Portfolio Eduard van Brakel 2014

  • View
    334

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio van online communicatie professional en blogger Eduard van Brakel uit Lelystad: online communicatie, teksten, content, nieuwsbrieven, strategie, seo, marketing en resultaten.

Text of Portfolio Eduard van Brakel 2014

  • 1. EEdduuaarrdd vvaann BBrraakkeell{{PPoorrttffoolliioo

2. EEffffeeccttiieevvee WWeebbtteekksstteenn 3. Resultaten onderzoek bij ministerie vvaann DDeeffeennssiiee((22001100))::Beleving oude versie door mijherschrevenDe tekst wordt alsplezierig ervaren.12% 98%De tekst heeft eenhoge mate vanbegrijpelijkheid.56% 94% 4. Defensie Hulpverleningslijn 0900- 4155555Heeft u het idee dat het u allemaal te veel wordt? Of zoekt u simpelweg een luisterendoor? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de DefensieHulpverleningslijn, op nummer 0900-4155555VertrouwelijkUw verhaal wordt door een vertrouwenspersoon vertrouwelijk behandeld en u krijgtvan hem of haar alle benodigde hulp en informatie, of hij verwijst u door naar anderehulpinstantiesBent u in het buitenland?Als u in het buitenland bent, dan krijgt u telefonisch hulp via het situatiecentrum(SITCEN) van uw Krijgsmachtdeel. Bel dan een van de volgende nummers:SITCEN CLAS +31(0)30-2236000SITCEN CZSK +31(0)223-658220SITCEN CLSK +31(0)76-544777Webtekst vvoooorr hheett MMiinniisstteerriiee vvaannDDeeffeennssiiee 5. Algemene webtekst vvoooorr MMeenneeaa ((22001111)) 6. Wervende tteekksstt vvoooorr MMeenneeaa ((22001111)) 7. Webtekst vvoooorr ddee AAVVMMaanniiffeessttiiee ((22000088)) 8. Nieuwsbericht voor hheett mmiinniisstteerriiee vvaannBBuuiitteennllaannddssee ZZaakkeenn ((22001111)) 9. Internetberichten vvoooorr OOmmrrooeeppFFlleevvoollaanndd (( 22000011 tt//mm 22000066)) 10. Homepagetekst BBrrooaaddccaasstt PPrreessss ((22000088)) 11. Nieuwsbericht voor ddee UUnniivveerrssiitteeiittUUttrreecchhtt ((22001111)) 12. Migratie eenn tteekksstteenn bbiijj RRaabboobbaannkkIInntteerrnnaattiioonnaall ((22001122)) 13. Blog voor het SSeeccrreettaarryy MMaannaaggeemmeennttIInnssttiittuuttee 14. SSoocciiaall MMeeddiiaa 15. SSoocciiaall mmeeddiiaa vvoooorr kkllaanntteenn 16. Verdubbeling aantal followers SSeeccrreettaarryy MMaannaaggeemmeennttIInnssttiittuurreeVVeerrddrriieevvoouuddiiggiinngg ffoolllloowweerrss HHyyppootthheekkeenn--PPllaattffoorrmmLLiinnkkeeddIInn RReeaacchh 1100..000000 ppeerr wweeeekk((HHyyppootthheekkeenn__ppllaattffoorrmmVVeerrdduubbbbeelliinngg ffoolllloowweerrss vvoooorr hheett NNeeddeerrllaannddss IInnssttiittuuuuttvvoooorr ddee BBoouuwwSSuucccceessvvoollllee FFaacceebbooookkccaammppaaggnneess SSeeccrreettaarryy..nnll eennBBoouuww--iinnssttiittuuuutt..nnllPPeerrssoooonnlliijjkk:: KKlloouutt--ssccoorree vvaann 6622RReessuullttaatteenn 17. OOnnlliinnee SSttrraatteeggiiee 18. Pagina 1 posities iinn GGooooggllee vvoooorr:: BBrrooaaddccaasstt MMaaggaazziinnee CCoonnggrreesswweebbssiitteess BBrrooaaddccaasstt RRee--iinntteeggrraattiieebbeeddrriijjff AAGGEENNSS SSttiicchhttiinngg SSppoorrtteerrssbbeeggeelleeiiddiinnggSSttrraatteeggiiee:: SSEEOO 