Higold La Gi ? Thuong Hieu Phu Kien Tu Bep Higold

  • View
    140

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Higold L G ? Thng Hiu Ph Kin T Bp Higold ? Gii thiu tm tt v tp on higold c thnh lp t nm 1989. Tp on tham gia kinh doanh ch yu cc lnh vc v vt liu xy dng trong nc v m rng ra bn ngoi. Ph kin t bp higold c bt u vo nhng nm 2000,2001. Thng hiu ca ph kin t bp higold vit nam ng k trn 100 quc gia trn ton th gii, khng ngng pht trin v lnh vc ph kin bp m higold cn m rng thm v ph kin t o, ph kin phng tm. Dng ch yu cc nh bit th, ph, dng lm vt dng trang tr, v s dng cng ngy ph kin higold pht trin mnh hn v cng nng cao cht lng sn phm hn na mang li nhiu thit k mi tin dng trong nh bp, t qun o, quy bar, t bp, phng tm nng cao tnh cnh tranh ton cu. i km l nhng mu thit k bp p, sang trng v cao cp. CNG TY TNHH NI THT BP GIA NH NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c - TP.HCM in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com

Transcript

  • 1. CNG TY TNHH N I TH T B P GIA NH NH PHN PH I PH KI N B P CHNH HNG Vn phng : 88 Ph m nh H , Ph ng 02, Qu n 06, TP H Ch Minh. X ng : 12/25 ng 49, Ph ng Hi p Bnh Chnh, Qu n Th c - TP.HCM i n Tho i :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786 Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com Higold L G ? Thng Hiu Ph Kin T Bp Higold ? Gi i thi u tm t t v t p on higold c thnh l p t nm 1989. T p on tham gia kinh doanh ch y u cc lnh v c v v t li u xy d ng trong n c v m r ng ra bn ngoi. Ph ki n t b p higold c b t u vo nh ng nm 2000,2001. Thng hi u c a ph ki n t b p higold ng k trn 100 qu c gia trn ton th gi i, khng ng ng pht tri n v lnh v c ph ki n b p m higold cn m r ng thm v ph ki n t o, ph ki n phng t m. Dng ch y u cc nh bi t th , ph , dng lm v t d ng trang tr, v s d ng cng ngy ph ki n higold pht tri n m nh hn v cng nng cao ch t l ng s n ph m hn n a mang l i nhi u thi t k m i ti n d ng trong nh b p, t qu n o, qu y bar, t b p, phng t m nng cao tnh c nh tranh ton c u. i km l nh ng m u thi t k b p p, sang tr ng v cao c p.

2. Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com Higold L G ? Thng Hiu Ph Kin T Bp Higold ? 3. Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com Higold L G ? Thng Hiu Ph Kin T Bp Higold ? 4. Web: http://www.phukienbep.net - http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu - http://www.higoldvietnam.com Higold L G ? Thng Hiu Ph Kin T Bp Higold ?