Antwerp Management School Masterclass Internal Auditing Les 1 - governance voor interne auditoren

 • View
  244

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Antwerp Management School Masterclass Internal Auditing Les 1 - governance voor interne auditoren

 1. 1. Governance | eeninleiding voor interneauditorenAntwerp Management School | Masterclassinternal auditing 2014 - 2015Prof. Ben Broeckx1
 2. 2. Governance inleiding | Structuur Governance | Wat is het? Governance | The game Governance | Hoe leggen anderen het uit? Governance | Achtergrond en structuur Governance | Bouwstenen Governance | Instrumenten Governance | Samenhang van de componenten Governance | De kost van governance Governance | Verschil met management Governance | Belang voor interne auditorenProf. Ben G. Broeckx
 3. 3. Governance | Wat is het?Prof. Ben G. Broeckx
 4. 4. Wat betekent governance volgens jullie?!Wat betekent governance voor jullie?Prof. Ben G. Broeckx
 5. 5. Wat betekent corporate governance? Corporate Latijn: corpus: lichaam, vorm, substantie, structuur Governance Engels: govern: het met autoriteit uitvoeren van depolitiek, de acties en de zaken van (een orgaan)! Dus: het voeren van het beleid van een organisatieProf. Ben G. Broeckx
 6. 6. Governance wordt vermeld in de definitie vaninterne auditProf. Ben G. Broeckx
 7. 7. Governance | The GameProf. Ben G. Broeckx
 8. 8. Achtergrondinformatie: doelstellingen Een goed beeld krijgen van de context en uitdagingenvan governance in een organisatie Basisconcepten zijn zowel van toepassing op priv als oppublieke organisaties Alleen zijn de uitgangspunten n de doelstellingen somsandersProf. Ben G. Broeckx
 9. 9. Achtergrondinformatie: uitgangspunt Alle deelnemers werken rationeel en proberen huneigenbelang te maximaliseren Doelstelling is het eigenbelang van elk van de deelnemerste optimaliseren 4 fasen, elk van die fasen hebben concrete uitdagingenProf. Ben G. Broeckx
 10. 10. Achtergrondinformatie: rollen Fase 1 e.v. - Eigenaars Fase 1 - Adviseurs Fase 2 e.v. - Managers / Directiecomit Fase 2 - Adviseurs Fase 3 e.v. - Leden van de Raad van Bestuur Fase 3 - Adviseurs Fase 4 - Stakeholders Medewerkers Andere belanghebbendenProf. Ben G. Broeckx
 11. 11. Fase 1 - Oprichters + Eigenaars/managers Wie doet wat? Welke instrumenten/methoden/aanpak gebruiken wedaarvoor? Wat zijn de beperkingen die ontstaan? Hoe lossen we die beperkingen op? Groepsdiscussie: 10 minuten en voorstelling structuren Debrief: 5 minutenProf. Ben G. Broeckx
 12. 12. Fase 2 - Risicokapitaal + Managers Wie doet wat? Welke instrumenten/methoden/aanpak gebruiken wedaarvoor? Wat zijn de beperkingen/problemen die ontstaan? Hoe lossen we die beperkingen op? Groepsdiscussie: 10 minuten en voorstelling structuren Debrief: 5 minutenProf. Ben G. Broeckx
 13. 13. Fase 3 - Beginnende governance structuren Wie doet wat? Welke instrumenten/methoden/aanpak gebruiken wedaarvoor? Wat zijn de beperkingen/problemen die ontstaan? Hoe lossen we die beperkingen op? Groepsdiscussie: 10 minuten en voorstelling structuren Debrief: 5 minutenProf. Ben G. Broeckx
 14. 14. Fase 3bis - Comits Welke belangrijke uitdagingen moeten wordenbeantwoord? Welke comits zou u opzetten?Prof. Ben G. Broeckx
