of 12 /12
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2015* * Dane niezaudytowane

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

Embed Size (px)

Text of Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

Page 1: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

Grupa Kapitałowa EGB Investments

Wyniki finansowe za IV Q 2015*

* Dane niezaudytowane

Page 2: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

EGB Investments SA

(spółka dominująca)

EGB Nieruchomości sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy

98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze inwestycyjne zamknięte)

1,14% - pozostali akcjonariusze 100% - EGB Investments SA

Główny przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Obsługa wierzytelności zabezpieczonych

hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji

komorniczych i działań windykacyjnych, obrót

tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i

komercjalizacja

Grupa docelowa

Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności,

m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne,

towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji

Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych

hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

- 2 -

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

Page 3: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

- 3 -

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2015 (01.10. – 31.12.2015)

13 374 12 674 2 291 2 092

2 233 2 477

2 052 2 316

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zmiana 2015/2014

65,31%

Zmiana 2015/2014

69,02%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

23 329

8 092

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

7 578

2 348

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

6 634

2 391

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

6 803

2 505

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

Zmiana 2015/2014

63,96%

Zmiana 2015/2014

63,18%

Page 4: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2015 (01.10. – 31.12.2015)

- 4 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

24 967

9 958 -

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

4 287

450 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

5 336

1 784

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.10.-31.12.2014 01.10. - 31.12.2015

Zmiana 2015/2014

60,11%

Zmiana 2015/2014

89,51%

Zmiana 2015/2014

66,57%

Page 5: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

- 5 -

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 31.12.2015)

EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

20 788

8 805

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

19 330

8 932

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

19 979

9 506

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

Zmiana 2015/2014

57,64%

Zmiana 2015/2014

52,42%

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

70 688 50 324

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

Zmiana 2015/2014

28,81%

Zmiana 2015/2014

53,79%

Page 6: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 31.12.2015)

- 6 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)

74 507 58 605

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

12 123

5 873

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

15 349

8 798

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

Zmiana 2015/2014

21,34%

Zmiana 2015/2014

51,55%

Zmiana 2015/2014

42,68%

Page 7: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 7 -

Zmiana stanu

w 4Q 2014

Zmiana stanu

w 4Q 2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2015

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 16 324 - 17 314 142 873 149 869

AKTYWA TRWAŁE 4 961 5 955 16 186 54 604

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 11 363 - 23 269 126 687

95 265

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 981 - 2 144 4 191 811

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 544 - 21 201 121 979 93 988

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 16 324 - 17 314 142 873 149 869

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 330 533 60 759 66 716

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11 976 - 17 730 82 011 83 153

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 7 055 - 1 530 42 617 42 421

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 728 - 16 094 35 910 36 339

Page 8: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 8 -

01.10.2014 - 31.12.2014

01.10.2015 - 31.12.2015

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2015 - 31.12.2015

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 23 329 8 092 70 688 50 324

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 7 578 2 348 20 788 8 805

EBIT (zysk operacyjny) 6 634 2 391 19 330 8 932

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 803 2 505 19 979 9 506

ZYSK BRUTTO 5 336 1 784 15 349 8 798

ZYSK NETTO 4 287 450 12 123 5 873

Page 9: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2015

- 9 -

Wskaźnik 01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2015 - 31.12.2015

Rentowność sprzedaży 29,41% 17,50%

ROE 22,17% 9,21%

ROA 9,60% 4,01%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,40% 55,48%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

134,98% 124,64%

P/E* 3,32 0,63

P/BV* 0,66 1,82

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

Page 10: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2015

- 10 -

2015

Spółka dominująca - EGB Investments SA: wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł terminowa wypłata odsetek notowanych na Catalyst w kwocie 390.600 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od

obligacji serii AD (9/2014) oraz 189.240 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015) sekurytyzacja:

• Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł

• AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.142.370 zł

• ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2: podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu

zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%)

zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Spółki zależne: sprzedaż przez spółkę dominującą 100% udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse sp. z o.o.

zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o. , nowym Prezesem Zarządu został Tomasz Kuciel

MARZEC

Page 11: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 11 -

nabyte

01.01. – 31.12.2015

obsługiwane w ramach zlecenia

01.01. – 31.12.2015

sekurytyzowane

01.01. – 31.12.2015

EGB Investments SA 2 314 414 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 17 936 103 zł - -

razem 20 250 517 zł 278 066 894 zł 448 258 471 zł

nabyte

01.10. – 31.12.2015

obsługiwane w ramach zlecenia

01.10. – 31.12.2015

sekurytyzowane

01.10. – 31.12.2015

EGB Investments SA 345 128 zł 46 482 656 zł 79 154 771 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 1 869 305 zł - -

razem 2 214 433 zł 46 482 656 zł 79 154 771 zł

Page 12: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments-IVQ 2015

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl