranulocitePrema izgledu jedra :PolimofonuklearneMononuklearnePrema nainu bojenja,te granule se dele na :Neutrofilne,eozinofilne,bazofilne.Neutrofili(leukociti koji tite organizam od bakterijskih i gljivinih infekcija)Eozinofili(jedna od komponenti imunskog sistema odgovorni su za borbu protiv multielijskih parazita i odr infekcija..)Bazofili Monociti su su najvee elije periferne krvi, veliine 16-22mLimfociti vode poreklo u kostnoj sri,stvaraju se u limfnim lezdama,slezini,tankom crevu.Veliina 8-9m neutrofilBazofil

Euzinofil !!Limfocit !!Limfocit 2 !!Monocit !!TrombocitiVeliina 2-5mivotni vek 4-8 danaStvaraju se u kostnoj sriTr su najsitniji uoblieni elementi krviImaju najvaniju ulogu u toku hemostaze tj. U procesu zaustavljanja krvarenja posle povrede itd..

Koagulacija krvi

Koagulacija krvi odvija se u 3 faze:I faza:Stvaranje aktivnog tromboplastina(traje nekoliko min)II faza:Stvaranje protrobina u trombin(12-18sec) obavezno CaIII faza:Pretvaranje fibrinogena u fibrin(1-3sec)Normalno vreme koagulacije po metodi Lintajta iznosi 4-10minSedimentacija eritrocita taloenje ER na dno nekog staklenog suda , kome je prethodno dodat neki antikoagulant a najese je to Na-citrat.Normalna sedimentacija: 0-20mm kod ena 0-15mm kod mukaraca

Hemoliza eritrocita-proces pri kome dolazi do izlaska hemoglobina iz er usled prskanja membrane er ili menjanja njene propustljivostiHemoliza se vri kao fizioloki proces Patoloka hemoliza-kada se opna er oteuje usled davanja pogrene krvne grupe ...Krvne Grupe:Postoje 4 osnovne krvne grupe: O,A,B,ABKrvne grupe O,A,B otkrio je Landsteiner 1900god,AB grupu otkrili su njegovi saradnici,2godine kasnijeOve krvne grupe dopunjene sunizom podgrupa:A1 A1BA2 A2B .. itd

Svaka krvna grupa ima Rh faktor odnosno rezus faktor koji je dobio naziv po rezus majmunu.Svi ljudi su podeljeni na Rh+ i Rh-Ljudi sa Rh+ stvaraju rezus protein,a ljudi saRh- krvlju ne stvaraju.

O krvna grupa

Krvna grupa O je univerzalni davalac krvi tj ona se moe dati svakoj drugoj krvnoj grupi,ali moe primiti krv samo od O krvne grupe.Krvna grupa O u ER nema aglutinogena a u serumu ima aglutinin anti A i anti BPostoji pozitivna i negativna O grupa.A krvna grupaKrvna grupa A moe dati krv krvnim grupama A i AB, a moe je primiti od krvne grupe O i A.Krvna grupa A u ER ima aglutinogen A ,a u serumu aglutinin anti B.B krvna grupaKrvna grupa B moe dati krv krvnim grupama B i AB,a moe je primiti od krvne grupe O i B.Krvna grupa B ima aglutinogen B u ER , a aglutinin anti A u serumu.

AB krvna grupaKrvna grupa AB je univerzalni primalac tj ona moe primiti krv od svih krvnih grupa,ali moe dati krv samo krvnoj grupi AB.Krvna grupa AB u ER ima aglutinogen AiB,a aglutinin nema u serumu.Jasno je da sve to vai samo onda ako se poklapa i Rh-faktor jer osoba koja je Rh- ne sme primiti dva puta u ivotu Rh+ krv ,moglo bi doi do propadanja krvnih stanica.

Vanost normalnog funkcionisanja celokupnog kardiovaskularnog sastava ogromna je,a prekid rada, njegovih najvanijih delova dovodi do sigurne smrti u Najkraem roku.