of 11/11
Motto: „Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je potřeba, musíš to udělat!“ REGI - Jiří Schams

Regi Base Foundation

  • View
    1.198

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Regi Base Foundation

  • 1. REGI - Ji Schams Motto: Kdybys byl teba jedin, kdo me i um udlat, co je poteba, mus to udlat!

2. Nadprapork v. v. Ji Schams se narodil 22. z 1972 vPraze. Od mld vyhledval ve vojensk, adrenalinov a dobrodrun asi prv proto se mu velkm vzorem stv jeho strc Pavel Vostatek, dlouholet len klubu vojensk historie Prague Rangers.Vtinu asu trv spartou kamard vprod a napodobovnm vojenskch operac. Dky dobrmu prospchu, ale hlavnvstcn a tolerantn rodin, se tak me od dvancti let realizovat. Jezdit slaovat, potpt se a uit jin outdoorov dovednosti.Dky tomu zskv prvn pedstavy o vojenskm vcviku. U za svch mladch let dky svmu naden pro US elitn jednotkya vstrojn posedlost dostv pezdvku Regi. Ta vznikla pesmykou ze spojen Ranger GI a bude jej provzet cel ivot.Soukrom i profesn.Zkladn vojenskou slubu absolvoval nejprve u 1. smenho plukuradioelektronickho boje vKoln, pak podal o prodlouen a zstal jakodleslouc u 1. radiotechnickho stediska ve Zbirohu. Vojna vak zdalekanesplnila jeho naden oekvn, outdorov millitary akce s kamardya strcem byly daleko atraktivnj. Pesto vak dv armd dal ancia hls se kmrovm sbor Armdy R. Rozhodl se vyut toho, co umlnejlpe a co ho stle neodolateln lkalo a bavilo. A tak slouit sv zemi,ke kter ml na svou dobu a nenosc se vlasteneck ctn. Vcest mustla ta nejvt z pekek, ml dost patn zrak. Dky podpoe rodinya sv siln vli a nekonenmu hledn monost, absolvoval tehdypomrn neobvyklou a nronou operaci o.Bez problm pak konen proel nronmi testy a odjel na svoji prvnmisi do Bosny a Hercegoviny, kterou si pak jet jednou zopakoval, nebsluba vzahrani naplnila jeho oekvn. Zjistil toti, e Armda eskrepubliky se zan mnit, a to k lepmu. Proto se rozhodl s vojenskoukarirou spojit svj dal ivot. Dal jeho metou, kter by plnila jeho chlapeck sny, se mla stt6. speciln brigda vProstjov.www.regibase.cz2Nadan fond REGI Base I. 3. S prostjovskou brigdou, kam se dostanou opravdu jenti nejlep, absolvoval Ji Schams dal misi, jej prvnzahranin nasazen jednotky v Kosovu v roce 1999. Kamardi,JIRKAkte s nm v Prostjov slouili, vzpomnaj na jeho aneskuten profesionln pstup. Jestlie my vdli, cochceme dlat, on to vdl dvojnsob. Jestlie my jsme tobrali vn, on to bral dvakrt tak vn. I kdy jsme se nkdyusmvali jeho a pehnan pi o vychzkovou uniformu,kter musela bt vdycky bez poskvrnky, v boji byste hochtli mt za vech okolnost po boku.V roce 2002 v Praze vznikl tvar Specilnch operacVojensk policie, tzv. SOG (Special Operations Group).Zkusit nco novho a monost nvratu do rodn Prahy,to ve Jirku dost lkalo. To byla dal z velkch vzeva pesn to, co chtl kdysi dlat. A to me znt jakourit frze, on prost svou slubu vlasti bral jakourit posln. Stejn tak pozdji i sv dal zahraninnasazen boj za demokratickou st svta a proti terorismu.Na dal misi, tentokrt u v rmci novho elitnho tvaru,odjel zatkem jna 2003. SOG byl tehdy nasazen jakosoust ochrany kontingentu 7. poln nemocnice v Irku,v dob vlky v Irku pak na Velvyslanectv R v Kuvajtua pozdji v Bagddu pi esk misi OCPA (Office of the CoalitionProvisional Autority). Nsleduje mise v jin provinciiBasra jako soust kontingentu Vojensk policie. V tomtoobdob si Jirka rozil svoji kvalifikaci o novou odbornostbojovho zdravotnka (combat medic). Po nvratu domabsolvoval pslun kurzy (BARTS) a sv znalosti si roziovaldobrovolnm jednm s praskou zchrannou slubou.Pak v Afghnistnu jsme zaili i bojov stety. Jirka si i v tchnejhorch situacch ponal skvle Kdo z ns vidl v tkchchvlch, kdy to me koupit, po svm boku Regiho, byl hnedo nco klidnj vzpomnaj spolubojovnci.www.regibase.cz 3Nadan fond REGI Base I. 4. V prbhu let 2005-2006 proel Ji znovu psobenm vmisch vKosovu a Irku. Vt dob zemel jeho tatnek a on se