Presentatie Het Veranderboek 2503

 • View
  8.426

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Het Veranderboek

Text of Presentatie Het Veranderboek 2503

 • 1. Het Veranderboek doelgericht en professioneel organisaties veranderen met het PROMIIC-model Maart 2009

2. Met behulp van het PROMIIC-model kunnen organisaties doelgericht en professioneel veranderen

 • Het Process Model for Integral and Intentional Change (PROMIIC) staat aan de basis van Het Veranderboek en is het resultaat van het PROMIIC-onderzoeksprogramma dat een jaarlijks vervolg krijgt
 • Drucker geeft aan dat systematisch en methodisch werken de opdracht is van managers en adviseurs
 • Bij het vervullen van die opdracht wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan scholen en disciplines
 • Het PROMIIC-model is gebaseerd op de uitgangspunten van Bower, Simon, Drucker en de tien strategiescholen van Mintzberg en het interdisciplinaire karakter van het vak verandermanagement
 • Het PROMIIC-model is voor het veranderen van organisaties en gedrag een logisch schema dat interne samenhang vertoont
 • Het PROMIIC-model draait om strategie, verandering en implementatie in samenhang
 • Het model helpt bij alle soorten verandering bij:
  • het stellen van een goede diagnose
  • het definiren van een haalbare veranderaanpak
  • het gericht vaststellen en uitvoeren van benodigde interventies
  • het vasthouden van de verandering
 • Het verandervermogen van de organisatie is een essentile schakel in het PROMIIC-model

3. Het PROMIIC-programma als basis

 • De missie van het PROMIIC-onderzoeksprogramma
 • (Process Model for Integral and Intentional Change,www.promiic.com)
 • Het PROMIIC-programma richt zich op het ontwikkelen, toetsen, toepassen en toegankelijk maken van onderzoeken, ervaringen, kennis en inzichten op het gebied van verandermanagement en organisatieverandering ten behoeve van managers, organisatieadviseurs en wetenschappers

4. Het Veranderboek als resultaat

 • Het veranderboek is het resultaat van onderzoek naar de vraag welke vragen managers hebben over organisatieverandering en verandermanagement
 • Het meerjarige onderzoeksprogramma PROMIIC heeft deze vragen voorzien van antwoorden
  • Dit is gebeurd door analyse en synthese van bestaande kennis, onderzoeksgegevens en inzichten zoals bijeengebracht in de toonaangevende wetenschappelijke journals, vaktijdschriften en andere publicaties
 • De basis wordt gevormd door analyse van vooral wetenschappelijke artikelen zoals gepubliceerd in de afgelopen jaren (2000-2008)
  • Artikelen uit dertien geselecteerde, toonaangevende journals en vaktijdschriften
  • Waar nodig is verder terug gegaan in de tijd en zijn andere journals en vaktijdschriften aan onze database toegevoegd
 • Elk kalenderjaar wordt een annual uitgebracht. Deze wordt elk eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar gepubliceerd via de site ( www.changemanagementonline.com)
 • De annual geeft op basis van de meest recente jaargang van de geselecteerde journals een overzicht van de belangrijkste en nieuwste kennis en inzichten op het gebied van organisatieverandering en verandermanagement

5. Verandermanagement is een gebied dat kan en moet putten uit een veelheid aan scholen en disciplines (gebaseerd op Mintzberg [i] ) (1)

 • Deontwerpschool : change management alsconceptueelproces
 • Deplanningsschool : change management alsformeelproces
 • Depositioneringsschool : change management alsanalytischproces
 • Deondernemersschool : change management alsvisionairproces
 • Decognitieve school : change management alsmentaalproces

6. Verandermanagement is een gebied dat kan en moet putten uit een veelheid aan scholen en disciplines (gebaseerd op Mintzberg [i] ) (2)

 • Deleerschool : change management alsontstaans proces
 • Depolitieke school : change management alsmachts proces
 • Deculturele school : change management alsideologischproces
 • Deomgevingsschool : change management alspassiefproces
 • Deconfiguratieschool : change management alsepisodischproces
 • Depsychodynamische school : change management als psychodynamisch proces, samenstel van bewuste en onbewuste, rationele en irrationele invloeden

7. Deze scholen en perspectieven zijn de basis voor het vervullen van de opdracht die Drucker [ ii ]managers en adviseurs geeft

 • Het realiseren van doelstellingen door: systematisch en methodisch te doen wat vroeger op gevoel en intutie werd gedaan, tot beginselen en begrippen te herleiden wat aan de ervaring werd overgelaten en incidentele kennis te vevangen door een logisch schema, dat innerlijke samenhang vertoont
 • (Drucker, 1957, p. 313)