 15. 15. Fase 4 - Stakeholderschap Wie doet wat? Welke instrumenten/methoden/aanpak gebruiken wedaarvoor? Wat zijn de beperkingen/problemen die ontstaan? Hoe lossen we die beperkingen op? Groepsdiscussie: 10 minuten en voorstelling structuren Debrief: 5 minutenProf. Ben G. Broeckx
 16. 16. Algemene debriefing Wat hebben we geleerd? Belangrijkste concepten: Transparantie: Accuraat, volledig, tijdig beeld van de situatie aan alle partijen Vertrouwen Integriteit: Doen wat we zeggen n zeggen wat we doen Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoordelijkheid afleggen overProf. Ben G. Broeckx
 17. 17. Het ondernemingsmodelProf. Ben G. BroeckxINITIATIEF NEMENDOELSTELLINGFORMULERENMIDDELEN VERZAMELENACTIE ONDERNEMENUITVOERENRETURNEVALUEREN(BIJ)STURENBron: Prof. M. De Samblanx
 18. 18. Prof. Ben G. BroeckxOndernemingsmodelpriv sectorONDERNEMER DOCTOR IN DEBIOMEDISCHEWETENSCHAPFINANCIERSIDEE KUNDE GELDHET KWEKEN, VETMESTEN ENVERKOPEN VAN KIPPENWINST MAKENTWEE OF MEER PERSONENKOMEN OVEREENIETS IN GEMEENSCHAP TE BRENGENOM EEN NAUWKEURIG OMSCHREVENACTIVITEIT UIT TE OEFENENMET ALS OOGMERKEEN VERMOGENSVOORDEELAAN DE VENNOTEN TE BEZORGENBron: Prof. M. De Samblanx
 19. 19. Prof. Ben G. BroeckxOndernemingsmodelnon-profit sectorNADENKERS OVERWERELDVREDEVERSTREKKERS VANFONDSEN ENSYMPATHISANTENIDEEN GELDVIA HET PROMOTEN VAN GOED NABUURSCHAP ENVREDEBELEVING IN DE EIGEN OMGEVINGBIJDRAGEN TOT DE GROTE WERELDVREDEBron: Prof. M. De Samblanx
 20. 20. Delegatie OpvolgingProf. Ben G. BroeckxEssentile functiesAlgemene vergaderinglegt doelstellingen opRaad van BestuurDirectiecomitMedewerkers die beheren en uitvoeren
 21. 21. Governance | Hoe leggen anderen het uit?Prof. Ben G. Broeckx
 22. 22. Een definitie van OECD/OESO OECD/OESO de relaties tussen het management, de raad vanbestuur, de aandeelhouders en anderebelanghebbenden. CG reikt een structuur aan viadewelke de doelstellingen van de organisatie, demiddelen om die doelstellingen te bereiken en om deprestaties te beoordelen worden bepaaldProf. Ben G. Broeckx
 23. 23. Governance (OESO-OECD) Relatie tussen: Management Raad van Bestuur Aandeelhouders Belanghebbenden (stakeholders) Structuur om doelstellingen organisatie vast te leggen,manier om ze te bereiken en de prestaties te monitorenProf. Ben G. Broeckx
 24. 24. Een definitie van de interne auditoren IIA: de combinatie van processen en structuren die doorde raad van bestuur worden ingevoerd om deactiviteiten van de organisatie om haar doelstellingen tebereiken te informeren, te beheren, te besturen en temonitorenProf. Ben G. Broeckx
 25. 25. Een definitie van de GRC consultants Open Compliance and Ethics Group (oceg.org) de cultuur, de waarden, de missie, de structuur en delagen van beleid, processen en maatregelen viadewelke organisaties worden beheerd en bestuurd.Governance in deze context bevat maar is niet beperkttot de activiteiten van de raad van bestuur, omdatgovernance lichamen op verschillende niveaus binnende organisatie ook een kritische rol spelen. De toon diewordt gezet, gevolgd en gecommuniceerd bovenaande organisatie is essentieel voor succes.Prof. Ben G. Broeckx
 26. 26. Governance - definitie(IFC: International Finance Corporation) Corporate governance is een systeem van relaties, zoals bepaald doorstructuren en processen. De structuren en processen voor hetrichting en het beheer van bedrijven. Voorbeeld: Een aandeelhouder geeft kapitaal aan een bedrijf om een positieveopbrengst op zijn kapitaal te realiseren. Dit is de relatie tussen de aandeelhouder en het management, diehij met deze verantwoordelijkheid belast maar: niet alle belanghebbenden hebben dezelfde belangen Corporate governance: ook conflicterende belangenProf. Ben G. Broeckx