svilsvmu strci, e by asem mon uvaoval i o njak klidnj form vojensk kariry. Jen jedna vc ho hrozn lkala. Chtlodjet do Afghnistnu a bt sv jednotce jako zdravotnk prospn. Dne 10. jna 2007 se pesouv do jihoafghnskhoHlmandu. To se mu, bohuel, nakonec stv osudnmwww.regibase.cz4Nadan fond REGI Base I. 5. AFGHNISTN 200817. bezna 2008, Gerek, Afghnistnet vojci elitnho tvaru SOG doprovzej dnskhumanitrn pracovnky pi vyjednvn o formch pomociv msteku Gerek, pobl jihoafghnskho Hlmandu. Vezatm probh bez vtch pot. Nkterm naim vojkmzbv pouhch 14 dn do konce bojov mise. Ke skupin sepes ulici bl ptelsky kynouc mu v tradinm odvualvr kamz. Jeho smv je vak to posledn, co vojci vid.Zblesk, kou, zmatek a kik. Usmvav sebevraednatenttnk na svm tle odplil nlo. Osoby na chodnkupopadaj doslova jak kuelky.Dva Dnov a tyi Afghnci jsou na mst mrtv. Umri velitel ochrannho tmu Milan trba. Bojov medikprapork Schams je tce zrann. Tlo m propikovanstepinami, ta osudn jej zashla do hlavy. Jeho vn stav munedv pli mnoho nadj na peittce zrann Jirka bojuje svoji nejvt bitvu. Podle vechstvajcch ohodnocen je jeho ance na peit nula. Silk Regiale vechny peveze a pes vechny negativn prognzy zstvstle naivu. I pro lkask odbornky je to a neuvitelnJeho nezdoln organismus pak vydrel i dlouh transportzpt do esk republiky. V Praze leel dva msce v umlmspnku na ARO steovick vojensk nemocnice. I tam zprvunevili, e vbec peije (nato, e se probere a dokonce snadbude i chodit)www.regibase.cz5 Nadan fond REGI Base I. 6. Praha, esk republikaJirka - civilista s maminkouDuben 2011Po mnoha mscch len, dvou operacch, rehabilitaccha intenzivnch cvien se zdlo, e Jirka udlal jen pomrnmal krek dopedu. Ale meno silm a vl, dal by se tentokrok mit na mle. Nadporuk Schams je nyn po tech letechkvalifikovn jako kvadruplegik. Je odkzan na trvalou pi ostatnch, nevid na jedno okoa mluv jen s velkmi obtemi. Za vtinou jeho problmstoj stle ptomn stepina v mozku. A ta je, v souladus monostmi souasn neurochirurgie, neodstraniteln. Jirkapesto zvldne adu vc, kter se musel a asto bolestiv znovunauit. Jednou rukou ovld speciln mobiln telefon dokoncesi u svlkne i triko. Mluv sice pomalu a pervav, ale dokect pln vechno, asto i vtipn a sarkastick poznmky. Dokonce se nyn pokou za pomoci chodtka trochu kretpo svch. K jeho zlepen zejm pispv i to, e jeho bvalkolegov z prce za nim asto jezd a dvaj mu znt, e jejeden z nich. Zkrtka, e na nj nikdo nezapomn. Pes svou,pro nkoho dsnou situaci, tak rozhodn nepropad Jirkapradn sebeltosti. Nedvno se ho ptali, zda by, pokud byto mohl vrtit, do toho el znova Ani chvilku nepemlela pisvdilBohuel vtinu asu zstv ve svm byt v 3.pate veStodlkch na Praze 13. Potebuje 24 hodinovou asistenciz dvodu nemonosti bezbarirovho bydlen.www.regibase.cz 6Nadan fond REGI Base I. 7. Souasn bydlen Regiho Jiho SchamseStodlky Praha 13, sdlit, byt v3.pate, rok 2011www.regibase.cz7 Nadan fond REGI Base I. 8. Nadan fond REGI Base I.Praha, esk repubika Tato nadace vznikla celkem spontnn v beznu 2011 na zkladiniciativy Martina Jirsy, kamarda Jirky . Spolen s Hynkem echema Pavlem Borovskm dali dohromady partu lid, kte chtj pomhat.Byly to toti pesn 3 roky co se Regimu stala pi plnn bojovhokolu v Afghnistnu tato neastn udlost. Od t doby nen jiJirka ve stavu armdy. Byl vylouen a stal se novodobm vlenmveternem . Bohuel stle ije sm ve svm malm byt ve 3.poschodna starm komunisticky vypadajcm sdliti Stodlky na Praze 13.Jeliko potebuje neustlou asistenci, stdaj se u nj ne vdy kvalifi-kovan sociln pracovnci. Nem monost v byt rehabilitovat, cviita ani jinak si zlepovat jak fyzickou kondici tak i psychickou strnku.Clem nadanho fondu je vstavba jedinenho a prvnho svhodruhu odbornho zazen, kter nabz komplexn pi (ucelenourehabilitaci) novodobm vlenm veternm s tlesnm postienma eln propojuje vechny aktivity v oblasti sociln, zdravotn(psycholog, teolog, logopedick ordinace atd.) a kulturn vzdlvac.Interdisciplinrn