...

Teks Ucapan Pengerusi Majlis

by munira-mohd

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

227

views

Comments

Description

MRSM BATU PAHAT
Download Teks Ucapan Pengerusi Majlis

Transcript

TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS MAJLIS PERASMIAN DEBAT MRSM SE-MALAYSIA DAN KUIZ BAHASA DAN SASTERA 2015 PERKARA TEKS PENGUMUMA N KETIBAAN TETAMU KEHEROMAT Mengumumkan ketibaan, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Dengan diiringi, Timba#an$timba#an %engetua dan tetamu keh&rmat" emua hadirin diminta berdiri" N'AN'IAN (NEGARAKU) * (AMANAH RAK'AT) Bagi memu#akan ma+#i!, hadirin diminta berdiri untuk men,an,ikan #agu negaraku dan #agu amanah rak,at" Di%er!i#akan, BA-AAN DOA Hadirin di%er!i#akan duduk, Bagi memberkati %er+a#anan ma+#i!, di+em%ut !audara AIMAN A'RA. BIN MOHD AHAK, BADAN /AKI0 PE0A1AR E2-O KEROHANIAN, Untuk memim%in ba3aan d&a" Di%er!i#akan" A0UTAI PENGERUI Bi!mi##ahirahmanirahim" A!!a#amua#aikum4arahmatu##ah Adat kita men,ambut tetamu, a#am dihu#ur me!ra bertamu, Ham%arkan tikar #ebarkan %intu, Pemani! bi3ara a#uan didahu#u" 'ang dih&rmati, Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" 'ang beru!aha, Pn R&!i#a4ati binti Abd Rahman Timba#an Pengarah ## Kuriku#um 5Baha!a6 Pn Mar4ati binti M&hamed Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Inggeri! Pn Ra7idah binti 1aa7ar Ketua Pen&#&ng Pengarah Baha!a Me#a,u Dr Maz#ena binti M&hamad Hu!!ain Pengarah Pu!at Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM Pn Mizan binti M&hammad Ketua Unit Debat Antarabang!a dan Orit&ri UIAM 'ang Dih&rmati, En Abd Ha#im bin M&hamed Pen,e#ara! Pr&gram Puan ha#ina bt M&hamed, Timba#an Pengetua Ha# Eh4a# Akademik" Ketua$ketua +abatan, Ah#i$ah#i 1a4atankua!a Penge#&#a Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;, Guru$guru %engiring, Pe#a+ar$%e#a+ar !erta, Hadirin ,ang dimu#iakan" a#am bahagia, !a#am !e+ahtera, !a#am : Ma#a,!ia dan !a#am : MARA" ,ukur kehadrat i#ahi dengan izinn,a , kita berkum%u# %ada ma#am ini untuk ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a dan a!tera 89:;" e#amat datang ke MRM Batu Pahat,!e#aku tuan rumah %ada tahun ini" Terima ka!ih +uga ke%ada !emua ,ang hadir ke %ertandingan Debat MRM e$Ma#a,!ia dan Kuiz Baha!a * a!tera %ada ka#i ini" Untuk %engetahuan !emua,%ertandingan debat te#ah dian+urkan untuk ka#i ,ang ketu+uh %ada tahun ini ,ang me#i%uti =< &rang dan :? &rang %e!erta kuiz Baha!a dan a!tera" Tema %ertandingan debat %ada ka#i ini ia#ah (ANTUN BERBAHAA,TEROHOR BANGA)" Hadirin dan hadirat ,ang dimu#iakan, Tan%a membuang ma!a,mari#ah kita !ama$!ama me#ihat %a%aran @ide& m&nta+ %era!mian ,ang te#ah di!ediakan &#eh A1K 7&t&gra7i, A1K Bu#etin dan A1K M&nta+" Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan"" Hadirin ,ang dih&rmati !eka#ian, Tiba#ah ma!an,a kita men+em%ut Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat untuk men,am%aikan u3a%an !eteru!n,a mera!mikan ma+#i! %era!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia dan kuiz baha!a * !a!tera 89:;, Ma+#i! dengan !ega#a h&rmatn,a di%er!i#akan" Terima ka!ih diu3a%kan ke%ada Dr Hamzan bin Omar, Pengetua Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat" Ata! u3a%an %era!mian !ebentar tadi, Dengan berakhirn,a a3ara %era!mian !ebentar tadi, maka berakhir#ah Ma+#i! Pera!mian Debat MRM e$Ma#a,!ia * Kuiz Baha!a dan a!tera 89:; ka#i ini" ebe#um itu, e#e!ai !aha+a a3ara ini,tak#imat ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u !erta hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! akan diadakan !e%erti keteta%an berikutA Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a me#a,u tem%at tak#imat akan diadakan di Pu!at umber * Pembe#a+aran MRM Batu Pahat ara! :" Ke%ada hakim dan guru %engiring baha!a inggeri! tem%at tak#imat akan diadakan di bi#ik !er&+a" Manaka#a %ara %e!erta dikehendaki tunggu di da#am de4an untuk tak#imat di!i%#in dan ke!e#amatan ,ang akan diberikan &#eh En3ik Raz#an bin Ma%iakka Ketua /arden Maktab Rendah ain! MARA Batu Pahat ebagai %enutu% bi3ara, Dagang !inggah membe#i ka+ang, Tem%at %erahu di muara de#i, Ka#au ada umur ,ang %an+ang, In!,aA##ah b&#eh kita ber+um%a #agi" ehingga kita bertemu #agi %ada ma!a akan datang" A!!a#amua#aikum 4"b"t eteru!n,a ma+#i! mem%er!i#akan tuan %engetua dan tetamu$ tetamu keh&rmat untuk%erarakan ke#uar ma+#i! dan hakim !erta guru$guru untuk hadir ke tak#imat ,ang akan diiringi &#eh !ukare#a4an ,ang te#ah dituga!kan" ekian terima ka!ih
Fly UP