19. Verdubbeling aantal bbeezzooeekkeerrss nniieeuuwwssssiitteessBBrrooaaddccaasstt MMaaggaazziinnee eenn MMaasstteerrffiilleess AAbbssoolluuuutt eenn rreellaattiieeff mmeeeerr iinnsscchhrriijjvviinnggeenn vvoooorrccoonnggrreesssseenn BBrrooaaddccaasstt PPrreessss vviiaa oonnlliinnee WWaaaarrddeerriinngg iinnttrraanneett AAggeennss vvaann 44,,22 nnaaaarr 77,,88SSttrraatteeggiiee:: BBeezzooeekkeerrss ttrreekkkkeenn 20. Online strategie en tteekksstt vvoooorr ffaacciilliittaaiirrppoorrttaaaall vvaann pprroojjeecctt 33WW bbiijj hheett mmiinniisstteerriieevvaann BBuuiitteennllaannddssee ZZaakkeenn ((22001133)) 21. Doelgroepen strategie vvoooorr IInnffoorrmmaaNNeeddeerrllaanndd -- ccoonntteennttmmaarrkkeettiinngg 22. TTrraaiinneenn eenn pprreesseenntteerreenn 23. Training webschrijven vvoooorr LLeeccttrriicc ((22000066ttoott hheeddeenn)) 24. Training webschrijven bbiijj hheett mmiinniisstteerriieevvaann DDeeffeennssiiee ((22000099 eenn 22001100)) 25. Training TTyyppoo33:: AAggeennss ,, AAlltteerrnneett,,BBrrooaaddccaasstt PPrreessss ((22000066 tt//mm 22000099)) 26. CCoonntteennttmmaannaaggeemmeenntt--ssyysstteemmeenn ((CCMMSS)) 27. Expertise vvaann ddeezzee ssyysstteemmeenn iissaaaannwweezziigg 28. CCooddeess eennpprrooggrraammmmeeeerrttaalleenn 29. PPrrooggrraammeeeerrttaalleenn:: XXMMLL eennHHTTMMLL 30. CCooddee:: CCSSSS 31. EEiinnddrreeddaaccttiiee 32. SSuurrffmmaaggaazziinnee MMiinniisstteerriiee vvaann DDeeffeennssiiee RRaaddiioo FFlleevvoollaanndd SSppoorrtt MMiinniisstteerriiee vvaann BBuuiitteennllaannddssee ZZaakkeenn UUnniivveerrssiitteeiitt UUttrreecchhttEEiinnddrreeddaaccttiiee ddoooorr EEdduuSSuucccceess 33. NNiieeuuwwssbbrriieevveenn 34. Door EEdduuSSuucccceess vveerrzzoorrggddeenniieeuuwwssbbrriieevveenn 35. RReeffeerreennttiieess 36. Motiveren en inspireren! EEdduuaarrdd vvaann BBrraakkeell vvaannEEdduuSSuucccceess ddoocceeeerrtt hheett nniieett aalllleeeenn,, mmaaaarr bbrreennggtt hheett ooookkzzeellff iinn ddee pprraakkttiijjkk.. EEeenn ggeennooeeggeenn oomm mmeeee ssaammeenn tteewweerrkkeenn!! KKllaaaass VVeerrwweeiijj ,, zzeellffssttaannddiigg oonnlliinnee oonnddeerrnneemmeerr EEdduuaarrdd vvaann BBrraakkeell vvaann EEdduuSSuucccceess iiss vveerrrreewweegg ddeebbeessttee rreeddaacctteeuurr wwaaaarr iikk mmeeee hheebb mmooggeennssaammeennwweerrkkeenn.. HHiijj bbeehheeeerrsstt ddee kkuunnsstt vvaann hheett((wweebb))sscchhrriijjvveenn eenn rreeddiiggeerreenn,, mmaaaarr iiss ddaaaarrnnaaaasstt ooookkoovveerrttuuiiggeenndd,, ggeedduullddiigg,, ssttiimmuulleerreenndd eenn nniieett bbaanngg oommjjee ddee ssppiieeggeell vvoooorr ttee hhoouuddeenn.. EEeenn vvaakkmmaann ppuurr ssaanngg,,mmaaaarr ooookk eeeenn ffiijjnn eenn wwaarrmm mmeennss.. RRoobbiinn BBaarrbbiieerr,,ccoonntteennttmmaannaaggeerr bbiijj ddee TTUU DDeellffttMMiijjnn rreeffeerreennttiieess 11//33 37. Eduard en ik hebben elkaar goed leren kkeennnneenn ttiijjddeennss oonnzzeettrraaiinniinngg aallss vveerrttrroouuwweennssppeerrssoooonn.. DDee ''ssttooeerree mmiilliittaaiirr'' bblliijjkktt eeeennkklleeiinn