Business idea generation

  • View
    10.737

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

خلق یک «ایده کسب و کار» جدید، لزوما به معنای خلق یکباره و ناگهانی مدل کسب و کار خلاقانه‌ای که تا به حال وجود نداشته نیست. کار شما با تقلید از مدل‌های کسب و کار موجود و سعی در نوآوری در آنها برای ایجاد مزیت رقابتی با رقبای دیگر بازار باید شروع شود. برای این کار بوم مدل کسب و کار ابزار قدرتمندی است که امکان ایده‌پردازی به ما در چهار کانون مهم یعنی منابع، ارزش، مشتری و منابع مالی می‌دهد.

Text of Business idea generation

  • 1. 4

2. 3. 4. ... 5. 6. 7. ... 8. 9. . 10. ... ... 11. 12. ... 13. ... 14. ... 15. .Flicker/Rishi S 16. 17. 18. 4 19. 1 4 20. 1 21. 1 22. Flicker/Jens Ohrndorf1 23. 1 . 24. 1 : . 25. 2 4 26. 2 27. 2 : ... 28. 2 : ... 29. 2 : ) ( )( 48 4 .. . 30. 3 4 31. 3 32. 3 : . 33. 3 : . 34. 3 : :1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 35. 3 :23andme DNA . . 36. 4 4 37. 4 38. 4 : . . . 39. 4 : . . . 40. 4 95 . .:: 914 ) ( 1958 . 41. . 42. .: . . 43. ... 44. ... . 45. ... . . 46. ... . . 47. 48. 49. . 50. . 51. 52. . 53. . 54. . 55. :http://bit.ly/1tkxqcz