Trys Trak³ rajono bendruomen—s s—m—si patirties Austrijos regione

 • View
  1.223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Trys Trak³ rajono bendruomen—s s—m—si patirties Austrijos regione

 • 1. Trys Trak rajono bendruomens smsi patirties Austrijos regioneJungtin kaim bendruomen Uugiriai Uugiriseninaitij vienijanti, didel dmes skirianti gyvenamosiosaplinkos grainimui, infrastruktros gerinimui, Genius loci( lot. vietos dvasia) krimui.Gyventoj aktyvumo, pastang dka Bd kaimo krykeljepastatytas akmeninis v. Mergels Marijos koplytstulpis,gyvendinami projektai: Trak rajono Bdos kaimo nuotekir vandens tiekimo sistemos statyba, vietos ir tarptautiniaibendradarbiavimo projektai, skatinantys bendruomenskompetencij pltr. Bendruomens kaim apylinksesukurta reikminga tiek Trakams, tiek visai Lietuvai papuotaskulptromis erdv Angel kalva, kur ne tik puoseljamaslietuvi tautinis kultrinis paveldas, bet ir populiarinamoskrikionikosios vertybs. Jungtin kaim bendruomen Uugiriai Kodas: 301730514 Adr. Bdos k., Trak sen., Trak r., LT-21102 El.patas uzugiriai@yahoo.com Svetain http://www.uzugiriai.ltPirm. Dominyka Dubauskait Kaireviien, tel. +370 698 27197Trak rajono Val kaimo bendruomen Nerissikrusi Neries regioninio parko pradioje, kur plati upvingiuodama skalauja mitologinius akmenis, vaizdingas kalvasalia Stirni piliakalnio.
 • 2. Bendradarbiaudama su valstybs institucijomis, bendruo-men atstovauja savo nari interesams, telkia juos bendraiveiklai, ieko tinkamiausi sprendim ekonominei ir socialineigerovei kelti, rpinasi saugia, patogia gyvenamja aplinka,puoselja dvasines vertybes. Bendruomenje yra daugmenine ir kultrine veikla usiimani moni amatinink,tautodailinink, muzikant, okj. Kasmet bendruomenrengia Val kaimo vent su sportinmis aidynmis, turgeliu,vaik kiemu, koncertu, tradicine sriuba ir okiais prie lauoiki paryi. Prie Stirni piliakalnio rengiama tradicin Rasosvent, taip pat organizuojami vairs amat ir kulinariniaimokymai. Vasar kaimo vaikai laik leidia dienos stovykloje. Trak rajono Val kaimo bendruomen Neris Kodas 302500466 Adr. Val k., Lentvario sen., Trak r., LT- 1401 El.patas scitiene.elbieta@gmail.com Svetaine http://www.valai.lt Pirm. Elbieta itien tel. +370 683 42299Auktadvario bendruomen kurta 2002 metais. Jsubr aktyvs auktadvarieiai. i organizacija atstovaujavietos gyventoj interesams, saugo ir puoselja dvasines is-torines vertybes, io krato tradicijas ir unikali gamt. Jitaip pat siekia skatinti savivaldos pltr ir bendruomensdemokratjim, rpinasi seninijos aplinkotvarka ir gyventojgerove, kuria saugi ir patogi gyvenamj aplink. KasmetAuktadvario bendruomens nariai organizuoja graiausiossodybos rinkimus, venia Ugavnes, Jonini ventes, kuriasavas tradicijas. Auktadvario bendruomen Kodas 181629799Adr. Technikumo g.1, Auktadvaris, Auktadvario sen., Trak r., LT-21254 El.patas aukstadvariobendruomene@gmail.com Svetain http://www.aukstadvaris.lt/ Pirm. Jan Stadalnykien, tel. +370 618 12811
 • 3. LEADER programos pagalba vieinama regiono savybi visuma, pagal kuri jis yra atpastamas, atskiriamas nuo kit, tai - turizmas, gamta ir atsinaujinanti energijaTrak rajono bendruomeni atstovai su Seminaro dalyvi prisistatymasAustrijos partneriais Kasten savivaldybje, Austrijoje D.Mockeviiaus nuotr. D.Mockeviiaus nuotr. ELSBEERE WIENERWALD regionas yra tarp dviej dideli mies- t, negalini dalyvauti LEADER programoje, taiau takojani region. Vakarinje ELSBEERE WIENERWALD regiono dalyje labiau ivystytas ems kis, kaimai, o iaurin orientuota paslaugas. Iekoma galimybi, kaip parduoti mogaus sukurtus produktus. Didel io regiono gyventoj dalis dirba miestuose, o savo gyvenamojoje vietoje tik nakvoja. Neirint tai, kad per ELSBEERE WIENERWALD region driekisi keliai, jungiantys Vien ir kit didel miest, is regionas turi savo iskirtin veid. alia puikuojasi saugomas Vienos mikas, i kitos puss auga ypatingi mediai ermukniai. Kiekvienas regiono miestelis, kaip ir is, turi savo veiklos strategij: jei geros ems, kaip Neulengbache, vystomas ems kis, kur derlingumas prastas stambinamos maos mons, vystomas paslaug sektorius. Visokiais bdais siekiama aktyvinti veiklas, kurti darbo vietas, kad mons neiskilet kitur gyventi. ELSBEERE WIENERWALD regione yra 30 000 gyventoj, veikia 11 bendruomeni, kuri aktyvumas priklauso nuo mogikj itekli. Kiekvienas narys kasmet moka 2,3 EUR , kaip savo indl gyvendinamus projektus. Vieno bendruomens nario metinis 2,3 EUR mokestis atnea 13 EUR, t.y. kuo daugiau gyventoj, tuo daugiau l galima pritraukti region.
