2015 - Yeni İstihdam Paketi

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    84

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

1. 1 2. 2 3. 4 zel sektr iyerlerinde 6 ay sreyle ba Eitim Programnda (EP) alacak kursiyerlere KUR tarafndan net asgari cret denecektir. verenin kursiyerler iin yapt harcamalar vergi matrahndan drlebilecektir. ba Eitim Program sonras kursiyerler ayn ikolunda ie alnrsa; malat sektrnde 42 ay, dier sektrlerde ise 30 ay boyunca SGK iveren primi KUR tarafndan denecektir. 2015 Temmuz ayna kadar iba eitimine balanm olmas halinde ilave 6 ay daha desteklerden faydalanlabilecektir. Yeni ileriniz KURdan! 4. 5 Toplum Yararna alma kapsamnda ilave 120.000 istihdam salanacaktr. Toplum Yararna alanlarn Says Artrlyor 5. 6 6. 8 Yatrmclarmzn 2015 ve 2016 yllarnda gerekletirecekleri yatrm harcamalar iin, yatrm dneminde mevcut dier tm faaliyetlerinden elde edecekleri tm kazanlarna daha yksek miktarda vergi indirimi uygulanacaktr. Yatrm Dneminde Uygulanan Vergi ndirimi Artrlacaktr 7. 9 Yatrm Dneminde Vergi ndirimi Uygulamas 2015-2016 Harcamalar in Yatrma Katk Tutarnn Yatrm Dneminde Uygulanacak Oranlar (%) Blgeler 1 2 4 3 5 Deiiklik SonrasMevcut Durum 6 0 10 20 30 50 80 50 55 60 65 70 80 8. 10 Yatrm Dnemi 450.000 TL letme Dnemi 1.050.000 TL 4. Blge in rnek Uygulama Yatrm Tutar 5.000.000 TL Yatrma Katk Oran Vergi ndirimi Tutar Yatrm Dneminde Kullanlabilecek Vergi ndirimi Oran 4. Blge %30 1.500.000 TL 1.500.000 TL %30 Yatrm Tutar 5.000.000 TL Yatrma Katk Oran Vergi ndirimi Tutar Yatrm Dneminde Kullanlabilecek Vergi ndirimi Oran 4. Blge %30 1.500.000 TL 1.500.000 TL %65 MevcutDurumYeniDzenleme Yatrm Dnemi 975.000 TL letme Dnemi 525.000 TL 10 9. 12 leri teknoloji snfnda yer alan yatrmlar, ncelikli yatrmlar kapsamna alnacak ve 5. blge desteklerinden yararlandrlacaktr. Yksek Teknolojili Yatrmlara Daha Fazla Destek Verilecektir 10. 2014 yl sonunda uygulamas sona eren vergi indirimi ve sigorta primi iveren hissesi desteindeki yksek oran ve sreler, 31/12/2015 tarihine kadar balanlacak yatrmlar iin uygulanmaya devam edilecektir. 31.12.2015 Tarihine Kadar Balanlan Yatrmlar, Daha yksek Oran ve Srelerde Desteklenecektir Blgeler Yatrma Katk Oran (%) Blgesel Tevik Uygulamalar Byk lekli Yatrmlarn Teviki Mevcut 31.12.2015 tarihine kadar balanlan yatrmlar Mevcut 31.12.2015 tarihine kadar balanlan yatrmlar 1 10 15 20 25 2 15 20 25 30 3 20 25 30 35 4 25 30 35 40 5 30 40 40 50 6 35 50 45 60 Vergi 11. Sigorta Primi veren Hissesi Destei Blgeler Mevcut 31.12.2015 tarihine kadar balanlan yatrmlar 1 - 2 Yl 2 - 3 Yl 3 3 Yl 5 Yl 4 5 Yl 6 Yl 5 6 Yl 7 Yl 6 7 Yl 10 Yl 16 12. 18 13. 19 TBMMde 26 Mart 2015 tarihinde kabul edilen Kanun ile z sermaye ile finansmana vergi kolaylklar getirilmitir. Bylece, nakdi sermaye artrm yapan irketler iin artrlan sermayenin belli bir ksm her yl kurum kazancndan indirilebilecektir. Bu uygulama ile, irketlerin bor yerine z kaynak kullanm zendirilmektedir. Ekonomideki atl kaynaklar sisteme kazandrlm olacaktr. Ayni varlklarn nakde dntrlerek irketin sermaye yaps glendirilmi olacaktr. Yeni irket kurma ve halka arz zendirilmektedir. zsermaye ile Finansman Desteklenecektir 14. 