Phu Kien Tu Bep - Phukienbep.net

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    126

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ph Kin T Bp - Phukienbep.net Chuyn cung cp cc loi ph kin t bp nhp khu , ph kin inox 304 chnh hng : K gc xoay, hc gia v, khay p chn bt, ni, k inox cho t kh, thng rc m t bp, thit b nh bp, bp gas, bp in, bp t, my ht, l nng, l vi ba,Thit k phng ng, t o, t bp theo yu cu v tng thit k ca khch hng. T vn thit k sn xut t bp, ni tht nh bp, t bp p, ph kin bp Sn xut cc mt hng g hin i v c in: tu bep, t bp p, t bp g, t bp gia nh, t bp hin i, vn phng, t o, phng ng T vn thit k ni tht nh , thi cng cng trnh t bp, phng ng, phng tm. CNG TY TNHH TM NT BP GIA NH NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c - TP.HCM in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com

Transcript

  • 1. CNG TY TNHH TM NT NH PHN PH Vn phng : 88 Ph m X ng : 12/25 ng 49, Ph i n Tho i :+84(8) 6680 5598 Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net http://www.phukientubep.eu Ph Chuyn cung c p cc lo i ph ki h c gia v , khay p chn bt, n i, k b p in, b p t , my ht, l n ng, l t ng thi t k c a khch hng. T v n thi t k s n xu t t b p, n i th S n xu t cc m t hng g hi n hi n i, vn phng, t o, phng ng T v n thi t k n i th t nh , thi cng cng tr CNG TY TNHH TM NT B P GIA NH NH PHN PH I PH KI N B P CHNH HNG m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. ng 49, Ph ng Hi p Bnh Chnh, Qu n Th c :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786 ://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com Ph Kin T Bp ki n t b p nh p kh u , ph ki n inox 304 chnh hng i, k inox cho t kh, thng rc m t b p, thi t b nh ng, l vi ba,Thi t k phng ng , t o, t b p theo y i th t nh b p, t b p p, ph ki n b p n i v c i n: tu bep, t b p p, t b p g , t b ng ng , thi cng cng trnh t b p, phng ng , phng t m. NH NG Ch Minh. c - TP.HCM ketubep@gmail.com http://www.phukienbepxinh.com http://www.higoldvietnam.com ng : K gc xoay, t b nh b p, b p gas, p theo yu c u v b p gia nh, t b p

2. Ph Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net http://www.phukientubep.eu Ph Kin T Bp Hotline: 0909 816 786 ://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com http://www.phukienbepxinh.com http://www.higoldvietnam.com 3. Ph Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net http://www.phukientubep.eu Ph Kin T Bp Hotline: 0909 816 786 ://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com http://www.phukienbepxinh.com http://www.higoldvietnam.com