8. Het PROMIIC-model is voor het veranderen van organisaties en gedrag een logisch schema dat interne samenhang vertoont(1)

 • Het PROMIIC-model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • De opvatting van Bower [ iii ]dat het in het managementperspectief op verandering gaat om purposive change: het uitgaande van hethoger doelvan de organisatie doelgericht, doelbewust en doelmatig realiseren van veranderingen. Daarbij kan de organisatie als complex systeem vergeleken worden met een lichaam en de manager (en adviseur) als business clinician met een medicus. In dit perspectief gaat om het proces waarin intentioneel en integraal wordt veranderd;
 • De opvatting van Simon [ iv ]dat ontwerpen een centrale rol speelt bij het professioneel uitoefenen van een vak. Of het nu om architectuur, engineering of de medische professie gaat, het draait om ontwerpen. Wat centraal staat is niet hoe dingen zijn, maar hoe ze zouden kunnen zijn (het contingente). Professionals ontwerpen manieren om bestaande situaties te veranderen in gewenste situaties;

9. Het PROMIIC-model is voor het veranderen van organisaties en gedrag een logisch schema dat interne samenhang vertoont(2)

 • Het PROMIIC-model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • De opvatting van Drucker [ ii ]dat we managers en adviseurs moeten helpen systematisch en methodisch te doen wat vroeger op gevoel en intutie werd gedaan. Daartoe moet gezocht worden naar beginselen en een logisch schema dat innerlijke samenhang vertoont;
 • De opvatting dat verandermanagement een jonge natie is met machtige, klassieke en rijke bondgenoten in de vorm van wetenschappelijke disciplines en vakgebieden als de psychologie, economie, sociologie en organisatiekunde die enorme reservoirs hebben gevuld met empirie, concepten en wetenschappelijke inzichten;
 • De opvatting dat (in lijn met het hiervoor gestelde) gezocht moet worden naar scholen en perspectieven die complementair, samen en in samenhang inzichten bieden die nodig zijn om veranderingen op waarde te kunnen schatten en organisatieaanpassingen in hun variteit vorm te kunnen geven. De tien scholen die Mintzberg [i]onderscheidt op het gebied van strategisch management vormen daarbij een belangrijk referentiekader.

10. Het PROMIIC-model draait om strategie, verandering en implementatie in samenhang en de daarmee verbonden theories 11. Een goede diagnose is essentieel om de scope van de verandering vast te kunnen stellen 12. Het definiren van de veranderaanpakken is afhankelijk van de gewenste richting, de situatie en de mogelijkheden van de organisatie 13. De uitvoering van de verandering bestaat uit het gericht inzetten en opvolgen van interventies 14. Verankering van de verandering vereist expliciete aandacht voor feedback op het proces 15. PROMIIC is bruikbaar voor verschillende soorten verandering. Essentieel is vast te stellen om wat voor soort verandering (scope) en veranderdoelen het gaat 16. Verandervermogen vormt een essentile schakel in het PROMIIC-model

 • Verandervermogen kent met transformationeel leiderschap verwante
 • specificaties:
 • Het articuleren van een toekomstvisie
 • Het stimuleren van de acceptatie van groepsdoelen
 • Het communiceren van hoge prestatieverwachtingen
 • Het voorzien in intellectuele stimulatie
 • Het modeleren van passend en gewenst gedrag (rolmodel)
 • Het tonen van ondersteunend leiderschapsgedrag

17. B=AVICTORY biedt een overzicht van specificaties van het begrip verandervermogen[v]

 • B= Behaviour; het in het kader van de organisatieverandering gewenst gedrag
 • A= Ability; de voor de verandering benodigde kennis, ervaring en vaardigheden
 • V= Values; de bij de verandering passende waarden
 • I= Information; informatie over de aard en omvang en betekenis van de verandering
 • C= Prevailing Circumstances; de heersende omstandigheden of stimuluscondities in de organisatie die veranderd moet worden
 • T= Timing; het tijdstip waarop de verandering plaatsvindt
 • O= Obligation; de mate waarin door betrokkenen de noodzaak (of ambitie) om te veranderen wordt ervaren
 • R= Resistances; de aanwezige belemmerende factoren die (alsnog) weerstand oproepen
 • Y= Yield; de zichtbare of te ervaren resultaten, beloning of voordelen die met de verandering verbonden zijn of kunnen worden.

18.