hhaarrttjjee ttee hheebbbbeenn eenn ssttaaaatt aallttiijjdd vvoooorr iieeddeerreeeenn kkllaaaarr.. EEeennccoolllleeggaa bbiijj wwiiee jjee aallttiijjdd jjee vveerrhhaaaall kkwwiijjtt kkuunntt eenn mmeett wwiiee hheett nnooggggeezzeelllliigg wweerrkkeenn iiss ooookk.. JJeessssiiccaa vvaann ddeenn BBeerrgghh,, vveerrssllaaggggeevveerrOOmmrrooeepp FFlleevvoollaanndd IIkk hheebb EEdduuaarrdd bbiinnnneenn AAggeennss oonnttmmooeett aallss eeeenn ggeeddrreevveenn mmeennss,, ddiieevvrraaggeenn dduurrfftt ttee sstteelllleenn,, ddiiee ggeeddrreevveenn iiss iinn ddaatt wwaatt hhiijj ddooeett eenn ddiieeggeenntteerreesssseeeerrdd iiss iinn mmeennsseenn.. WWeennddeellaa vvaann ddeerr VVeett,, wweerrkkaaddvviisseeuurrAAggeennss EEdduuaarrdd wweeeett hhooee wweebbssiitteess wweerrkkeenn,, wwaaaarr ddee aaaannddaacchhtt vvaannbbeezzooeekkeerrss nnaaaarrttooee ggaaaatt eenn ddeezzee ttee ttrreekkkkeenn.. DDaaaarrnnaaaasstt iissEEdduuaarrdd eeeenn vveeeellzziijjddiigg wweebbmmaasstteerr,, wweebbddeessiiggnneerr,, eevveennaallssrreeddaacctteeuurr mmeett jjoouurrnnaalliissttiieekkee ttaalleenntteenn.. HHiijj lleevveerrtt oonn ttiimmee eenn oonnttaarrggeett.. EEddwwaarrdd PPrrzzeewwoozznnyy mmaannaaggeerr IICCTTMMiijjnn rreeffeerreennttiieess 22//33 38. Eduard is een inspirerende ppeerrssoooonn.. ZZoowweell oopppprrooffeessssiioonneeeell ggeebbiieedd,, aallss zziijjnn ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd.. HHiijj iissoopprreecchhtt ggeenntteerreesssseeeerrdd iinn mmeennsseenn eenn hheeeefftt eeeenn ooppeennppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd.. KKeeiikkoo vvaann ddeerr WWeeiiddeenn,, lliidd vvaann hheettrreeddaaccttiieetteeaamm mmiinniisstteerriiee vvaann DDeeffeennssiiee EEdduuaarrdd iiss ggeeddrreevveenn,, ddooeellggeerriicchhtt eenn eeeenn pplleezziieerriiggeessppaarrrriinnggssppaarrttnneerr.. KKaann ssnneell sscchhaakkeelleenn tteenn aaaannzziieennvvaann wweennsseenn ooppddrraacchhttggeevveerr.. HHiijj hheeeefftt uuiittggeebbrreeiiddeekkeennnniiss vvaann iinntteerr-- eenn iinnttrraanneett,, iiss eeeenn ttrraaiinneerr mmeettkkeennnniiss eenn kkuunnddee eenn eeeenn uuiittsstteekkeenndd rreeddaacctteeuurr.. --MMaarrllooeess DDrroonnkkeerrtt,, mmaannaaggeerr ccoommmmuunniiccaattiiee bbiijjAAggeennss eenn zzeellffssttaannddiigg oonnddeerrnneemmeerrMMiijjnn rreeffeerreennttiieess 33//33 39. WWaatt ddrriijjfftt mmiijj?? 40. VVeerrnniieeuuwwiinngg wwaaaarr nnooddiigg GGooeeddee rreellaattiieess EEeerrlliijjkkhheeiidd,, bbeettrroouuwwbbaaaarrhheeiidd,, ooppeennhheeiidd UUiittddaaggiinnggeenn iinn oonnlliinnee ccoommmmuunniiccaattiiee MMeennsseenn bbeetteerr mmaakkeenn KKeennnniiss ddeelleenn RReessuullttaatteenn bbooeekkeenn,, ddeeaaddlliinneess hhaalleenn CCoonntteenntt mmaakkeenn II wwiillll ccrreeaattee,, nnoott ddeessttrrooyy 41. c Eduard van Brakel: coonntteenntt eenn ssttrraatteeggiiee 42. KKooffffiiee??BBeell:: 0066--4488668855228866MMaaiill:: eedduuaarrddvvaannbbrraakkeell@@ggmmaaiill..ccoommeedduuaarrddvvaannbbrraakkeell..wwoorrddpprreessss..ccoommTTwwiitttteerr:: @@EEdduuaarrddvvaannBB