Top 10 phu kien tu bep higold duoc ua chuan nhat nam 2013

  • Published on
    13-Jun-2015

  • View
    103

  • Download
    0

DESCRIPTION

Top 10 Ph Kin T Bp Higold c a Chung Nht 2013 c chng ti tng hp t th hiu cng nh s la chn khi mua ph kin t bp ca khch hng. Higold vi cht liu inox 304 chnh hng, kiu dng sang trng, tin dng tr thnh thng hiu vng mnh trong nhiu nm qua. Chng ti xin chia s cho cc bn Top 10 ph kin t bp ca Higold c a chung nht 2013. 1. Ph kin t kh 12 r Higold 2. Ph kin t kh 6 r Higold 3. Ph kin khay gia v dng xoong Higold CNG TY NI THT BP GIA NH Showroom: F15C (s mi 36/37)ng D2 Phng 15 Qun Bnh Thnh TP.HCM Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c TP.HCM Hotline: 0909 816 786 08- 66805598 WEBSITE: http://www.phukienbepxinh.com www.phukientubep.eu - http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com www.phukientubepcaocap.net

Transcript

  • 1. CNG TY N I TH T B P GIA NH Showroom: F15C (s m i 36/37) ng D2 Ph ng 15 Qu n Bnh Th nh TP.HCM Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng : 12/25 ng 49, Ph ng Hi p Bnh Chnh, Qu n Th c TP.HCMHotline: 0909 816 786 08- 66805598 WEBSITE: http://www.phukienbepxinh.com www.phukientubep.eu http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com www.phukientubepcaocap.netTop 10 Ph Ki n T B p Higold c a Chu ng Nh t 2013 Top 10 Ph Ki n T B p Higold c a Chu ng Nh t 2013 c chng ti t ng h p t th hi u cng nh s l a ch n khi mua ph ki n t b p c a khch hng. Higold v i ch t li u inox 304 chnh hng, ki u dng sang tr ng, ti n d ng tr thnh thng hi u v ng m nh trong nhi u nm qua. Chng ti xin chia s cho cc b n Top 10 ph ki n t b p c a Higold c a chu ng nh t 2013. 1. Ph ki n t kh 12 r HigoldV i ki u dng v thi t k hi n i, ti n d ng ch a c nhi u nn c r t nhi u khch hng a chu ng. C 2 lo i lm t Inox 304. C th di chuy n ho c l p t c nh 2. Ph ki n t kh 6 r Higold

2. Ph ki n t kh 6 r d ng xoong v i cc thanh inox song song nhn r t khoa h c v p. Thu n ti n cho cc ngi nh ph , trung c v c thi t k thon g n m trong t b p v i ray tr t gi m ch n 3. Ph ki n khay gia v d ng xoong Higold 3. V i kch th c t 450 v kch th c s n ph m 397*450*460, t ng trn cng dng ng gia v , t ng gi a dng trng r u, t ng cu i ng chai l nh nh tiu, c th ng chn. 4. Ph ki n t b p k p chn a m t Higold 4. D ng song c khy h ng n c, khay chia ng chn a xoong n i c s n xu t theo cng ngh hi n i nh t v i inox 304 chnh hng. C nhi u kch th c khc nhau ph h p v i t ng kch th c t b p nh b n. 5. Ph ki n t b p k gc 4 r Higold 5. K gc 4 r inox 304 c thi t k p, v i b ray gi m ch n ho t ng nh nhng, c 4 r l n ng d ng c nh b p ti n l i, t trong gc t b p t n d ng c nh ng gc b p nh . 6. Ph ki n t b p k p chn t b p trn HigoldC kch th t chu n W670/770/870 x D280mm, v i 3 kch th t v i 3 gi khc nhau S d ng p chn trn c khay h ng n c, r t ti n l i khi t ngay pha trn b n r a chn. L hng nh p kh u,lm t inox 304 chnh hng 7.Ph ki n khay gia v inox a nng Higold 6. ng c chai d u l n, cc chai l gia v , v nhi u d ng c khc M t Bn khay gia v dng dao, th t, gia treo mu ng a Ch t Li u: Inox 304. Ray hm gi m ch n KT t : 400mm Kch Th c s n ph m : W340 x D450 x H470mm. Nh p Kh u : Thng Hi u C a c 8. Ph ki n t b p Higold thng g o m tL thng g o nh p kh u lm b ng nh a c 2 nt x m t b p d i, m t s n ph m c a cng ngh . Ch c n nh t nt x g o s t ng ch y xu ng h c ch a g o. C kch th t H50 x D40 x W22 ch a c 18L 9. Ph ki n thng rc phn lo i hai ngn b p Higold 7. Ph ki n thng rc phn lo i hai ngn c ray ko gi m ch n v i hai ngn phn lo i ngn n pv i kch th c t 400 v kch th c thng rc 345*470*415. 10. Ph ki n b p Higold k ng chai r a tay 8. L k gi m ch n c khy v khng c khy s d ng ng chai l trong t b p lm b ng inox 304 C kch th t W270 x D470 x H320mm dnh cho t 350mm. M t t b p hi n i ch c ch n s khng th thi u nh ng s n ph m tinh t trn. Hy lin h v i chng ti ngay s h u s n ph m t t nh t v i m c gi t t nh tCNG TY N I TH T B P GIA NH Showroom: F15C ng D2 Ph ng 15 Qu n Bnh Th nh TP.HCM Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng : 12/25 ng 49, Ph ng Hi p Bnh Chnh, Qu n Th c TP.HCMHotline: 0909 816 786 08- 66805598 WEBSITE: http://www.phukienbepxinh.com www.phukientubep.eu http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com www.phukientubepcaocap.net