2
25/mes Si tens un negoci al barri i vols publicitar-te als veïns perquè et coneguin o, tens presencia internacional i vols fer arribar el teu missatge de manera global pots anunciar-te amb nosaltres. La Ona de Sants-Montjuïc té difusió local al 94.6FM per a Barcelona Ciutat, barri Sants-Montjuïc i per Internet arriba arreu del món a través de www.onadesants.com. Amb oients del barri, locals, nacionals i internacionals en els seus diferents programes que es publiquen amb opció de descàrrega en diferents mitjans com Ivoox, ràdios especialitzades via Internet, Facebook, etc. La durada de les falques va d'entre 30 i 50 segons i s'emetran a les hores en punt i a la mitja. Ona de Sants-Montjuïc C/ Premià, 15, 2on - 08014 BARCELONA - Barcelona. ONA DE SANTS-MONTJUÏC C/ Premià, 15, 2º 08014 BARCELONA Telèfon: 93 431 84 08 www.onadesants.com [email protected] [email protected] [email protected] 240 Esposicions +3 falques personalitzades = 8 publicacions diàries de Dilluns a Divendres en horari de 10:00 a 0:00h. La durada de les falques va d'entre 30 i 50 segons i s'emetran a les hores en punt i a la mitja. del seu anunci 12 mesos Si tens una botiga o negoci que vols promocionar, aprofita aquesta oportunitat.

Diptic.publicitat.ona.fondo negre

Embed Size (px)

Citation preview

25€/mes

Si te

ns u

n n

eg

oci a

l ba

rri i vo

ls pu

blic

itar-te

als v

eïn

s pe

rqu

è e

t co

ne

gu

in o

, ten

s pre

sen

cia

inte

rna

cio

na

l i vo

ls fer a

rriba

r

el te

u m

issatg

e d

e m

an

era

glo

ba

l po

ts an

un

cia

r-te a

mb

no

saltre

s.

La

On

a d

e S

an

ts-Mo

ntju

ïc té

difu

sió lo

ca

l al 9

4.6

FM

pe

r a B

arc

elo

na

Ciu

tat, b

arri S

an

ts-Mo

ntju

ïc i p

er In

tern

et a

rriba

arre

u d

el m

ón

a tra

s de

ww

w.o

na

de

san

ts.co

m.

Am

b o

ien

ts de

l ba

rri, loca

ls, na

cio

na

ls i inte

rna

cio

na

ls en

els se

us d

ifere

nts p

rog

ram

es q

ue

es p

ub

liqu

en

am

b o

pció

de

de

scà

rreg

a e

n d

ifere

nts m

itjan

s co

m Iv

oo

x, rà

dio

s esp

ecia

litza

de

s via

Inte

rne

t, Fa

ce

bo

ok, e

tc.

La

du

rad

a d

e le

s falq

ue

s va

d'e

ntre

30

i 50

seg

on

s i s'em

etra

n a

les h

ore

s en

pu

nt i a

la m

itja.

On

a d

e S

an

ts-Mo

ntju

ïc C

/ P

rem

ià, 15

, 2o

n - 0

80

14 B

AR

CE

LON

A - B

arc

elo

na

.

ONA DE SANTS-MONTJUÏCC/ Premià, 15, 2º

08014 BARCELONA

Telèfon: 93 431 84 08www.onadesants.com

[email protected]

[email protected]@onadesants.com

240 Esposicions

+3 falques personalitzades

= 8 publicacions diàries de

Dilluns a Divendres en horari de 10:00 a

0:00h. La durada de les falques va d'entre

30 i 50 segons i s'emetran a les hores en

punt i a la mitja.

del seu anunci

12 mesos

Si tens una botiga o negoci que

vols promocionar, aprofita

aquesta oportunitat.

240 Esposicions

+3 falques personalitzades

= 8 publicacions diàries de

Dilluns a Divendres en horari de 10:00 a

0:00h. La durada de les falques va d'entre

30 i 50 segons i s'emetran a les hores en

punt i a la mitja.

del seu anunci

no

m i c

og

no

ms:

Edat:

AdrECa

telefo

n:

co

di po

stal:

po

blacIO

:

em

ail

:

form

ulari de c

ontacte

`

´

On

a d

e S

an

ts-M

on

tju

ïc é

s u

na

En

tita

t d

e l'A

ten

eu

Po

pu

lar

de

Sa

nts

.

Tote

s le

s d

ad

es

reco

llid

es

sera

n t

racta

de

s a

mb

co

nfi

de

ncia

lita

t.

3 mesos 6 mesos

35€/mes 25€/mes

240 Esposicions

+3 falques personalitzades

= 8 publicacions diàries de

Dilluns a Divendres en horari de 10:00 a

0:00h. La durada de les falques va d'entre

30 i 50 segons i s'emetran a les hores en

punt i a la mitja.

del seu anunci

Anuncia'ta la