pstup umon vytvoit funkn systm ucelenrehabilitace oprajc se o odpovdnou tmovou spoluprci, na nbudou vznamn participovat nejen klienti, ale i rodinn psluncia ptel. Komplex bude zahrnovat nejen lebnou st, kter bude mt tynejpikovj a nejmodernj zdravotnick zazen, nstrojea postupy v rmci rehabilitace a rekonvalescence. Soust budoui bytov jednotky pro dlouhodob len klienty, dle pak pokojehotelovho typu pro rodinn nvtvnky.Centrum bude oteveno i pro novodob veterny nejen z lenskchstt NATO, ale i z jinch svtovch ozbrojench sloek.www.regibase.cz 8 Nadan fond REGI Base I. 9. Vstavba REGI Base I. zahjena 2011Obec Svmyslice u Prahy obytn st budova Bwww.regibase.cz9 Nadan fond REGI Base I. 10. Rehabilitan pavilon budova AOdborn spoluprce s Dr. Tom Rychnovsk, Ph.D.Vodolebn st:Bazn stransportnm mechanismem za do vody, protiproud, dlkacca 10mVivka perlika, ale je mon sestavit baznek stryskami, kter majvt vkon a mohou poslouit jako terapeutick sloka pro pravusvalovho napt Baznky se studenou a teplou vodou na stdav ponoovn konetinElektrolebn st: Magnetoterapie pro pravu a hojen ran a zlomenin Laser hojen povrchovch ran, jizev apod. Elektrostimulace sval (RT300) OzonoterapiePro klienty po razu ptee:Lokomat pstroj pro ncvik chze pomoc ortz a pohyblivhochodnkuMotomed lebn pstroj pro pasivn i aktivn cvien hybnostidolnch i hornch konetinMotodlahy pro pasivn cvien koenovch i perifernch kloub(Artromot)Redcord rehabilitan pomcka pro cvien na zvsnch lanech S.E.T.konceptuRT300 pstroj pro cvien dolnch konetin synchronizovan selektro-dami, kter stimuluj postien svalyPomcky pro vertikalizaci, polohovn, mechanick vozky, zvedky,overbally, nestabiln ploiny, Therabandy, flexibarPomcky pro dechovou rehabilitaciSpecializovan robotick a kybernetick centrum pro amputovkonetiny: Aplikace robotickch konetin ovldanch vl, Motorlab, USA Speciln mozkem ovldan protzy Japonsko-americk technologie Vyuit nejmodernjch technologi elektronickho systmu pro umlkonetiny vyvinut nmeckm IBMT Institute Fraunhofer Gesellschaft BMI brain-machine interface, spoluprce s Miguel Nicolelis zamerickDuke University Vyuit robotnickho exoskeletu, kter nahrazuje svalywww.regibase.cz10 Nadan fond REGI Base I. 11. Zizovatel nadanho fondu: Martin Jirsa a Bc. Hynek echNadan fond REGI Base I. Tel. 777 676 212, [email protected] Sprvn rada:pedsedkyn sprvn rady:Datum registrace:31.03.2011Dr. Darja Pinkavov, Tel. 739 652 577, [email protected] slo: 24831123 mstopedseda sprvn rady:veden v nadanm rejstku vedenm u mstskho soudu v PrazeBc. Hynek ech, Tel. 775 795 980, [email protected] N, vloce slo 839len sprvn rady: Bc. Pavel Borovsk, DESS, Tel. 608 560 818, [email protected] nadanho fondu: Konviktsk 291/24, 110 00 Praha 1revizor nadanho fondu: PhDr. Mgr. Jana Kolkov, [email protected] zzen Nadanho fondu REGI Base I. je rozvoj duchovnchhodnot, podpora reintegrace do civilnho spoleenstv, pomoc piBankovn spojen:zajitn rehabilitace, rekvalifikace, pracovnho uplatnn, poskytovnesk spoitelna a.s. ,Budjovick 191/648, 140 00 Praha 4materiln a finann subvence novodobm vlenm veternm...: 2499805359/0800Tohoto elu, respektive cle chce Nadan fond REGI Base I.IBAN: CZ38 0800 0000 0024 9980 5359doshnout zzenm centra komplexn pe, poskytujcho SWIFT BIC: GIBACZPXnovodobm vlenm veternm jednak celkovou rehabilitanpi, zahrnujc krom zdravotn a psychosociln podpory,i spoleensk, kulturn, sportovn, vzdlvac akce s drazem nazprostedkovn informac z oblasti novodobch vlench veternlaick i odborn veejnosti.Nadan fond REGI Base I. dle pomh:Rodinnm pslunkm (pozstalm i blzkm osobm)novodobch vlench vetern.Vydvat periodick i neperiodick tiskoviny, kter budouslouit k rozvoji duchovnch hodnot, informovanosti o innostinadanho fondu nebo o kulturnch i jinch souvisejcchspoleenskch aktivitch.Se zzenm digitln rozhlasov stanice pro pslunky AR nazahraninch misch a pro irokou veejnost.www.regibase.cz11Nadan fond REGI Base I.