Google Apps - Đăng ký dịch vụ Google Apps

Embed Size (px)

Text of Google Apps - Đăng ký dịch vụ Google Apps

 • TT Google Apps (15GB)Google Apps For Business

  (30GB)Google Apps for Business with Vault (30GB)

  Tnh nng chnh

  Sn sng cho doanh nghip

  $1/ngi dng/thng

  $10/ngi dng/nm

  Sn sng cho doanh nghip

  $5/ngi dng/thng

  hoc $50/ngi dng/nm

  Bao gm tnh nng bo mt nng cao v e-discovery

  $10/ngi dng/thng

  hoc $120/ngi dng/nm

  B nh Email v Drive km theo 15GB 30GB 30GB

  a ch mail cng ty ty chnh

  S lng ngi dng c th to 2000 Khng gii hn Khng gii hn

  Tr chuyn qua video, lch, chnh sa ti

  liu v cc tnh nng khc

  Kim sot doanh nghip

  H tr khch hng 24/7

  Xc thc 2 bc

  H tr lch v ng dng email gc dnh

  cho thit b di ng

  Tr chuyn thoi v video

  Lc spam v chn vi-rt

  H tr Microsoft Office Outlook

  Truy cp cc ng dng khc ca Google

  Lu tr d liu quan trng i vi doanh

  nghip

  Tm kim d liu iu tra

  Xut v khm ph d liu trong ton cng

  ty

  Tm kim qun tr trn tt c th trong kho

  lu tr

  Lu tr gip bo ton th

  Xut th sang nh dng MBOX

  Nht k kim tra hot ng v quyn truy

  cp kho lu tr

  Khi phc tin nhn do ngi dng v tnh

  xa (trong thi gian lu tr)

  Tng (VND)

  Tng cng

  (VND)

  VAT(10%)

  Tng

  BO GI GOOGLE APPS THI GIAN 12 THNG

  L c Tr

  Sales Manager

  Email: apps@hethongemail.com

  ST: 0909498606

  Website: www.hethongemail.com

  Dch v Email Doanh Nghip