 27. 27. Governance | Achtergrond en structuurProf. Ben G. Broeckx
 28. 28. Hoe ontstond governance? Jaren 1600 - Oost Indi Company Raad van bestuurders Scheiding van eigenaarschap en beheer Maar: traditioneel: de stichter blijft vaak eigenaar en geeft door naar de nakomelingen Late 1800s en 1900s - Taak specialisatie Eigenaars zijn niet noodzakelijk de beste beheerders Aandeelhouder: risico Beheerder (manager): ontwikkelt strategie en voert deze uit Opkomst van de manager: niet-eigenaar verantwoordelijk voor dagelijks beheer van deorganisatie: organisatie krijgt toegang tot andere skill-setProf. Ben G. Broeckx
 29. 29. Het systeem van governance (IFC, maart 2004)Aandeelhouders (algemene vergadering)Verkiezen en ontslaanVertegenwoordigenen rapporteren aanRaad van BestuurVerkiezen, ontslaan,begeleiden en toezien opManagement team (directiecomit)Prof. Ben G. BroeckxRapporteren enverantwoording afleggenTransparant rapporteren aanKapitaal geven aan
 30. 30. Het principe van vertegenwoordigingGovernance en controle mechanismenom opportunistische reflex van deagent tegen te gaanProf. Ben G. BroeckxAandeelhouders(hoofden)EigenaarsManagers(agenten)BeslissersEenvertegenwoordigingRisico drager betaaltcompensatie aan eenexpert in besluitvormingLange termijn doelen (principal)niet altijd gelijk aankorte termijn doelen (agent)Voordelen voor managers, niet voor aandeelhoudersVb 1 - Groei van de organisatie: groei vergoeding managersVb 2 - Diversificatie portfolio: beperking tewerkstellings-risico vanmanagerControle over organisatieZelf beslissen waar dividendengenvesteerd worden
 31. 31. De uitdaging van governance definities Waar eindigt de rol van de raad van bestuur en waar begint de rol van hetmanagement Dynamisch, maar Het is de raad van bestuur die verantwoordelijk is voor debesluitvorming raad van bestuur moet ervoor zorgen dat basis-processen wordenontwikkeld Kan processen laten aanpassen Kan management vervangen management is verantwoordelijk voor de resultaten van deze processenProf. Ben G. Broeckx
 32. 32. Verschillende smaken van governance? Nationale, regionale en culturele verschillen Verschillen naargelang de vorm van eigenaarschap en deaard van het aandeelhouderschap Verschillen naar gelang de industrie en de marktsituatiewaarbinnen de organisatie zich bevindt Verschillen naargelang de grootte van de individueleorganisatie Verschillen naargelang de impact van crisissenProf. Ben G. Broeckx
 33. 33. De fundamentele doelstellingen vangovernance zijn echter gelijkaardig over de helewereldProf. Ben G. Broeckx
 34. 34. Het hogere doel van governance Het bemoedigen van het efficint gebruik van debeschikbare middelen (kapitaal, mensen, omgeving) Het verplicht afleggen van verantwoording over hetgebruik van deze middelen! Ultiem, het met elkaar in evenwicht brengen van debelangen van individuen, organisaties en de samenleving.Prof. Ben G. Broeckx
 35. 35. Governance | bouwstenenProf. Ben G. Broeckx
 36. 36. 4 OESO waarden rond governance raamwerken Correctheid (fairness) Rechten beschermen maar ook alle betrokke