20 Yatrm mallarnn ve ara mallarn vadeli ithalatnda KKDF oran yzde 6dan yzde 0a (sfr) indirilmekte ve bylece sanayicinin girdi maliyeti azaltlmaktadr. Vadeli thalatta KKDF Oran Sfra ndirilecektir %0 15. 21 16. 22 Ar-Ge ve Tasarm Faaliyetlerine Destek ve Katklar Artrlacaktr Tasarm merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecektir. Ar-Ge ve tasarm personelinin daha esnek almasna olanak salanacaktr. KOBlerin siparie dayal Ar-Ge ve tasarm faaliyetleri desteklenecektir. 17. 23 18. 24 TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kanun ile Hazine kaynaklarndan kredi garanti kurumlarna aktarlabilecek 1 milyar TL tutarndaki kaynak 2 milyar TLye karlmtr. bylelikle Kredi Garanti Fonu araclyla 20 Milyar TL tutarna kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin n almtr. Bakanlar Kurulu Karar ile Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceklerin kapsam geniletilmi ve kapsama malat KOBler ile Kadn Giriimciler ilave edilmitir. Hazine Destekli Kefaletin Kapsam Geniletilmitir 19. 25 20. 26 malat KOBler: Mevcut durumda her bir KOB iin 1,5 Milyon TL ve her bir risk gurubu iin 2 Milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektrnde faaliyet gsteren KOBlerin yatrm kredileri iin 2,5 Milyon TLye, her bir risk grubundaki imalat KOBler iin ise 3 Milyon TLye karlmtr. Ayrca, dier KOBler iin 8 yl olan maksimum vade, imalat KOBler iin 10 yla karlm, dier KOBler iin %75 olan kefalet oran imalat KOBler iin %80e karlmtr. Kadn Giriimciler: Kadn giriimcilerin finansmana eriimlerinin kolaylatrlmas ve bylelikle kadn istihdamnn artrlmas amacyla yeni bir dzenleme yaplmtr. Dzenleme ile Kadn Giriimcilerin 100 bin TLye kadar ve 5 yl vadeli kullanacaklar krediler iin Kredi Garanti Fonu araclyla %85 orannda kefalet imkan salanmaktadr malat KOBlere ve Kadn Giriimcilere lave Destek 21. 27 22. 28 TBTAK tarafndan bata enerji, ulatrma ve salk sektrleri olmak zere imalat sanayinde hazrlanan projeler Trkiye Kalknma Bankas aracl ile desteklenecektir. Bu kapsamda fizibilite almalar TBTAK tarafndan sonulandrlacaktr. Projeler zel sektr tarafndan hayata geirilecektir. TBTAK gerektii takdirde bu irketlere belirli bir sre ortak olabilecektir. Projenin finansmannda zel sektr z kaynak kullanm yzde 20 olacaktr. Trkiye Kalknma Bankas da yzde 50ye kadar uygun koullu finansman destei salayacaktr. Ar-Geye Dayal Sanayi Yatrmlar in Proje ve Finansman Modeli 23. 29 24. 30 KOBlerin finansmana eriiminin artrlmas amacyla tanrlarn teminat olarak kullanlmasnn nndeki engelleri kaldracak dzenlemeler yaplacaktr. Bununla ilgili hazrlanmakta olan Kanun Tasars nmzdeki dnemde TBMMye sevk edilecektir. Tanrlarn Teminat Olarak Kullanmnn Artrlmas 25. 31