 • 4. Bendruomens centr pristato meras Martin Michalitsch Eichengrabeno miestelio (gyv. sk. 4400), kuriame nra indus- trijos, gyventojai dirba Vienoje, taiau jis labai tinkamas poilsiui. Ir ia visos veiklos organizuojamos, kad bt pritraukta kuo daugiau poilsiautoj i viet. Miestelyje yra bendruomens namai su kavine, automobili stovjimo aiktele, parku, ba- nyia, vaik aidimo aiktele, Vienos miko muziejumi, kuria-Bheimkirchen savivaldybje alia bendruomens nam (A.Kazakeviits nuotr.) me organizuojami keli dien seminarai. Bendruomens 1 centras Pasyvus namas, minimaliai naudojantis energij. Vienintelis dalykas u k mokama altas vanduo. Centre yra kolonl elektromobiliams, 2 elektros dviraiai. Daugiausia iuo regionu domisi oland turistai. 1 Pasyvusis namas (vok. Passivhaus) - pastatas (paprastai - gyvenamasis namas), kurio ildymo ar vsinimo energetins snaudos yra minimalios (madaug apie 10 % prastini iuolaikini pastat snaud). Pasyvij nam konstrukcija siejama su grietu, gerai apgalvotu, vokikuoju Passivhaus standartu pastat energijos vartojimo efektyvumui pagerinti ( altinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasyvus_namas, 2011-11-09)
 • 5. Paslaug, produkt marketingui btinos slygos geros kokybs nuotraukos, kuri dka gaunamamaksimaliai informacijos: ji atspindi istorij, pabria gyvenimodiaugsm (eim, vaikus). tautiniai rbai; reklamuojamas produktas (butelis, medis) turi atkreiptiturist dmes, sudominti ir skatinti pirkti t produkt,pritraukti region turist.Kuriant reklam, reikalingi mons, raantys tekstus.Austrijoje yra turizmo asociacijos, kurios pateikia reikiaminformacij, tinkam ir tiksli, bding tik tam regionui, pvz.:iam regionui bdingi ermukniai ir Vienos mikas, todlreklamos turi bti labai daug: informatyvs plakatai visam regione; vietos moksleivi traukimas vairius konkursus(fotoreporta ir kt. ) akcij organizavimas, pvz.: medi sodinimas v.vietovse, medeli kriktatvi rinkimai (sumokama u med,rmjai gauna sertifikat, kad yra medio draugai). paslaug paketai turistams su kokybs enklais (iky-los psiomis, muziejai ir pan.) rengiami emlapiai, o kad verslininkai atsirastemlapyje, moka 350 EUR. Tai padengia dal ilaid ir padedapritraukti papildom l. tradiciniai renginiai, vents, ygiai, pvz.: rugsjo pa-baigoje rengiama miko diena, pirmas gegus sekmadienis ermuknio diena. turizmo atstovas, pardavinjantis paketus 50 000tirau. Laukiama, kad bt grtamasis ryys ir mons pradsvaiuoti region. Labai svarbu suvokti savo tautin identitet: kas auga, kodl auga ir k galima i to padaryti. mons turi patikti tuo, k daro.
 • 6. Egon Schiele identitetas: tapyba, gamta ir E. Schiele namasEgon Schiele, (1890 - 1918) austr tapyto-jas, Gustavo Klimto globotinis. Darbai pasi-ymjo intensyvumu, buvo sukurta daugmenininko autoportret. Ankstyv ekspres-ionizm rodo darbuose dana kno formir iraiking linij tapyba. Dailininkovardas naudojamas Neulengbach miestelio,kuriame jis gyveno, tautiniam identitetuisukurti. Pvz.: jo paveiksl paroda turistamspritraukti, o kad pasilymas tapt marrutu,traukiami ermukniai (produktai, kaimoturizmo sodyba). Taip kuriamas keli dienmarrutas. iuo metu sumanyta paslaugpaket traukti ir elektrodviraius. Dl to vie-tos veiklos grup rengia projekt, kvieia da-lyvauti verslininkus: tikimasi, kad verslinin-kai sigys iki 20 dvirai (vieneto kaina ~ 2000EUR). VVG dirba, kad verslinink paslaugosbt pasiloje, o projektui, kuris skatinsnaudoti elektrodviraius reikalingas 30-50proc. bendrafinanasvimas. Anot strategijosgyvendinimo vadovo M. Zawichowski, sun-kiausias vietos veiklos grups gyvendinamprojekt udavinys politikos ir kapitalosuderinimas.Projektu reklamuojant marrut svarbusriftas, kokiu ra, pats E.Schiele taipsukuriamas vietos enklas logotipas.Kadangi dailininkas dl tapyt nuogybibuvo udarytas, paroda surengiama, kurjis buvo kalinamas. traukiamas mokslas:mokslininkams pasiloma ianalizuoti,kodl 1912 m., kaldamas vienutje, nupieryk tak ant lovos. Yra versij, kad taiyra apelsinas, kur atne j lanks mogus.Praoma paramos ir i verslinink. ieskirstomi pagrindinius rmjus (remia10 000 EUR) ir rmjus (remia 3000 EUR).
 • 7. Energijos gavimo koncepcija Austrai u energetinius iteklius nenori mokti kitom dujas, naft, kit kur tiekianioms alims, todl iki 2